Hz. Mehdi zamanında 1000 yıllık bereket mi olacak?

Tarih: 04.04.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Hz. Mehdi zamanında 1000 yıllık bolluk ve bereket dünyaya hakim olacak rivayetleri gerçek midir?
2) ​Hz. Mehdi ve Hz. İsa dünyaya geldiği zaman dünyadaki herkes Müslüman olacak gibi rivayetler doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Sahih hadis kaynaklarında böyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Hz. Mehdi -henüz ortada görünmediğine göre- şimdi çıkmış olsa bile, bundan sonra 1000 yıl daha kıyametin gelemeyeceğini söylemek imkansızdır. Çünkü, hadis rivayetlerinde genellikle Hz. Mehdi’nin kıyamete yakın çıkacağı bildirilmiştir. Gelişinden sonra bin yılı hesap etmek tamamen yanlıştır.

Nitekim bir hadiste şu bilgi verilmiştir:

“Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek; fakat bin beş yüz seneyi aşmayacaktır.” [Suyuti, el-havi lil Fetavi, 2/248; Tefsiri Ruhul Beyan, Bursevi (Arapça) 4/262; Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, s. 89]

- Kıyamete kadar hak üzere bir grubun bulunacağına dair (bk. Müslim, İmaret, 170) sahih hadisi açıklayan Bediüzzaman Hazretleri de şunları söylemiştir:

“Ramazan-ı şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden 'Her zaman, ümmetimden bir cemaat, Kur'an’ın rotasını çizdiği hak yolunda sabit-kadem olup kıyamete kadar muarızlarına karşı galibane manevi cihad edeceğini' bildiren bu hadîs-i şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakirdlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi  ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi (hicri) bin beş yüz altı (1506) edip, bu tarihe kadar zahir ve aşikârane, belki galibane; sonra ta kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın îma eder.” (bk. Kastamonu Lahikası, s. 27-28)

Bu açıklamalar da gösteriyor ki, Hz. Mehdi’den sonra bin yıllık bir sürecin daha devam edeceğine ve ondan sonra kıyametin kopacağına dair bilgiler tamamen hatadır.

Cevap 2:

Bu konuyla ilgili sahih rivayetler vardır. Fakat bütün insanların İslama gireceğine dair bilgi, hadisin açık bir ifadesine rastlayamadık.

Bir hadiste, Hz. İsa’nın Ehl-i kitap'tan cizye vergisini kaldıracağına dair ifadeler vardır. [bk. Müslim, İman 242, (155); Ebu Davud, Melahim 14]

İmam Nevevi bu hadiste yer alan “cizye vergisini kaldırır” manasındaki ifadeyi açıklarken şunları söylemiştir: Yani daha önce Ehl-i kitap, cizye vermeleri karşılığında serbest bırakılırdı. Hz. İsa artık onlardan cizye vergisini almaz. Çünkü o, İslam’dan başka bir dini kabul etmez. Ya Müslüman olurlar yahut savaşmaya razı olurlar. Kadı Iyaz, Hattabi ve daha başka hadis otoriteleri bunu böyle anlamışlardır. (Nevevi, 2/190)

Bedizzaman da bu konuda “insanların hepsi Müslüman olur “demiyor, “ekser insanlar” diyor. İlgili ifadeler şöyledir:

“Ahir zamanda Hazret-i İsa aleyhisselâm Deccal'ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: 'Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.' Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?"  

"Elcevab: Hadîs-i sahihte rivayet edilen: 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın geleceğini ve şeriat-ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini' imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istibad yeri kalmaz...” (bk. Mektubat, s. 56)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun