Sahabelerin makamı mı üstün, mehdinin makamı mı daha üstündür? Peygamberlerden sonra en üstün insanlar peygamberimizin sahabeleridir...

Tarih: 31.03.2007 - 14:08 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamberlerden sonra en üstün insanlar peygamberimizin sahabeleridir. Bir zattan şunu duydum: "Ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi sahabelerden daha üstündür ve sıddıkiyet makamıyla aynı seviyededir." Böyle bir şey var mı? Sahabeler mi üstün Hz. Mehdi mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ümmet-i Muhammed'in en faziletlileri sahabelerdir. En büyük bir veli de olsa sahabeleri geçemez. Bu açıdan sahabeler külli fazilette Hz Mehdi'den daha üstündür.

İmam-ı Rabbanî gibi bazı alimler, Mehdi'yi bir kısım sahabeyle karşılaştırmışlardır. Ancak küllî faziletin sahabeye ait olduğu teslim edilmiştir.

Bediüzzaman’ın - Soru-Cevap sitili içerisinde- yaptığı şu tespiti  bizim için iyi bir ölçüdür:

“ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak tarikatlerin şahları, aktabları mı efdaldir?"

"Elcevap: Umum müçtehidîn değil; belki Ebu Hanife, Mâlik, Şâfiî, Ahmed ibni Hanbel şahların, aktabların fevkindedirler. Fakat hususî faziletlerde Şah-ı Geylânî gibi bazı harika kutuplar, bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Fakat küllî fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müçtehitlerdendir. Onun için, umum müçtehidîn, aktabdan daha efdaldir denilmez. Fakat Eimme-i Erbaa, sahabeden ve Mehdîden sonra en efdallerdir denilir.” (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup).

Hz. Mehdi’nin makamına işaret eden bazı hadisler vardır:

Hz. Ebu Eyyub el-Esarî anlatıyor: Resulullah(a.s.m) kızı Fatıma’ya şöyle dedi:

“Bizim peygamberimiz peygamberlerin en hayırlısıdır ki senin babandır. Şehidimiz şehitlerin en hayırlısıdır ki o da babanın amcası Hamza’dır. İki kanadıyla cennette istediği yerde uçan kimse de bizdendir ki, o da babanın amcası oğlu Cafer’dir. Bu ümmetin en hayırlı iki delikanlısı olan Hasan ve Hüsayin de bizdendir ki, senin oğullarındır. Ve Mehdi de bizdendir.”(Taberanî, es-Sağîr-Şamile-, 1/97).

Demek Mehdi bu altın silsilede yer alır.

Aşağıdaki hadislerde Hz. İsa (as)’ın Hz. Mehdi’ye tabi olacağı bildirilmektedir:

Hz. Cabir anlatıyor: Resulullah’ın şöyle dediğini duydum:

“Ümmetimden bir taife kıyamet gelinceye kadar hak üzerinde –galibane- savaşır (mücadele eder). Nihayet Meryem oğlu İsa indiğinde onların (o taifenin) emîri ona; “Buyurun bize namaz kıldırın.” der. Fakat İsa “ Hayır! Siz birbirinize emir olursunuz (Yani onların emirine namazı sen kıldıracaksın, der). Bu husus, Allah’ın bu ümmete yaptığı lütuftur.”(Müslim, İman, 247).

İbn Kayyım’ın yaptığı bir rivayette “Siz birbirinize emir olursunuz.” mealindeki ifade yerine, “Onların emiri mehdidir; buyurun bize siz namaz kıldırın.” mealindeki ifadesi kullanılmıştır. İbn Kayyım’ın “sağlam bir rivayet” dediği bu hadiste, söz konusu taifenin Hz. Mehdi’nin cemaati olduğu, Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’ye tabi olup namaz kılacağı açıkça ifade edilmiştir. (İbn Kayyım, el-Menaru’l-münîf,148; Abdullah b. Süleyman el-Ğefîlî, Eşratu’s-saa-şamile-1/99 ).

Bediüzzaman Hazretlerinin açıkladığı gibi, Hz. İsa’nın Hz. Mehdi'ye namazda tabi olması demek, Hz. İsa’nın temsil ettiği Hristiyanların dindar ruhanilerinin cemaati, Hz. Mehdi'nin temsil ettiği Müslüman cemaatin rehberi olan Kur’an’ın hakikatlerini kabul edip, onlarla birleşip ittifak etmeleri demektir.

“O ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek.” (Şualar, Beşinci Şua, On Üçüncü Mesele).

İlave bilgi için tıklayınız:

Risalet Sohbetinin Tesirinden Dolayı Sahabeler Geçilemezler

Sahabelere İbadetlerde Yetişilemeyeceğine İşaret Eden Hadis-i Şerifler

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun