Yahudiler ve Hristiyanlar ölmeden önce Hz. İsa'ya iman edecekler mi?

Tarih: 01.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona iman etmiş olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir."
- Bu ayete göre, bütün Yahudiler ve Hıristıyanlar ölmeden önce Hz. İsa'ya iman edecekler mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İsa (as), doğumuyla ve gösterdiği mucizeleri ile kutlu bir peygamberdir. Allah, Hz. İsa (as) için özel bir kader belirlemiş ve bu kader doğrultusunda, inkar edenlerin Hz. İsa'yı öldürmek için kurdukları tuzaklarını bozmuştur. İnkar edenler, Kur'an'da açıkça bildirildiği üzere, Hz. İsa'yı öldürememişler, ancak onlara bu durumun bir benzeri gösterilmiştir. (Nisa, 4/157) Allah Hz. İsa'yı, bilinen biyolojik anlamda canını almadan Kendi Katına yükseltmiştir ve Hz. İsa ikinci kez yeryüzüne gelecektir. Ancak Hz. İsa ikinci gelişi sırasında, önceleri çok az sayıda kişi tarafından tanınacak ve cemaati oldukça az kişiden oluşacaktır.

“Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona iman etmiş olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.” (Nisa, 4/159).

Açıklama: Tefsir alimleri bu ayette -meal olarak- geçen “ölmeden” sözcüğünün kime ait olduğu hususunda farklı iki görüşe yer vermişlerdir:

Birincisi: Burada ölümü söz konusu olan Ehl-i kitaptan olan insanlardır. Yahudiler, peygamberliğini inkâr ederek ona inanmazken, Hıristiyanlar da onu tanrılaştırarak gerçek anlamda onun peygamberliğine inanmazlar. Ama can vermeden önce onun Allah’ın kulu ve resulü olduğuna inanacaklar, fakat  o zamanki iman fayda vermeyecektir. (Taberî, İbn Kesir, Razî, Beydavî, ilgili ayetin tefsiri)

İkincisi: Burada ölümü söz konusu olan Hz. İsa’dır. Bu yorumun sahiplerine göre, Hz. İsa, bir gün semadan nüzul edecek ve ölmeden önce, o devirde yaşayan Ehl-i kitap'tan olanlar ona sağlam bir imanla iman edeceklerdir. Taberî bu görüşü tercih etmiştir. (bk. Taberî, ilgili ayetin tefsiri)

Taberî’ye göre, sahih hadislerin verdiği bilgilerden anlaşılıyor ki,  semadan nüzulü kesin olan Hz. İsa’nın gelişi zamanında İslam dininden ve İbrahim milletinden başka hiçbir din kalmaz. Hepsi de Kur’an’a tabi olurlar(bk. a.g.y).

Bediüzzaman da Taberî’nin görüşüne paralel bir kanaattedir.

Ona göre, Hristiyanlıkta saflaşma, özellikle teslis akidesinde yaşanacaktır. Teslis akidesini, ya makul bir yoruma tabi tutarak tevhit akidesine ters düşen unsurlardan ayıklanacak veya tamamen terk edilecektir.

Konuyu özet olarak, bizzat B. Said Nursi’den dinleyelim:

- Hıristiyanlık, ya tasaffi ederek, hurafelerden arınıp saflaşacak, ve bütün semavî dinlerin ortak gerçeği olan İslam’ın hakikatlerini kabul edecek veya yok olup gidecektir.(bk. Sözler, Lemeât).

- Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’ye tabi olup namaz kılacağını ifade eden hadisin manası şudur ki, Hristiyanlar, materyalist ve ateist felsefesine karşı mücadelede, hak dinin temsilcileri olan Müslümanlara tabi olacaklardır. Hz. İsa’nın temsil ettiği hakikî İsevilik dini ortaya çıkacak, şimdiki Hristiyanlık dini o hakikate karşı arınıp saflaşacak, hurafelerden sıyrılıp İslam’ın hakikatleriyle birleşecek, Hıristiyanlık bir nevi İslamiyet’e dönüşecektir. Bu iki dinin gerçekte birleşmesinin sonucunda Hak din dinsizliğin manevî temsilcisi olan Deccaliyete galebe çalacak ve dinsizlik düşüncesini mağlup edecektir. (bk. Mektubat, On Beşinci Mektup).

Bediüzzaman bir başka sözünde ise Hz. İsa'nın toplumun büyük kesimi tarafından tanınamayacağını şöyle açıklamıştır:

"Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakiki Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı (derin imanlı yakın talebeleri), nur-u iman (imanın ışığı) ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde (birdenbire ve açıkça) herkes onu tanımayacaktır." (Mektubat, s. 60) 

"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nüzulü (inişi) dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, nur-u imanın (iman ışığının) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (Şualar, s. 487)

- Ayette –meal olarak- yer alan “Kıyamet günü gelince de o/İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.” ifadesini de şöyle anlamak mümkündür:

Kıyamet gününde, dünyada iken, sağlam olarak ona iman etmeyen Yahudilerin kendisini yalanladığını,  Hristiyanların ise kendisini tanrılaştırdıklarını söyleyerek haklarında davacı olup aleyhlerinde şahitlik edecektir.(krş. Taberî, İbn Kesir;  Razî, Beydavî, ilgili ayetin tefsiri).

İlave bilgi iin tıklayınız:

Hz. İsa, kıyamet kopmadan önce tekrar yeryüzüne inecek mi?

Deccal, Mehdî ve İsâ Aleyhisselâmı herkes tanıyabilecek midir, sorusunun cevabı için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun