Allah tokat atar mı?

Tarih: 30.09.2023 - 14:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah bir tokat atar sözünü kullanan bir kişi günaha ya da küfre girer mi?
- Bu tür sözler küfre girer mi?
- Elfaz-ı küfür söyleyen kişi direkt dinden çıkmış ve nikahı düşmüş olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teala, bazı kullarına dünyadayken de ceza verebilir. Bunu açıklama anlamında "Allah tokat atar" denilebilir.

Nitekim ayetlerde geçen ve el anlamına gelen “yed” kelimesi, Allah’ın haberi sıfatlarındadır ve ehlisünnet bunu Allah’ın kudreti olarak tevil etmiştir.

Demek ki, Allah kudretiyle bazılarına dünyada da ceza veriyor anlamında mecaz olarak “Allah tokat atar” demenin dini açıdan bir sakıncası olmaz; bunu diyen kimse günaha veya küfre girmez, nikâhına da bir zarar gelmez.

İslam Literatüründe sıfat denildiği zaman Allah’ın zatına nispet edilen mana veya kavramlar anlaşılır. Bu kavramlar şüphesiz insana, aşkın olan Allah’ı tanıma ve zihnine yaklaştırma fırsatı verir.

Ancak varlıkları bakımından, başka bir deyişle ontolojik olarak, Allah ile insan farklı kategorilerde olması hasebiyle insanın, Allah’ın zatını kavraması mümkün değildir. Sadece zatına nispet edilen isim ve sıfatlardan hareketle insan Allah’ı tanımaya çalışır.

Duyularla idrak edilemeyen Yüce Zat’ın, bir taraftan bilinip tanınması ve kainatın yaratıcısı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan tek ve benzersiz oluşunun kavranılması gerçeği vardır. (Fahruddîn Râzî, Allah’ın Aşkınlığı, çev. İbrahim Coşkun, 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 15.)

Ayet ve hadislerde Allah’a izafe edilen yed, vech, ayn, istivâ gibi ve zahirî manalarına bakıldığında teşbih ve tecsim fikrine götüren sıfatlara haberi sıfatlar denilmiştir. (Cüveynî, Kitabu’l-İrşad, s. 138)

Yed kelimesi Arap dilinde el anlamında kullanılmakla beraber, güç, kuvvet, kudret, saltanat, yardım etme hakimiyet, zenginlik, nimet ve ihsan gibi birçok anlama gelmektedir. (Eşarî, el-İbâne, çev. Ramazan Biçer, ss. 25, 27, 66; Eş’arî, Risâletü İlâ Ehli’s-Seğr, thk. Abdullah Şâkir Muhhammed el-Cüneydî, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, Medîne 2002, ss. 225-226.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın eli (yedullah), kavramını açıklar mısınız?

Allah'ın eli, anlamındaki sıfatı nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun