Allah sonsuz bir mutluluk içerisinde midir?

Soru Detayı

Bir yerde (Hristiyan sitesinde) Tanrı’nın sonsuz mutluluk içinde olduğunu okumuştum. Bu doğru mudur? Doğruysa ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın –yarattıklarıyla müşterek kullanılan- vasıflarının hepsi yaratıkların üstünde bilmediğimiz bir keyfiyettedir. Zira, “Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.” (Şura, 42/11) mealindeki ayetten bunu kolaylıkla anlayabiliriz.

Buna göre, Allah’ın ne merhameti, şefkati, ne gazabı, azabı, ne memnuniyeti, mutluluğu bizimkine benzer. O da işitir, görür fakat bizim gibi değil.. O da hoşnut olur, gazaplanır fakat bizim gibi değil. 

Bediüzzaman hazretlerinin aşağıdaki ifadelerinde sorunun cevabı bütün berraklığıyla mevcuttur: Allah’ın kâinattaki hadsiz yaratması, tasarrufu, faaliyeti, icraatının sırrını açıklarken ifade ettiği hakikatlerden bazıları şunlardır:

“Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor. Ve hattâ her bir faaliyette kat'iyyen lezzet vardır; belki her bir faaliyet, bir nevi lezzettir.

Öyle de Vâcib-ül Vücud'a lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine (hiç bir şeye muhtaç olmayan vasfı) ve gına-i mutlakına (mutlak zenginliğine) muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddese var. Ve o şefkat-i mukaddese ve o muhabbet-i mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes (kutsal/benzersiz mutluluk, sevinç) var. Ve o sürur-u mukaddesten gelen -tabir caiz ise- hadsiz bir lezzet-i mukaddese var. Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan, mahlukatın faaliyet-i kudret içinde ve istidadları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahman-ı Rahîm'e ait -tabir caiz ise- hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor.” (Mektubat, 86- 87)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun