Seksenlik bir kadının ortadan ikiye ayrılıp kafası kesilerek dolaştırılması doğru mu?

Tarih: 15.01.2019 - 16:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu nasıl bir hadis, bu doğru mu, doğruysa böyle bir şeyin olması nasıl açıklanabilir?
- Ümmü Kırfe adlı müşrik kafir kadının bir bacağını bir deveye, diğer bacağını diğer deveye bağlayıp develeri koşturmuş ve 80 yaşındaki melun kafir müşrik kadını ortadan ikiye ayırmakla ona gereken cevabı vermiştir. Çok şükür ibret olsun diye de kadının kafasını kesip günlerce şehirde ibret olsun diye gezdirtmiştir. (Vâkıdî, II, 564)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle şunu unutmamalıyız ki, İslam dininde kesin olarak bilinen prensibe göre, savaşlarda ibadetle meşgul olanların, yaşlıların, savaşmayan sivillerin, özellikle çocukların ve  kadınların öldürülmesi yasaktır, günahtır. (bk. Buhari, 2792; Müslim, 1731,3280; İbn Hanbel, 17158; Ebu Davud, 2613, 2669; Beyhaki, es-Sünenu’l-kübra, 17934; Tahavi, Şerhu maani’l-âsar, 3/221)

Buna göre, Hz. Peygamber (asm)’in çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesini asla tasvip etmediğini bilen Zeyd b. Harise’nin böyle bir emir vermesi mümkün görünmemektedir. Sahih-i Müslim’deki rivayette (Cihâd, 14) Ümmü Kırfe’nin esir alındığı belirtilmekle beraber, katledildiğine dair bir bilgi mevcut değildir.

Şimdi, soruda geçen rivayetin tahlilini birkaç madde halinde yapacağız:

a) Sorudaki kaynak Vakıdi’ye aittir. (bk. el-Megazi, 2/564-565) Bu zat, Buhari, Müslim, Nesai, İbn Hanbel, Hakim, Zehebi ve diğer hadis otoriteleri tarafından yalancılıkla itham edilmiş, oldukça zayıf  ve metruku’l-hadis olarak kabul edilmiştir. (bk. el-Mizzi, Tehzibu’l-Kemal, Muhakkik Beşşar Avvad Maruf’un taliki, 26/193-195; Nevevi, el-Mecmu, 1/114)

b) Bu rivayet ayrıca sahih değildir. Farklı rivayet şekillerinde birbiriyle çelişen bilgilere yer verilmiştir.

Mesela: Vakidi’de bu olayın, Hz. Peygamber (asm)’in hayatında cereyan ettiği bildirilmiştir. Buna mukabil, Beyhaki, Darekutni, İbn Hişam sireti, el-Bidaye ve’n-Nihaye’de bu olay Hz. Ebu Bekir’in hilafetinde vuku bulmuştur. Kendisi dinden döndüğü için öldürüldüğü bilgisine yer verilmiştir.

c) Bu rivayetlerin hepsinin senetlerinde zaaf vardır, inkıta vardır. Bazıları senetsizdir. (bk. İbn Receb, Camiu’l-Ulumi ve’l-hikem, 1/387)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun