Yasin Kuran'ın kalbidir hadisi sahih mi?

Tarih: 22.02.2020 - 09:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı İslam alimleri aşağıdaki hadisin zayıf olduğunu ve sahih olarak dikkate alınmaması gerektiğini söylüyorlar.
- Sahih mi yoksa zayıf mıdır?
- Zayıf ise bu hadise yaklaşım şeklimiz nasıl olmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Yasin Kur'an’ın kalbidir. Onu, Allah’ın rızasını ve ahireti kazanmak için okuyan kişi mutlaka affedilir. Onu, ölülerinize okuyun.” (Müsned, 5/26)

Bu rivayetin benzeri Tirmizî ve Darimi’de şu şekilde geçmektedir:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an’ın da kalbi Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa Allah onu kıraati karşılığında Kur'an’ı on defa hatmetme sevabı verir.” (Tirmizî, Fedailu’l-Kuran, 7; Dârımî, Fedailü’l-Kuran, 21)

Tirmizî nakletmiş olduğu bu hadisin “garib” olduğunu belirtip, Harun Ebû Muhammed’in meçhul olduğunu söyler. Ayrıca bu konuda senedi pek sağlam olmayan başka bir rivayetin de olduğunu ifade eder. (Tirmizî, a.y.)

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayetin tamamının meali ise şu şekildedir:

“Bakara suresi Kur'an’ın tepesi ve zirvesidir. Onun her ayetiyle birlikte seksen melek inmiştir. Ayete’l-Kürsî arşın altından çıkarılmış ve onunla birleştirilmiş ya da Bakara suresiyle birleştirilmiştir. Yasin ise Kur'an’ın kalbidir. Bir kişi Allah Tebareke ve Teala'nın rızasını ve ahiret yurdunu kazanmak için Yasin’i okursa mutlaka bağışlanır. Ölülerinize onu (Yasin’i) okuyun.” (Müsned, 5/26)

Bu hadisin senedinin zayıf olduğu belirtilmiştir. (bk. Müsned, tahkik: Şuayb, el-Arnavut.., Müessesetu’r-risale, 33/417, h.no: 20300)

Zayıf hadis konusuna yaklaşımımız nasıl olmalı?

Zayıf hadislerin helal, haram, inanç ve ahkam ile ilgili olanları hariç, terğib, terhib ve amellerin faziletleri ile ilgili olanlarını zayıf olduklarını açıklamadan da rivayet etmek caizdir.

Ahmed b. Hanbel, Abdurrahman b. Mehdi ve Abdullah b. el-Mübarek gibi büyük imamların, amellerin faziletlerine dair hadislerin rivayeti hususunda daha müsamahakâr davrandıkları bir vakıadır.

 Her ne kadar senedin zikredilmesi hadisin kıymetini ifade etmekle eşdeğer kabul ediliyorsa da, konunun uzmanlarının iyice azalmış olması itibariyle bu kısmın bile zayıf olduğunu açıklamak suretiyle rivayet etmek gerektiği ifade edilmiştir. (bk. Hatib el-Bağdadî, el-Kifaye, s. 162; Zeynüddin el-Iraki, et-Takyîd, s. 10)

Zayıf hadisle amel edilmesi birtakım şartlara bağlanmıştır. İbn Hacer’e nisbet edilen bir görüşe göre bunun için üç şart gerekir:

1. Hadis aşırı zayıf olmamalıdır.

Bir hadisi sadece kendisi rivayet eden yalancıların, yalancılıkla itham edilenlerin ve çok hata yapanların rivayetleri bu türdendir.

2. Zayıf hadis İslâm’da kabul görmüş genel bir prensibe aykırı olmamalıdır.

Bu şart dinde hiçbir temeli bulunmayan sonradan uydurulmuş şeyleri dışarıda bırakır.

3. Zayıf hadisle amel edilirken, Resul-i Ekrem’in söylemediği bir şeyi ona isnat etmiş olmamak için o rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir (Şemseddin es-Sehavi, el-Ḳavlü’l-bedi, s. 255)

Bunlara şu şartlar da eklenmiştir:

Hadis aklın, şeriatın ve dilin kabul etmediği mübalağalar içermemeli, kendisinden daha kuvvetli diğer bir şerî delille çelişmemelidir. (Yûsuf el-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem, s. 88)

Bu açıklamalara göre, Yasin Suresi’nin Kur'an’ın kalbi olduğuyla ilgili hadis rivayeti, Yasin okumaya teşvik ettiği için amellerin faziletleri kısmına girer. O halde, bu hadisin zayıf olduğuna dikkat çekerek, bu hadise uygun hareket etmenin bir sakıncası yoktur.

Nitekim Yasin Suresi, Kur'an’ın kalbi diye nitelendiren bu hadis rivayetine dayanılarak “kalbü’l-Kuran” diye de adlandırılmış, ancak bu yaygınlık kazanmamıştır. (bk. Alusi, İbn Aşur, Yasin Suresi tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun