Ahir zamanda Müslümanlarla Hristiyanların birleşip dinsizliğe karşı mücadele edeceğiyle ilgili hadis var mıdır?

Tarih: 07.11.2014 - 16:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Üstad Bediüzzaman, hadis-i sahihte ahir zamanda müslümanlarla hıristiyanlar birleşip dinsizlik cereyanına karşı mücadele edilecek, diyor. Bu sahih hadisler hangileridir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisler kuvvetli ihtimalle Hz. İsa ve Hz. Mehdi’den sözeden sahih hadis rivayetleridir. Çünkü Hz. İsa samimi Hristiyanları, Hz. Mehdi ise Müslümanları temsil eder. Örneğin, “Namazda Hz. İsa’nın Müslümanların emirine (Hz. Mehdi'ye) tabi olması" Hristiyanların Müslümanlarla Kur’an’ın hakikatlerinde ittifak eceklerine ve Hristiyanların Müslümanlara tabi olacaklarına işaret eder.

- Hz. İsa’nın gökten ineceği ve Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı hususu, İslam ümmeti arasında mütevatir bir hakikattir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/493-494)

Mesela bir hadis-i şerifte, “Meryem oğlu (İsa)’nın Müslümanların yanına ineceği ve namazda Müminlerin imamına (Hz. Mehdi’ye) uyup namaz kılacağı” ifade edilmiştir.(bk. Buhari, Enbiya, 49; Müslim, İman, 244,  245, 246)

Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi şöyle okumuştur:

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi olu.r" diye (yapılan hadis) rivayeti (Hristiyanlarla Müslümanlar arasında yapılacak) bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.” (bk. Şualar, s. 587)

 "İsa Dımaşk (Şam)’ın doğusunda bulunan beyaz minareye iner ve Lud kapısının yanında deccalı öldürür.” (Ebu Davud, Melahim,14; Tirmizi, Fiten, 59, 62; İbn Mace, Fiten, 33)

Hz. İsa ile Müslümanların imamı/lideri (Hz. Mehdi) birlikte namaz kılarlar ve deccale karşı birlikte savaşırlar ve Hz. İsa deccalı öldürür (Mecmau’z-Zevaid, h. no. 12525) manasına gelen hadis ve benzeri rivayetlerden anlaşıldığı üzere, Hz. İsa ile Hz. Mehdi birlikte ahir zaman fitnesinin en büyüğü olan deccalle mücadele edecekler.

Bu hadis rivayetinden anlaşılıyor ki, ahir zamanın önemli bir deccal fitnesi Şam bölgesinde olacak ve Hz. İsa bu fitneyi bertaraf edecektir. Bu iş İslam aleminde olduğuna göre, -başka hadislerde birlikte hareket edeceği bildirilen- Hz. İsa ile Hz. Mehdi’nin temsil ettiği Müslümanlarla Hristiyanların ittifakına bir işaret sayılabilir.

- Bediüzzaman konuyla ilgili bir ifadesi şöyledir:

“Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip İslâmiyet'e karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi' olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki:

'Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.'” (bk. Mektubat, s. 470).

“Hz. İsa ahir zamanda gelecek ve onun zamanında İslam’dan başka dinler kalmayacak.” (Ebu Davud, Melahim, 14)

manasındakiş hadisten de bu hususu anlamak mümkündür.

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini (ahir zamanda) zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; (Kur’an’ın hakikatlerinde birleşen) din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır.” (bk. Mektubat, s. 57)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun