Yasin suresinin faziletleri nelerdir?

Tarih: 19.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yasin suresi, ilk ayetinde bulunan ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'a-i kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve âhiretin hayatını kazandıran, ondan dünya ve âhiretin korkularını gideren ve Azime ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir.

Yasin suresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (asm)'in bu sure hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır.

Yasin Suresinin faziletiyle ilgili rivayetlerden bir kısmı şöyledir:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasîn’dir. Kim Yasin’i okursa Allah Teâlâ, onun bu Yasin okumasına karşılık, Kur'an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”(1)

Tirmizî bu hadis için “garîb” değerlendirmesi yapmış, “Bu hadisin Humeyd b. Abdurrahman tarikinden başka bir tarikle geldiğini bilmiyoruz.” demiştir.

“Bakara suresi Kuran’ın tepesi ve zirvesidir. Onun her ayetiyle birlikte seksen melek inmiştir. Ayete’l-Kürsî arşın altından çıkarılmış ve onunla birleştirilmiş ya da Bakara suresiyle birleştirilmiştir. Yasin ise Kuran’ın kalbidir. Bir kişi Allah Tebareke ve Teâlâ’ın rızasını ve ahiret yurdunu kazanmak için Yasin’i okursa mutlaka bağışlanır. Ölülerinize onu (Yasin’i) okuyun.”(2)

“Kim Allah’ın rızasını umarak bir gece Yasin’i okursa o gece bağışlanır.”(3)

"Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, o kimseye, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir."(4)

“Şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah, gökleri ve yeri yaratmadan bin yıl önce Tâhâ ve Yasin'i okumuştu. O zaman Melekler Kuran’ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu! Bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!”(5)

“Kim gündüzün başlangıcında Yasin Suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir.”(6)

“Kim Allah'ın rızasını kazanmak için bir gece Yasin'i okursa, o bağışlanır.” (Mutemir'in babası Süleyman et-Teymî) şöyle dedi: "Bana ulaştığına göre, o (yani Yasin) tüm Kur'an'a denktir."(7)

“Kim Allah’ın rızasını umarak bir gece Yasin’i okursa o gece bağışlanır.”(8)

“Yasin Kur'an’ın kalbidir. Onu, Allah’ın rızasını ve ahireti kazanmak için okuyan kişi mutlaka affedilir. Onu, ölülerinize okuyun.”(9)

Bu hadiste Yasin suresi Hz. Peygamber (asm) tarafından Kur'an-ı Kerim’in kalbi olarak tanımlanmıştır. Bununla, insanda kalp ne kadar önemli ve değerliyse, Kur’an-ı Kerim’de Yasin suresi o kadar önemli ve değerli olduğuna işaret edilmiştir.

“Kim Allah’ın rızasını umarak gündüz veya gece Yasin’i okursa günahları bağışlanır.”(10)

“Kim Allah azze ve celle’nin rızasını umarak Yasin’i okursa geçmiş günahları bağışlanır. Ölülerinize onu (Yasin’i) okuyun.”(11)

İnsanların işledikleri günahlarının affı için hadislerde birçok yol gösterilmiştir. “Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen günahlara kefarettir.”(12) hadisi buna bir örnektir.

İlgili hadiste de Yasin suresinin, sırf Allah’ın rızasını gözeterek okunduğunda geçmiş günahların affına sebep olacağı bildirilmiştir.

“Kim her gece Yasin’i okursa affedilir.”(13)

“Kim Yasin’i okursa, Kur’an’ı on kere okumuş gibi (Allah) sevap yazar.”(14)

“Yasin suresini okuyun, çünkü onda on bereket vardır...”(15) İbn Hacer bu hadisin zayıf olduğuna dikkat çekmiştir.(16)

Yasin Suresinin faziletiyle ilgili bu rivayetlerin bazıları sahih ve hasendir, bir kısmı da zayıftır.

Fazilete dair zayıf rivayetlerle amel edilebileceğine dair fetva, alimlerin büyük çoğunluğunun görüşüdür.

Buna göre, kim hadis kriterleri bakımından -uydurma olmamak şartıyla- zayıf olduğunu bildiği halde fazilete dair amel işleyebilir. Çünkü burada helal-haramla ilgili bir hüküm söz konusu değildir. Bu nedenle Yasin Suresinin faziletiyle ilgili zayıf hadis rivayetleriyle amel etmenin bir sakıncası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Her gün Yasin-i Şerif okuyan şehit mertebesine ulaşır mı?

Okunan dualara verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. Dualara vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?..

Kaynaklar:

1) Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’an, 6, (2887); Darimî, Fedâilu’l-Kur’an, 21; Beyhakî, Şuabu’l-imân, IV, 94, (2233).
2) Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26; Ayrıca bkz. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, XX, 230, (541).
3) Darimî, Sünen, Fezailu'l-Kur'an, 21, I, 852; İbn Hibbân, Sahih, Salâh, 23, (2574); Beyhakî, Şuabu’limân, IV, 96, (2236).
4) Darimî, Fedailu'l-Kuran, 21.
5) Darimî, Fezâilu'l-Kur'an, 20.
6) Darimî, Fezailu'l-Kur'an, 21.
7) Tayâlisî, Müsned, IV, 212, (2589).
8) Darimî, Fezailu'l-Kur'an, 21; İbn Hibbân, Sahih, Salâh, 23, (2574); Beyhakî, Şuabu’limân, IV, 96, (2236).
9)  Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 394, 10847; a.mlf., Amelu’l-yevm ve’l-leyle, 581 (1074).
10) Taberânî, el-Mu`cemu’l-evsat, IV, 21, (3509); a.mlf., el-Mu`cemu’s-sağîr, I, 149.
11) Beyhakî, Şuabu'l-imân, IV, 93, (2231).
12) Müslim, Tahâret 14.
13) Beyhakî, Şuabu’l-imân, IV, 95, (2234).
14) Beyhakî, Şuabu’l-imân, IV, 94 (2232).
15) İbn Ebî Usâme, Ebû Muhammed el-Hâris b. Muhammed b. Dâhir, Müsnedü’l-Hâris=Buğyetü’l-bâhis an zevâidi Müsnedü’l-Hâris, (I-II), thk., Hüseyin Ahmed Sâlih el-Bâkirî, Medine, 1992, I, 526; İbn Hacer el-Askalâni, el-Metâlibu’l-âliye, XV, 145; Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II, 389, 481.
16) İbn Hacer el-Askalâni, el-Metâlibu’l-âliye,XV, 145.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun