İnsanı dinden çıkaracak sözlerden örnekler verir misiniz?

İnsanı dinden çıkaracak sözlerden örnekler verir misiniz?
Tarih: 21.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı sözler insanı uçuruma götürür!..

İnsan konuşurken kullandığı sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözlerle dilini ve kalbini kirletmemelidir. Allah korusun bilmeden imanımızı kaybedebiliriz.

İman, kişiyi bütün varlığın tek sahibi Allah’a muhatap kılması ve ona bağlaması itibarıyla, insana huzur ve şeref veren büyük bir güç merkezidir. Çünkü iman sayesinde insan Yaratıcı’sına bağlanır. Bu sayede insan, iman ile insanda görünen İlâhî sanatları ve Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin nakışları itibarıyla kıymet kazanır. İnançsızlık ise o bağı koparır. İnsanın Rabb’iyle arasındaki bağ kopunca, Allah’ın insan üzerindeki sanatı gizlenir.

İnsan çok zayıf ve aciz bir varlıktır. Kendisinin veya başkalarının başına gelen musibetlerde çoğu zaman bir şey yapamaz. Bu musibetler, imansızları veya imanı zayıf olan kimseleri aşırı derecede sıkıntıya sokar, huzursuz eder. Fakat huzursuz olmakla elinden de hiçbir şey gelmez.

İmanı elde eden bir mümin ise her şeyde İlâhî rahmetin izini, özünü görür. Her şeyde onun hikmetini, adaletinin güzelliğini müşahede eder, tam bir teslimiyet ve rıza ile Rabb’inden gelen musibetleri teslimiyetle karşılar. Hayatın zorlukları karşısında dirençli olur. Böyle kimseler, çeşitli musibetlere maruz kalanlara karşı Cenab-ı Hakk’ın merhametinden daha çok şefkat göstermez ki, elem ve azap çeksinler. Böylece sadece ahiret hayatında değil, dünya hayatını dahi saadet içerisinde geçirirler. Ayrıca imanın insana kazandırdığı en mühim fayda, insanı nefsin ve şeytanın vesveselerine kapılmadan huzurlu bir şekilde kabre imanlı olarak götürmesidir. Bu şekilde insan hem bu dünya hem de öte dünya saadetini elde eder. 

 AĞZIMIZDAN ÇIKAN SÖZLERE DİKKAT!

Bu şekilde imanı elde ettikten sonra önemli bir aşama da imanı muhafaza etmek, korumak; yıpranmasına, zayıflamasına, herhangi bir tehlikeye maruz kalmamasına çalışmaktır. İnanan bir insan her konuda olduğu gibi, imanî meselelerde de ağızdan çıkan sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözlerle dilini kirletmemelidir. Şayet umursamaz bir biçimde, dikkat etmeden, sözün nereye vardığını, nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeden imana aykırı sözleri söylerse, Allah korusun imanını kaybedebilir.

Böyle bir hataya düşmemek için akıllı, dikkatli ve titiz davranırken, hatasının farkına varır varmaz da hemen tedbirini almalı, bir an önce tövbe istiğfar etmeli, imanını yenilemeli, kelime-i şahadet getirerek taze bir imanla yeniden hayata başlamalıdır.

Şimdi imana aykırı düşen, imana zarar veren, imanlı hayatı zedeleyen bazı sözlere dikkat çekelim: 

“ALLAH GELSE, ELİMDEN ALAMAZ!”

Bir öfke sonucu düşünmeden bu sözü söyleyen kişinin Allah’ın gücü ve kudreti konusunda en ufak bir bilgisinin olmadığı anlaşılıyor. Bir kere Allah’ın gücünün ve kudretinin ne bir sınırı vardır, ne bir hududu... Çünkü Allah’ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır. “Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” yani “O’nun her şeye gücü yeter.” ifadesi, Kur’an’da 40-50 yerde geçiyor.

“Her şey” derken, bu ifadenin içine girmeyen kalmıyor. Allah’ın kendi Zât’ı (celle celaluhu) dışında, varlık âleminde bulunan, Allah tarafından yaratılmış olan, aklımıza gelen gelmeyen bütün yaratıklar bu “her şey”in içindedir.

“Allah’ın şuna gücü yeter, buna yetmez; şunu yapar, bunu yapamaz; şu kişiyle baş eder, bu kimseyle baş edemez...” diye bir şey söz konusu olamaz.

Bu ifadeler bir insan olarak, bizim için söylenebilir. Mesela, ben 10 kiloyu çok rahat kaldırırım, 20-30 kiloda biraz zorlanırım, 50 kiloda çok zorlanırım; ama 100 kiloyu asla kaldıramam.

Neden? Çünkü benim gücüm ve kudretim bellidir. Ama Cenab-ı Hak için, ağır-hafif, büyük-küçük, az-çok, aşağı-yukarı gibi kavramlardan söz edilmez.

Allah’ın kudreti karşısında bir sinekle dünyamızdan bir milyon üç yüz bin defa büyük olan Güneş aynıdır.

Ufacık bir sineği aynı kolaylıkla havada tuttuğu ve uçurduğu gibi, koca Güneşi aynı kolaylıkla uzayda tutar ve seyrettirir. İçinde milyarlarca yıldızın yer aldığı galaksiyi de aynı kolaylıkla uzayda gezdirir.

Bu açıdan bilir bilmez biçimde, olur olmaz yerde, anlamlı anlamsız durumlarda, ne manaya geldiğini düşünmeden ileri geri konuşup, “Allah gelse, seni elimden alamaz.” gibi sözlerin hiçbir değeri, kıymeti ve anlamı yoktur. Bu değerlendirme, yazımızdaki diğer ifade kalıpları için de geçerlidir. 

“BURASI ALLAH’IN UNUTTUĞU YER!”

Bu da çok tehlikeli bir ifade kalıbıdır. Allah’ın unutması mümkün mü? Dünyada yan yana gelmeyecek iki kelime varsa, o da “Allah” ve “unutma” kelimeleridir.

Kur’an, Allah’a “unutma” yakıştırmasını şiddetle reddediyor, Musa aleyhisselamın diliyle Kur’an diyor ki:

“Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.” (Tâhâ, 20/52)

Cebrail aleyhisselamın ağzından da şu gerçeği dile getiriyor:

“Biz ancak Rabb’imizin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi arasındaki her şey ona aittir. Ve Rabbim hiçbir şeyi unutmaz.” (Meryem, 19/64)

Bundan dolayı Allah için “unutma” kelimesini kullanmak hem caiz değildir, hem de insanın ayağını kaydırır, kişiyi inançsızlık / imansızlık çukuruna yaklaştırır. Çünkü “unutmak” noksan bir sıfattır. Allah ise bütün noksan ve eksik sıfatlardan beridir ve uzaktır. Böyle bir ifadeyi mecaz manasında kullanmak da doğru değildir. Bir mümin, hangi manayı kasdederse etsin ağzına, neticesi itibariyle kendisini çıkmaz sokaklara götürecek böylesi tehlikeli sözleri alıştırmamalıdır. 

 “BU ADAM ALLAH’LIĞIN BİRİ!”

Bu söz, imana ve inanca leke getiren, insanın kalbini rencide eden, bir yerde vicdanı sızlatan bir yakıştırma… Çoğu zaman bu ve benzeri sözler rastgele, gelişigüzel kullanılıyor, sözün nereye vardığı hiç mi hiç düşünülmüyor, hesabı kitabı yapılmadan dillerde gezip duruyor. Halbuki bu sözler sakıncalı sözlerdir. Her yönüyle saçma ve bayağı ifadelerdir.

TDK sözlüğü, “Allah’lık” kelimesi için şöyle bir açıklama getiriyor: “Kendisinden hiçbir işte yararlık umulmayan saf ve zararsız kimse.” Bir de örnek cümle veriyor: “Bu adam Allah’lığın biri, elinden hiçbir şey gelmiyor.”

Günlük dilde de şu şekilde dönüp dolaşıyor:

“İşiniz Allah’lık”, “Allah’lık adam”, “Allah’lık Ali Bey misali”, “Tam Allah’lık bir hal, ahı gitmiş vahı kalmış.”

Dikkat edilirse, bilgisiz, beceriksiz, sorunlu ve hiçbir işe yaramayan insanlar bu sözlerle anlatılıyor. Sanki insan Allah’a yaklaşırsa, Allah’a kul olmaya çalışırsa, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirirse aptal/budala ve sefil bir hale gelirmiş gibi bir mana çıkıyor.

Yahut bir iş yolunda gitmiyorsa, planlandığı ve düşünüldüğü gibi bir sonuca varılamıyorsa, suç Allah’a atılıyor, hata Allah’a mal ediliyor. Böylece insan farkına bile varmadan Allah’a isyan ediyor. Oysa beceriksizlik insanın kendinden kaynaklanır, dağınıklık kişinin kendi ihmali ve tembelliği sonucudur. Neden Allah’a verilsin, bu konularda niçin Allah suçlansın?

Kur’an bu konuda diyor ki:

“Başınıza ne musibet gelirse, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûra, 42/30) 

 “ALLAH BABA KIZAR!”

Allah’a baba ve oğul isnadı yapılmaz, caiz de değildir, mümkün de değildir. Böyle bir sözü, bir Müslüman söylememelidir. Çünkü mesele doğrudan doğruya Allah’ın birliği ile alakalıdır. Bir kere bütün babaları ve oğulları, erkekleri ve kızları yaratan Allah’tır. Yaratıcı, yaratılan olamaz. İslamî deyimle Hâlık, mahluk olmaz. Böyle bir sözü ve inancı kesin olarak Kur’an reddeder. Hepimizin bildiği İhlas Suresi’nde, “Lem yelid velem yûled.” diyoruz. Bunun anlamı, “O doğurmamış ve doğurulmamıştır.” demektir. Yani, doğanlar ve doğurulanlar Yaratıcı ve Allah olamaz.

Yabancı filmlerdeki sözler olduğu gibi tercüme ederek söylendiği ve bazı eski Türk filmlerinde düşünülmeden bilinçsizce kullanıldığı için, bu batıl inanç ve ifade, dilimize bu filmler kanalıyla geçmiştir. Böyle bir sözü söylemek doğru değildir. 

“KADER UTANSIN... KAHPE KADER!”

Kaderi suçlayan o kadar söz var ki, saymakla bitmez. Kendine söz geçiremeyen, kadere taş atar. Kimseyi suçlayamayan, kaderi taşlar. Karşısındakine gücü yetmeyen kadere yüklenir. Böyle bir kör dövüşüdür gider. Kime vurduğunu bilemez, vurduğu yeri göremez, rastgele hücum eder. Beceriksizliğini, tembelliğini ve bilgisizliğini kendi üstüne almaz, eline geçen taşı kadere fırlatır, durur. “Kader utansın.” der. Kader ne yapmış ki utansın, kaderin utanacağı neyi vardır? Gerçekten utanması gereken birisi varsa, o da kişinin kendisidir aslında.

Kader bir suç işlememiş, bir hata yapmamış, bir yanlışa girmemiştir. Suçu işleyen, hatayı yapan, yanlışa giren kişinin kendisi; neden kader hatalı olsun? Geçen zaman içinde daha büyük bir kayba uğramış, daha büyük bir zarar etmiş, daha büyük bir belaya çarpılmışsa, kadere olan kızgınlığının dozunu biraz daha artırır.

Bu sefer ağzından çıkanı kulağı duymaz halde, söylediği sözlerin nerelere vardığını düşünmez biçimde, açar ağzını, yumar gözünü, Allah muhafaza “Kahpe kader.” deyiverir. Bu sözler insanı o kadar boşluğa atar, o kadar uçuruma sürükler ve o kadar sert bir duvara toslatır ki, insanı iman dairesinden çıkarabilir…

Bu gereksiz ve yersiz sözlerin hiçbirinin bir Müslüman’ın ağzından çıkmaması lazım… İnanan bir insanın böyle sözleri söylememesi gerekir. Söylenmemesi bir tarafa, bu sözlere karşı tavır koymalı, böyle sözlerin toplumda barınmasına, tutunmasına meydan vermemelidir. 

“SENİNLE CENNET’E BİLE GİRMEM!”

Karşısındakine o kadar kızmış, o kadar öfkelenmiş, o kadar içerlemiş, o kadar kin ve nefret duymuş ki, cennette bile onunla birlikte olmak istemiyor. Bu durumdaki ve bu kanaatteki bir kişiye “Cennete girmen kesinleşse, fakat şu kişiyle girmen gerekir, başka türlü girmen mümkün değil.” dense, sözünün nereye gittiğini bile düşünmeden, “Allah korusun, onunla mı, asla, Allah yazdıysa bozsun.” gibi sözleri bile sarf edebilir. Hatta, “Eğer Allah bana şu kişiyle cennete girmeyi emretse, girmem.” diyecek kadar, hiç hesap kitap etmeden Allah’ın emrine bile karşı gelmeyi göze alabilir.

Cennet, Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği bir yer, her türlü nimetinin bolca bulunduğu bir âlem, altı iman rüknünden âhirete imanın bir parçası ve bir âhiret yurdu…

Cennet ve ebedi hayat ve sonsuz saadet Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına sırf bir hediyesi, ikramı ve özel bir ödülüdür. Bu ödülü reddetmek, bir dostunuzun verdiği bir hediyeyi reddetmek gibi değildir, öyle düşünülmez. Bu, Allah’a isyandır, Allah’a başkaldırmak, Allah’a karşı gelmektir, Allah’ın rahmetini reddetmektir.

Çünkü Rabbimiz mümin kullarını cennete davet ediyor ve buyuruyor ki:

“...Allah, sizi izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırıyor...” (Bakara, 2/221)

Bu ve bunun gibi pek çok âyette yapılan Allah’ın davetini sırt çevirir bir anlamda, ileri geri konuşarak, bilir bilmez laf ederek “Onunla cennete bile gitmem.” sözlerini sarf etmek, insanı çok büyük kayıplara sürükler. Gerçi kişi, “Ben bu sözü bahsini ettiğiniz manada kullanmıyorum.” dese de bir müminin ağzından böylesi ifadeler çıkmamalı. 

“ÖKÜZ ALEYHİSSELAM!”

Kötü bir kimseye -hâşâ- “öküz aleyhisselam” demek, insanı uçuruma götürebilecek sözlerden biridir.

Aleyhisselam, “Allah’ın selamı üzerine olsun.” anlamında bir selam ve saygı ifadesidir. Dinî literatürde peygamberlerin adını söyledikten sonra “aleyhisselam” derken, Peygamber Efendimiz için “aleyhissalâtü vesselam” veya “sallallâhu aleyhi ve sellem” deriz.

“Aleyhisselam” ifadesi peygamberler için kullanılır. Peygamberler, Allah tarafından özel olarak görevlendirilmiş Allah’ın elçilerdir. Peygamberler, insanlığın en yüce ve en yüksek mertebesinde bulunan insanlardır.

Bunun içindir ki, bir mümin, peygamberlerin adını söylerken, onlardan bahsederken, onları anlatırken kullanmış olduğu saygılı ifadeleri ne bir insan için, ne de bir hayvan için kullanmamalı. Hele hele bir hakaret anlamı taşıyan “öküz” lafıyla birlikte hiçbir zaman kullanma cüretinde bulunmamalı. 

İmanı tehlikeye atan veya insandan imanı kaldıran sözler elbette bu kadar değildir. Burada bu sözlerin bir kısmına yer verilmiştir.

Bu ve benzeri sözleri söylemekten kesinlikle kaçınmalı ve yanlışlıkla bu sözler söylenirse de hemen kelime-i şehadet getirilmelidir.

Bu sözler insanı küfre götürecek sözler olsa da bu sözleri söyleyenler ekseriyetle imansızlığından değil cehaletinden dolayı söylemektedir. Bu gibi insanlara hemen "Kâfir oldun..." damgasınız da vurmamak gerekir. Yumuşak bir uslup ile ikaz etmeli tövbe etmesini tavsiye etmeliyiz. (bk. Mehmet Paksu, İnsanı Uçuruma Götüren Sözler)

İmanı tehlikeye atan diğer bazı sözler:

“Seni Allah’tan çok seviyorum.” demek.

İnanmayan birisi için “Allah rahmet eylesin.” demek.

Bir adamı sevmediği zaman, “Cehenneme girmeye imza verdim.” demek.

“Dinim, imanım gevredi.” demek.

“Allah bize zulmediyor.”, “Ben Allah mallah tanımam.”, “Şu işe Allah’ın bile gücü yetmez.” gibi sözleri söylemek.

“Eğer Allah bana şunu emretseydi yine yapmazdım.” veya “Allah gelse seni elimden alamaz.” demek.

“Allah’tan korkmaz mısın?” dendiği zaman, “Korkmuyorum.” demek ve bu söz ile cidden Allah’tan korkmadığını kastetmek.

Hasta olan birisine, “Seni Allah unuttu.” demek.

Karısı veya başka birisi için, “Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim.” demek.

“Allah bana merhamet etme hususunda cimrilik etti.” demek.

“Allah bana acımıyor.” demek.

Herhangi bir şey için, “Allah’ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor?” demek.

“Bana Allah ve Kur’an yeter, peygambere ne ihtiyaç var?” demek.

Peygamberimizin (asm) sünnetlerinden veya hadislerinden birisini alaya alır bir tarzda “Çok dinledik bunları.” demek.

Herhangi bir işi yapan kimseye yapmaması söylendiği zaman, “Peygamber gelse de ‘Yapma!’ dese veya gökten ‘Yapma!’ diye ses duysam yine yaparım.” demesi.

Ramazan ayı yaklaşırken, Ramazana kızarak veya onu değersiz göstererek, “Ağır bir ay geldi.” veya “Musibet bir ay geldi.” demek.

Kendisine “Müslüman değil misin sen?” denildiğinde cevaben, “Değilim” demek.

Hastalığı ağırlaşan kimsenin, “Allah’ım! Yeter ki beni öldür. İster Müslüman olarak ister kafir olarak.” demesi.

“Haram yemek ne tatlı şeymiş?” demek.

Zalim veya haktan sapmış birisine “Âdil” demek.

Kendisine, “Dünya için ahiretini terk etme!” denilen kimsenin cevap olarak, “Ben veresiye için peşin olanı bırakmam.” demesi.

“Falan kimse bana ne emretse yaparım, 'Gavur ol!' dese bile olurum.” demek.

Fakir bir kişinin, “Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu?” demesi.

Kendisine, “Namaz kıl.” denilince, “Sonuna kadar bu emri kim yapabilir?” veya “Namaz insana ne kazandırır?” demek.

“Namaz ve helal olan şeyler, bana iyilik getirmiyor.” veya “Ne için namaz kılacağım; malım yok, mülküm yok. Çoluğum yok, çocuğum yok.” yahut “Namazı rafa bıraktım.” demek.

Güzel bir gayrimüslim kızı görünce, “Keşke ben de onun dininde olsaydım da şu kızı alsaydım.” diye temennide bulunmak.

“Bu nasıl şeriatmış?” veya “Ben talak malak bilmem.” demek.

“Azrail, falan kişinin ruhunu almada yanlışlık yaptı.” demek.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Kahrolsun Şeriat!" ifadesini kullanmanın hükmü nedir? ...

"Kader utansın, kahrolsun kader" gibi ifadeleri kullanmak doğru ...

Burada Allah’ın yeri yok, demek imana zarar verir mi?

Allah beni mi görüp duracak?

Allah deseydi yapmazdım demenin imana zararı olur mu?

Bir kimseye Allahlık demenin sakıncası var mı?

"Allah gelse, seni elimden alamaz!" sözünü kullanmak doğru mudur ...

"Allah beni unuttu", "Burası Allah'ın unuttuğu yer!" gibi ifadeleri ...

Allah için "Allah Baba" ifadesini kullanmak doğru mu? ...

"Yukarıda Allah var!" ifadesini kullanmak sakıncalı mıdır? ...

Allah’a lazımmış ki öldü demenin sakıncası var mı?

Cimrilerin Allah’ı demenin sakıncası var mı?

Fala inanma, falsız da kalma demenin imana zararı olur mu?

Azrail suratlı adam, demenin imana zararı olur mu?

Ne günah işledim ki tövbe edeyim, demenin imana zararı olur mu?

Sünnetin yeri mi şimdi o eskidenmiş, demenin imana zararı olur mu?

Nuh diyor peygamber demiyor, sözünü söylemek günah mıdır ...

Bir yudum alsan ne olur aslan sütü bu, demenin imana zararı olur mu?

Yalansız iş mi var, demenin imana zararı olur mu?

Bazılarına namaz kılmaları tavsiye edildiğinde "Sen namazı boş ver ...

İnsanların dış görünüşlerine bakarak onları "Bunda iman ne gezer ...

Engelli insanlarımızı hakir görmek, onlarla dalga geçmek ve bazen ...

Kıyamet, hacıdan hocadan koparmış sözü günah mı?...

Ahirete giden gelen var mı? ...

Doğanın mucizesi, demenin imana zararı olur mu?

Kuran çarpsın, Allah çarpsın, ekmek çarpsın, demenin sakıncası var mı?

Allah kahretsin, demenin sakıncası var mı?

Lanet olsun, demenin sakıncası var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tanercaldag

Sağ ayağımızı bükmenin şu hikmetleri de olabilir.
1-)Parmakların bükülmesiyle ayak ilk başlangıç yerinden ayrılmamış olur yer değiştirme engellenir.
2-)Rahat bir oturuş olmadığından namazda olduğumuz düşüncelere dalamayız
3-)üçüncü rekattayken ayaktaki hafif uyuşukla 3. rekatta oldğumuzu biliriz 3 mü, 4 mü vesvesesinden kurtuluruz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
deniz kartal

Allah razı olsun, ben bunu hep merak ediyordum, o zaman teheşşüddeki oturuşumu bu şekilde yapacam Allaha emanet olun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mobilkullanici_...

Çok teşekkürler yazı için bu devirde müslümanların böyle yazılar ile bilgilenmesi böyle sözler kullanmaması ,kullananları uyarması ve ısrar edenlere tepkisini göstermesi lazım.Özellikle şarkılarda bu sözleri duyup rahatsızlık duyuyorum müslüman olan halkımızın beynini böyle şeylerle bulandırmaya çalışan Allah'a ve İslamiyet'e karşı isyankarlığı hoş ve kabul edilebilir ,gurur verici birşeymiş gibi gösteren kişilere insanların tepkisini koyması lazımdır.Keşke bütün halkımız şu yazıyı okuyup da dinimize itibar etmeyen sanatçıların halkın değerlerine saygılı olması gerektiğini anlasalar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun