Hazreti Lut Aleyhisselam'ın geçtiği sure ve ayetler hangileridir?

Tarih: 17.07.2018 - 20:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

Kuran ve hadislere göre Lut aleyhiselamın kısaca hayatı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerîm’de yirmi yedi yerde ismen zikredilen Hz. Lût’un;

- Hz. İbrahim’in tebliğini kabul ettiği (Ankebût, 29/26),
- Onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı (Enbiyâ, 21/71),
- Peygamberlerden olduğu (Sâffât, 37/133),
- Diğer peygamberler gibi alemlere üstün kılındığı (Enam, 6/86),
- Ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edildiği (Enbiyâ, 21/74, 75)
bildirilmektedir.

Tevrat’ta iddia edildiği gibi Lût, amcası İbrâhim’in çobanlarıyla kendi çobanları arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine ve mümbit toprakları tercih ettiği için değil peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için (Sâffât, 37/133) Sodom’a gitmiştir.

Kavmine Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlaksızlık ve günah olduğunu bildirmiş, bundan vazgeçmelerini istemiştir. Kavmi ise işlerine karışmaya devam ettiği takdirde sürgün edileceğini söylediği gibi, “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir.” diye kendisine meydan okumuştur. Bunun üzerine Hz. Lût onların yaptıklarının vebalinden kendini kurtarması için Allah’a dua etmiştir. (A‘râf 7/80-81; Şuarâ 26/160-166; Neml 27/54-55; el-Ankebût 29/28-30)

Hz. Lut’un duasını kabul eden Allah ahlaksız kavmi helak etmek üzere Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil oldukları nakledilen üç meleği görevlendirir. (Fîrûzâbâdî, VI, 56)

Melekler genç ve yakışıklı birer erkek suretinde önce Hz. İbrahim’e gelip İshak’ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Lût kavmini helâk etmek üzere geldiklerini haber verirler. (Hûd 11/69-70; Hicr 15/57-58; Ankebût 29/31)

Hz. İbrahim, Lût’un onlarla beraber yaşadığını hatırlatarak helakin biraz tehiri ve inananların kurtulması konusundaki temennilerini Allah’ın elçilerine tekrarlar. (Hûd 11/74)

Hz. İbrahim’in meleklerle konuşmasının ayrıntıları Kur'an dışı İslâmî kaynaklarda yer almaktadır; benzer bir konuşma Tevrat’a göre Tanrı ile İbrahim arasında geçmiştir. Hz. İbrahim meleklere, içinde 400 mümin bulunan bir yeri helak edip etmeyeceklerini sorar ve oranın helâk edilmeyeceği sözünü alır. Ardından rakamı kademeli bir şekilde ona kadar indirir, fakat orada on mümin bile yoktur. (Taberî, Târîħ, I, 153; Fahreddin el-Râzî, XVIII, 29-30; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 119)

Bunun üzerine melekler azap emrinin geldiğini, fakat Lut’un ve ailesinin kurtulacağını bildirirler. (Hûd 11/76; Ankebût 29/31-32)

Melekler Hz. Lut’un yaşadığı yere gelince Hz. Lut daha önce hiç görmediği bu yabancıları evinde misafir eder. Bir taraftan da kavminin yapacağı kötülüğü düşünerek içi daralır. (Hûd 11/77)

Misafirlerden haberdar olan halk toplanıp evi kuşatır ve misafirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Lût kendisini misafirlerin yanında rezil etmemelerini, isterlerse kızlarıyla evlenebileceklerini, ancak misafirlerden vazgeçmelerini söyler. Fakat onlar Lût’a, başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatarak isteklerinde ısrar ederler. Lût, “Keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı.” diyerek sıkıntısını dile getirir. (Hûd 11/77-80; Hicr 15/67-71)

Bunun üzerine melekler Allah’ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terketmesini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dahil kavminin helâk edileceğini bildirirler. (Hûd 11/81)

Öte yandan dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözlerini kör ederek (Kamer 54/37) onları evin çevresinden uzaklaştırırlar.

Lût ve ailesi şehirden çıkar, sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirilir, üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırılır ve Lût’un kavmi karısıyla birlikte helâk edilir. (A‘râf 7/83-84; Hûd 11/81-83; Hicr 15/65, 73-74; Kamer 54/37-39; Tahrîm 66/10)

Kaynaklarda, Lût’un yaşadığı yer ve çevresinin altının üstüne getirilmesi sebebiyle “mü’tefikât” diye adlandırıldığı belirtilmektedir. (Taberî, Câmiu’l-beyân, XII, 97-98)

Hz. Lut’un ısrarla misafirleri isteyen kavmine kızlarıyla evlenmelerini teklif etmesi, onların cinsî sapıklığı bırakarak kavminin kızlarıyla evlenmeleri veya kendisinin evli olmayan kızlarını nikahlamaları şeklinde yorumlanmaktadır. Çünkü kavminin yaptığını kötülük ve pislik olarak niteleyen Lut ailesi, ahlaksız kavmi tarafından alay maksadıyla “temiz kalmak isteyen insanlar” olarak takdim edilmekte (Neml 27/56), diğer taraftan gayrimeşrû ilişkileri bırakıp kızlarla evliliği tavsiye eden Lut, bunun kendileri için daha temiz olduğunu belirtmektedir. (Hûd 11/78)

Hadislerde Hz. Lut’un Hûd sûresinde yer alan temennisiyle (11/80) Lut kavminin yaptığı kötülüğü işleyenlere Allah’ın lanet edeceği ve onların öldürülmesi gerektiği bildirilmektedir. (Müsned, I, 217, 300, 309; Buhârî, Enbiyâ, 11, 15, 19; Müslim, Fezail, 152, 153)

Lut ve kavmiyle ilgili olarak Kur’an ve hadis dışındaki İslâmî kaynaklarda yer alan çeşitli rivayetler (Sa‘lebî, s. 80) çoğunlukla Yahudi kaynaklarındaki bilgilere dayanır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Lut Kavmi'nin başına gelenleri kısaca anlatır mısınız? Kavimleri ...
Hz. Lut'un eşi, hangi nedenden dolayı cezalandırılmıştır?
Hz. Lut hakkında iddia edilenler gerçek midir; hayatı hakkında bilgi ...
Lût'un kardeşleri, ifadesini nasıl anlamalıyız?
Hz. Lut'un kavmi nerede helak olmuştur, İtalya'daki Pompei şehrinde ...
Hicr suresinin 71. ayetine göre, Hz. Lut kızlarını kimlere teklif etmiştir ...
Lut kavminin helakiyle ilgili Ankebut 35. ayette haber verilen işaret ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun