Yasin suresinin ve bazı ayetlerinin faziletiyle ilgili rivayetler sahih midir?

Tarih: 14.12.2014 - 06:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her kim zalimlerin şerrinden korunmak isterse, Yasin suresinin 29. ayetini okusun.
- Tarlalardaki meyve sebzelerin bol olması için Yasin suresinin 33-36 ayetleri yazılıp dolu bir kabın içersine konulur ve bir müddet bekletildikten sonra tarlaya serpildiği zaman mahsul Allah’ın yardımıyla bereketlenir.
- Her hangi bir (Hayırl ve Helal) isteğin gerçekleşmesi için akşam namazından sonra iki rekat Allah Rızası için namaz kılınır. Daha sonra 41 kere Yasin Suresi okunur. Her Yasin-i Şerif bitişinde "Yâ men yakûlü liş-şey’i kün fe-yekûn" (Melaen: "Ey bir şeye ol dediğinde hemen oluveren Allah’ım") deyip Benim şu isteğimi yerine getir, diye istekte bulunursa Allah’u Teala’nın izni ile o isteği yerine gelir.
- Her kim aşağıdaki şekilde Yasin şerif okursa, sanki 41 kere Yasin-i Şerif okumuş gibi olunur: 7 Defa "Yâsîn", 14 Defa: "Zâlike takdîrul-‘Azîzil-‘Alîm" ve 16 defa "Selâmün kavlen mir-Rabbir-Rahîm" 4 kerede 82 ve 83. ayetleri tekrarlanır.
- Her kim zeytin yağına Yasin Suresinin 78-83. ayetlerini okuyup üfler ve sancılı olan yerlere sürülmeye devam edilirse, umulur ki şifaya kavuşur.
- Her kim bir kere Besmele ile beraber Yasin Suresinin 58. ayetini 1479 kere okuyup herhangi bir hayırlı isteğinin gerçekleşmesi için dua ederse, Allah’ın yardımıyla kabul edilir. (Dipnot ve Kaynaklar Gümüşhanevi, Râmuzul-Ehâdîs, s. 440/10).

- Bu bilgiler hadislerden mi alınmıştır, yoksa din büyüklerimiz kendileri mi söylemişlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Yasin suresinin bu havassıyla ilgili bilgiler genellikle Resulullah’ın dışında bazı kimselerden rivayet edilmiştir.

- Ramuzu’l-Ahadis’te konuyla ilgili, Hz. Ali’den veya başkasından yapılan rivayetlerin bile sağlam olduğunu tespit etmek mümkün görülmemektedir.

- Bazı alimler, bu konuda yapılan rivayetlerin hepsinin ya mevzu / uydurma veya zayıf olduğunu bildirmişlerdir. (bk. Şeyh Muhammed Salih Müncid, el-İslam, Süalün ve Cevab, el-Kur’an ve Ulumuhu: Fedailü’l-Kur’an)

- Bazı alimlerin de ifade ettikleri gibi, bu konuda bazı salih kimselerin okuduklarından elde ettikleri neticeler, onların salahatine, ihlaslarına ve o ondaki ihtiyaçlarına binaendir. Aynı şartları taşımayanlarının bu tür neticeleri elde etmeleri zordur. (bk. a.g.y)

- Son olarak bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin ortaya koyduğu şu ilkeyi de unutmamak gerekir:

“Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler."

"Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faideler, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder."

"Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder.” (bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, s.131-132)

İlave bilgi için tıklayınız:

Yasin suresinin faziletleri nelerdir?

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Namazda okunan dua ve tespihlerin anlamları ve bunlara verilen sevaplar hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun