Hicr suresinin 71. ayetine göre, Hz. Lut kızlarını kimlere teklif etmiştir?

Tarih: 08.01.2012 - 04:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eşcinsel ilişkilerde bulunan toplumuna mı teklif etmiş?
 - Eğer öyle ise, Lut'un kızlarının sayısı toplumundaki eşcinsel erkeklerin sayısına eşit miydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili ayetlerin mealleri:

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

"Elçiler Lut'un ailesine gelince, Lut: 'Doğrusu siz tanınmayan kimselersiniz.' dedi."

"Biz sana sadece şüphe edip durdukları azabı getirdik. Sana gerçekle geldik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Artık, geceleyin bir ara, aileni yola çıkar, sen de arkalarından git; hiçbiriniz arkaya bakmasın; emrolunduğunuz yere doğru yürüyün, dediler."

"Böylece Lut'a bunların sonlarının kesilmiş olarak sabahlıyacaklarını bildirdik."

"Şehir halkı, sevinerek geldiler. Lut: 'Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni rüsvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandırmayın.' dedi."

"Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemiş miydik, dediler."

"Lut: Alacaksanız, işte benim kızlarım, dedi."

"Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Tanyeri ağarırken, çığlık onları yakalayıverdi. Memleketlerini alt üst ettik, üzerlerine sert taş yağdırdık. Bunda, görebilen insanlar için ibretler vardır." (Hicr 15/62-75)

"Kavmi kendisine koşa koşa gelmişlerdi. Zaten daha önce de kötü işler yapıyorlardı. Lut: 'Ey kavmim! İşte şunlar benim kızlarım, sizin için onlar daha temiz. Allah'tan korkun beni misafirlerim içinde rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir insan yok mu?',  dedi.” (Hud, 11/78)

Kentin ahlâksız halkı, Lût'un konukları olduğunu duyunca -muhteme­len onlara sarkıntılık etmek üzere- geldiklerinde Hz. Lût onların niyetlerini sezdi­ği için kendilerini uyardı; fakat "Seni el âlemi korumaktan menetmedik mi?" di­yerek azgınlıklarında ısrar ettiler. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Hz. Lût onları daha önce de bu ahlâksızlıklarından uzaklaştırmaya çalışmış; fakat olumsuz, hatta küstahça cevaplar almıştı. Buna rağmen son bir defa daha "İşte kadınlar, benim kızlarım, (nikâh) yaparsanız." diyerek onları arzularını meşru ve ahlâkî yollardan -Allah'ın helal kıldığı evlilik yoluyla- karşılamaya çağırdı. Bu sözüyle Lût, bir peygamber olarak kendisini ümmetinin babası yerinde görüyor, dolayısıyla ümmetinin kızlarını da kendi kızları kabul ediyor (Zemahşerî, II, 317) bu azgın topluluğa, yaptıklarının yanlış olduğunu Allahın helal kıldığı evliliğin doğru ve meşru tutum olacağını bildiriyordu.

Hz. Lut bununla şunu kastetmiştir: Memlekette bu kadar kızlar, kadınlar dururken, onları tertemiz bir yol olan meşru bir nikah akdiyle almak yerine, çok çirkin ve insanlık onuruyla bağdaşmayan bir tutumla erkek-erkekle yetinmeniz oldukça alçak bir davranıştır.

Âyetlerin üslûbundan anlaşıldığına göre, aslında bu kavim felâketi çoktan hak etmişti. Fakat yüce Allah'ın geniş rahmeti ve bir peygam­ber olarak Hz. Lût'un ümmetine duyduğu şefkat nedeniyle yine de onlar, ahlâksız­lıktan vazgeçip hallerini düzeltmeye çağırılmıştır. Ne var ki, 72. âyetten anlaşıldı­ğına göre sapık duyguları akıllarını başlarından almış, ihtirasları gözlerim kör et­miş, mâkul ve ölçülü düşünüp hareket etme kabiliyetlerini büsbütün kaybetmişler­di. Âyetteki yemin ifadesi, onların bu hallerinin artık ıslah edilemez olduğuna işa­ret etmektedir.

Cenâb-ı Hak, Lût kavmi hakkındaki bu açıklamalarıyla sadece geçmişteki bir toplum hakkında bilgi vermeyi değil, daha önemlisi, insanoğlunun Allah'tan ve peygamberden gelen her türlü uyarıya kulak tıkayarak beşerî tabiatına, arzu ve ih­tiraslarına esir olması halinde sağlıklı düşünme yeteneklerinin nasıl işlemez hale geleceğini, en doğru ve yararlı öğütleri bile duyup anlayamayacak kadar insanlı­ğını kaybedeceğini anlatmaktadır.(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:III/323-324).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun