Hz. İsa geldiğinde Hristiyanlar helak mı olacak?

Tarih: 19.10.2014 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İsa yeryüzüne geldiğinde Deccalı öldüreceği ve kafirlerin tamamının helak olacağı rivayet edilen hadisler var. Bir yandan da Kuran’da geçen 5/64; 7/167 gibi ayetler ehli kitabın kıyamet gününe kadar dünyada olacağına işaret ediyor. Özellikle Hz. İsa geldiğinde hrıstiyanlık yok olacak bu kesin. Ama Kuran’da 5/14 geçen bu ayet hristiyanların kıyamete kadar olacağına işaret ediyor. Buna göre size sorularım var:
1. Hz. İsa yeryüzüne inmeyecek mi?
2. Eğer inecekse de kıyamet günü mü inecek.
3. Yeryüzüne indiğinde Deccalı öldürüp Hristiyanlığı kaldırıp domuzu öldürüp islamla amel etmeycek mi?
- Hadislerde de müminlerden başka bütün kavimlerin helak olacağı rivayet edilir. Kuran’da 4/159 da Hz. İsa’ya yeryüzüne ehli kitaptan herkesin iman edeceği ve Hz. İsa’nın kıyamet gününde onlar aleyhine şahitlik edeceği yazıyor. Hadislerde de bunarın Hz. İsa indiğinde helak olacağı yazıyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Sahih hadislerde verilen haberlere göre Hz. İsa yeryüzüne inecek. Bu gibi hadislerin müteşabih / başka manaları olup olmadıklarını bilemeyiz.

2. Hz. İsa kıyamet günü değil, ondan önce inecektir. Onun inmesi kıyamet alametlerindedir.

3. Hz. İsa’nın Hristiyanlığı kaldırmasından çok, onun teslis akidesi, domuzun helal hükmü, haç gibi yanlışları ve simgelerini ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla, bu hadislerle ilgili ayetler arasında bir çelişki yoktur.

- Hristiyanlar hurafelerden sıyrılacak, Kur’an’ın hakikatlerini kabul edecekler ve böylece hadislerde helak olacağı ifade edilen kâfirlerden sayılmayacaklardır.

- Konuyu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“...İşte böyle bir sırada, o cereyan (deccalın temsil ettiği dinsizlik cereyanı) pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır (şimdiki) Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır."

"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır.”(bk. Mektubat, On Beşinci Mektup, s. 57)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun