“Ona bir cin bile dokunmamıştır.” ayetine göre, cinlerle cinsel ilişki mümkün müdür?

Tarih: 01.02.2014 - 05:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ona bir cin bile dokunmamıştır.” ayetine göre, insanlarla cinler arasında bir cinsel ilişki olması mümkün deniliyor.
- İnsanlarla cinler arasında bakın evlilik demiyorum, cinsel ilişki mümkün mü, çocuk doğması mümkün mü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Cinlerle evlilik veya cinsel ilişki konusu alimler arasında çok farklı değerlendirilmiştir. Sitemizde -değişik zamanlarda gelen sorulara verilen cevaplarda- bu farklı görüşlere de yer verilmiştir.

- Bizzat cinlerle evli olduğunu söyleyenler, bunun bir nevi rüya gibi, ihtilam olmak gibi olduğunu belirtirler.

“Cennetteki hurilere ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.” (Rahman, 55/56, 74)

mealindeki ayeti tefsir eden âlimler bu konuyu farklı yorumlamışlardır.

a) Bazılarının ifadelerine göre, ayetin bu açık / zahiri ifadesi, insanlarla cinler arasında cinsel ilişkinin olabileceğine bir delildir. (bk. Taberi, Semerkandi, Rahman, 55/56. ayetin tefsiri)

Maverdi de bu ayeti, cinlerle insanlar arasında cinsel ilişkinin olabileceğine delil olarak kabul etmiştir. (Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

b) Diğer bir kısım âlimlere göre, ayette ifade edilen konu şudur: “İnsanlar gibi cinler de cennete gidecekler(ki bu İslam alimlerinin cumhurunun görüşüdür). Ayette, insanlardan olan erkekler insanlardan olan kadınlara; cinlerden olan erkekler de cinlerden olan kadınlara temas etmemiş olduklarına işaret edilmiştir. (Taberi, a.y)

Ancak ilgili tefsirde, “insan türünden huriler olduğu gibi cinler türü hurilerin olduğuna” dair bir bilgi verilmemiştir. Çünkü ayetin işaret ettiği kadınlar konusunda iki ihtimal vardır: Bu kadınlardan maksat, ya dünyadan gelen kadınlar.. Ya da cennette yaratılmış hurilerdir. Taberi’de geçen bilgiye göre, konuyu her iki ihtimale göre de değerlendirmek gerekir. Fakat bu husus orada açıklanmamıştır.

Şa’bi ve Kelbi gibi bazı âlimler, ayette söz konusu edilen kadınların dünya kadınları olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara göre dünyada onlara ne insanlar ne de cinler temas etmemişlerdir. (Beğavi, ilgili ayetin tefsiri)

Zeccac da cinlerle insanlar gibi cinlerin de cinsel ilişkiye girebileceğine bu ayeti delil göstermiştir. (Beğavi, a.y) Ancak bu ve daha önce de geçen tefsirlerin ifadelerinde “cinler de insanlar gibi cinsel ilişkiye girerler” manasına gelen ifadelerle, cinlerin cinlerle mi yoksa insanlarla mı ilişkiye girebileceklerini kastettiklerini kesin söylemek zordur.

Razi ve Kurtubî de insan ile cinler arasında cinsel ilişkinin olup olmadığı konusunda farklı görüşlere işaret eder ve “doğrusu bu ilişkinin olduğu” yönünde kendi görüşlerini ortaya koyarlar. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Beydavi, Nesefi ve İbn Kesir ise ayetten şunu anlamışlar:

“Cennetteki kadınlar iffetlidir. İnsan olan kadınlara insanlardan bir erkek dokunmadığı gibi, cinlerden bir erkek de cinlerden olan o kadınlara dokunmamıştır.” (Beydavî, Nesefi, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Özetle şunu söyleyebiliriz:

- Ayette söz konusu olan kadınlardan maksat, dünya kadınları değil, cennetteki hurilerdir. Çünkü dünya kadınlarından bazıları daha önce evlilik yapmış olabilirler. Sonra cennette en son kocalarıyla (veya tercih ettikleri kocalarıyla) evlenirler. Bu takdirde, onlara daha önce başkaları da dokunmuş olur. Halbuki, ayette hiç kimsenin daha önce onlara dokunmadığına vurgu yapılmıştır. Demek ki ayetteki kadınlardan maksat cennette özel olarak yaratılan kadınlardır. (krş İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Bu tespite göre, ayetin meal olarak söz konusu “Cennetteki kadınlara / hurilere ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.” ifadesinden şunu anlamak mümkündür: “Cennete giden insanlardan olan erkeklere öyle insan türüne benzeyen huriler verilir ki, onlardan önce hiçbir insan onlara dokunmamıştır. Keza, cennete giden cinlere de öyle cin türüne benzeyen huriler verilir ki, onlardan önce hiçbir cin onlara dokunmamıştır."

İlave bilgi için tıklayınız:

- Cinlerle evlenmek mümkün müdür, mümkünse caiz midir?

- ​Cinleri öpmek caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun