Mehdi devlet başkanı mı olacak?

Tarih: 02.07.2017 - 00:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mehdi ile Mesih aynı dönemde yaşayacaklarsa ve Mesih devlet başkanı olacağına göre; Mehdi devlet başkanı olmayacak mı?
- Ya da aynı dönemde yaşamayacaklar mı?
"Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek..." (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Herhangi bir rivayette Hz. Mehdi veya Hz. İsa’nın Cumhurbaşkanı olacağına dair bir bilgiye rastlayamadık.

Kur'an ve İslam’a hizmet edenlerin başında bulunmaları, resmi olarak cumhurbaşkanı anlamına gelmez.

İslam tarihinde bazı büyüklerin, arka planda işleri tanzim etmeleri gibi onlar da bu tarz bir tercihte bulunabilirler. Çünkü, her ikisinin de aleni bir şekilde kimliklerini ortaya çıkaracak işlerden kaçınmaları imtihan sırrının bir gereğidir.

Bu sebepledir ki, Hz. İsa’yı ve Hz. Mehdi’yi herkes tanımaz, yalnız yakın çevreleri onları tanır. Ve bu sır içindir ki, bu konudaki hadislerin manaları genel olarak müteşabihtir, ancak işin ehli olanlar bilir. Kanaatimize göre, bu ehillerden birisi, asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir.  

Öyleyse bu konuları ondan öğrenmeye çalışalım. Onun bazı ifadelerine yer verecek gerisini kitaplarına havale edeceğiz:

a) “Şahs-ı İsa Aleyhisselâm'ın kılıncı ile maktul olan şahs-ı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i İsevî'nin hakikatını hakikat-ı İslâmiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hattâ "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi' olur." diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.” (bk. Şualar, s. 587)

- Hz. İsa ile Hz. Mehdi’nin aynı zamanda birlikte bulunacak birlikte namaz kılacaklarına dair hadis rivayetleri vardır. Bu konuyu da risalelerden takip edelim:

b) “...İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır."

"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır. ” (bk. Mektubat,  s. 57) 

c) “..Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip İslâmiyet'e karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi' olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.”

“İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: "Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir." (bk. Mektubat, s. 470)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun