Mehdi, yaşadığı zamanın en hayırlısıdır, sözü hadis mi?

Tarih: 05.07.2017 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu anlamda bir hadis varsa, Mesih daha hayırlı olacağı için, ikisi aynı dönemde yaşamazlar, diyebilir miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber, bu konuyu iki maddede özetlemeye çalışacağız:

1) Hz. İsa ile Hz. Mehdi’nin aynı zamanda yaşayacaklarına dair sahih hadis rivayetleri vardır. Hz. İsa samimi Hristiyanları, Hz. Mehdi ise Müslümanları temsil eder. Örneğin, “Namazda Hz. İsa’nın Müslümanların emirine (Hz. Mehdi’ye) tabi olması” Hristiyanların Müslümanlarla Kur’an’ın hakikatlerinde ittifak edeceklerine ve Hristiyanların Müslümanlara tabi olacaklarına işaret eder.

- Hz. İsa’nın gökten ineceği ve Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı hususu, İslam ümmeti arasında mütevatir bir hakikattir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari,6/493-494)

- Bir hadis-i şerifte: “Meryem oğlu (İsa)’nın Müslümanların yanına ineceği ve namazda müminlerin imamına (Hz. Mehdi’ye) uyup namaz kılacağı” ifade edilmiştir.(bk. Buhari, Enbiya, 49; Müslim, İman, 244,  245, 246)

Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi şöyle okumuştur:

'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye (yapılan hadis) rivayeti (Hristiyanlarla Müslümanlar arasında yapılacak) bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.”(bk. Şualar, s. 587)

"İsa Dımaşk (Şam)’ın doğusunda bulunan beyaz minareye iner ve Lud kapısının yanında deccalı öldürür.” (Ebu Davud, Melahim,14; Tirmizi, Fiten, 59, 62, İbn Mace, Fiten, 33).

“Hz. İsa ile  Müslümanların imamı/lideri (Hz. Mehdi) birlikte namaz kılarlar ve deccale karşı birlikte savaşırlar ve Hz. İsa deccalı öldürecek.” (Mecmau’z-Zevaid, h. no. 12525) manasına gelen hadis ve benzeri rivayetlerden anlaşıldığı üzere, Hz. İsa ile Hz. Mehdi birlikte ahir zaman fitnesinin en büyüğü olan deccal ile mücadele edecekler.

Bu hadis rivayetinden anlaşılıyor ki, ahir zamanın önemli bir deccal fitnesi Şam bölgesinde olacak ve Hz. İsa bu fitneyi  bertaraf edecektir. Bu iş İslam aleminde olduğuna göre, -başka hadislerde birlikte hareket edeceği bildirilen- Hz. İsa ile Hz. Mehdi’nin temsil ettiği Müslümanlarla Hristiyanların ittifakına bir işaret sayılabilir.

2) Hz. İsa da Hz. Mehdi de zamanının en hayırlı insanları olduğunda şüphe yoktur. Aynı zamanda da yaşamış olsalar, bu ifadelerde bir çelişki aramamak gerekir. Çünkü, Hz. İsa zamanının mutlak hayırlısıdır. Hz. Mehdi ise, sahabeden sonra İslam ümmetinin en hayırlısıdır ki, Hz. İsa buna dahil değildir.

- Bediüzzaman Hazretlerinin  konuyla ilgili şu ümitvar müjdelerini de okumakta fayda vardır:

“Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip İslâmiyet'e karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi' olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: 'Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.'” (bk. Mektubat, s. 470)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun