Ümmetimden Sıla isminde biri gelir, onun şefaati ile çok kimseler cennete girer, anlamındaki hadisin sıhhati ve şerhi nedir?

Tarih: 30.04.2013 - 07:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun şefâati ile çok kimseler cennete girer."

- Bu rivayete İmâm-ı Suyûtî'nin Cem'ül-Cevâmi zayıf dediği doğru mudur; hadis numaraları nedir?

- Başka hangi hadis kitabında geçer?
-  Hadisin sıhhat derecesi nedir?
- İmam Suyuti şerhini nasıl açıklamıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Alimler söz konusu hadisin mazharı olan kişinin, hicri 53 senesinde Sicistan’da 130 yaşında öldürülen Sıla b. Eşyem el-Adevî olduğunu söylemişlerdir. (bk. İbn Esir, Usdu’l-Ğabe,  Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, 1415/1994, 3/35).

- Aslında  “Ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun şefâati ile çok kimseler Cennet'e girer." manasındaki hadisi ilk rivayet eden Ebu Nuaym el-Isfahanidir. (bk. el-Hilye, Beyrut, 1409, 2/241)

Ebu Naym de bu hadisi özellikle Sıla b. Eşyem’le ilgili olarak aktarmıştır. (a.y)

- Zehebi de Siyeru Âlâmi’n-Nübela adlı eserinde, söz konusu Sıla b. Eşyem el-Adevî’den çok övücü  ifadelerle söz etmiş ve o da bu zatla ilgili olarak bu hadis rivayetine yer vermiştir. Ancak hadis rivayetinin “MUDAL” (senedinden iki ve daha fazla ravinin peşpeşe düştüğü zayıf hadis) olduğunu belirtmiştir. (bk. Siyeru Âlâmi’n-Nübela, Kahire, 1427/2006, 4/477)

- Oldukça salih bir zat, bir veli olduğu anlaşılan Sıla b. Eşyem’den söz ederken teberrüken onun bir şiirinin mealini de verelim, istiyoruz.

Hasan-ı Basri Hazretleri anlatmıştır:

“Bir gün bir adam ölmüş ve kabre defnedilmişti. Aramızda bulunan Sıla b. Eşyem kabrin başına gitti ve manzum olarak şunları söyledi:

“Eğer bundan (şu kabrin azabından) kurtulduysan, büyük bir şeyden kurtulmuşsun demektir. Yok eğer kurtulmadıysan, bundan sonra kolay kolay kurtulacağını sanmıyorum.”

Manzum olarak bunu seslendirirken hem ağladı hem oradakileri ağlattı.” (el-Hilye, a.y)

- Son olarak şunu belirtelim ki, bir hadis ile değişik zamanlarda gelecek aynı ismi taşıyan farklı kişilerin veya aynı özelliği taşıyan kişilerin de kasdedilmiş olması mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun