Tahrim suresi 12. ayette Rabbin sözleri ve kitaplarının ayrı ayrı anılmasının nedeni nedir?

Tarih: 25.12.2011 - 02:02 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Sözler ve kitaplar farklı şeyler midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetin meali:

“Bir de İmran'ın kızı Meryem'i (onlara misal olarak verdi). O, ırzını korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O ibadete devam edenlerdendi.” (Tahrim, 66/12)

Ayette geçen "kelimeleri tasdik etmekte"den maksat, onlara iman etmektir. Tefsirlerde bu kelimelerden şunların kasdedildiği ifade edilmiştir:

- Hz. İdris ve İdris'ten sonra peygamberlere gelen sahifelerdir. Cenab-ı Hak bu sahifelere, kısa oldukları için “kelimeler” demektedir.

- Cebrail'in Hz. Meyem’e; "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçiyim..." (Meryem, 19/19) şeklindeki sözleridir.

- Hz. İsa'yı, onun bir peygamber olduğu ve Hz. İsa'nın Allah'ın kelimesi olduğudur.

- Hz. Meryem için meşru kılınan, konan ilahî kanunlar demektir. Buna göre ayetin manası, “Allah'ın kanunlarını tasdik etti, onlara yapıştı; Allah'ın hitaplarını tasdik etti, yalanlamadı." şeklinde olur. Çünkü dini kanunlar "kelimât" (kelimeler) diye adlandırılmıştır. Nitekim Allah,

"Hani Rabbin İbrahim'i birtakım kelimeler ile imtihan etmişti." (Bakara, 2/124) buyurmuştur.

- Allah’ın meleklerine konuştukları ile Levh-i Mahfuz'da takdir ettiği şeylerin tümü kastedilmiştir.

Ayette geçen "kitaplarını tasdik etti" ifadesi ise, Tevrat, İncil ve Zebur'a da iman etti şeklinde anlaşılmıştır. (bk. Kurtubi, Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Elmalılı Hamdi ise, ayette geçen "Kitaplar"dan maksatın, peygamberlere indirilmiş bütün kitaplar olduğunu söyler.

Merhum Hamdi Yazır'ın ayetle ilgili açıklamaları şöyledir:

"Bir de İmrân'ın kızı Meryem'i dahi Allah iman edenler için bir örnek vermiştir. O kız ki, ırzını sağlam korumuştu, iffetini iyi muhafaza etmiş, yakasını ve eteğini kale gibi sağlam tutup kimseye açmamıştı. Hatta Meryem Sûresi'nde geçtiği gibi, Cebrail kendisine göründüğü vakit bile "Senden, çok esirgeyen Allah'a sığınırım..." (Meryem, 19/18) diye korunmuştu.

"Ey Meryem! Hakikaten sen çok garip bir iş yapmışsın."

"Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi; annen de iffetsiz değildi." (Meryem, 19/ 27, 28)

diye iftira etmek isteyenlerin zannettikleri gibi töhmetli değil, eteği sağlam, temiz bir kızdı.

Fakat biz ona ruhumuzdan üfürmüştük. Bir cesedden değil, doğrudan doğruya ruhtan, yani "kün" emriyle yaratılmış yüksek ve temiz bir hayat başlangıcı ve kuvvet olması hasebiyle Allah'a isnadından dolayı şereflendirilen ve ilâhî bir emir olan mukaddes ruhtan, Cibril'den bir kelime üfürülür gibi ona İsa (a.s), Allah tarafından üfürülmüştü.

Bu âyetin muhtevası bize şu fikri vermektedir. Demek ki bir erkeğin sulbünde (belinde) meni hücresi, bir kadının rahminde yumurtalık hücresi nasıl yaratılıyorsa, bakire Meryem'in rahminde ikisi de öyle bir Rabbâni emirle yaratılıvermişti. Buna göre Meryem o üfürülme anında hem dişi hem erkek özelliğini toplayan fevkalade bir seçimle,

"Seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti." (Âl-i İmrân, 3/42)

buyurulduğu gibi âlemin kadınlarında görülmemiş bir üstünlükle seçilerek, dıştan bir aşılamaya muhtaç olmaksızın kendine görünen ruhun (Cebrail'in) üfürmesinden gebe kalmıştı..

Kısacası hem Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Kitaplar, peygamberlere indirilmiş bütün kitaplardır. Kelimeler de, onlarda ifade edilen ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu

"O'nun işi bir şey yaratmak istediği vakit, sadece 'Ol!..' demektir ve o şey derhal oluverir." (Yâsin, 36/82)

âyetinde de belirtildiği gibi, dilediğini yaratıcı olduğunu anlatan olağanüstü olaylar ve mucizelerle ilgili vahiy haberleridir ki, Meryem onlara inanmış olduğu gibi bu şekilde İsa'ya gebe kalarak kendisi de onlardan bir kısmına fiilen muhatab olup o haberleri doğru çıkarmıştı.

Ve kânitinden, yani itaate, namaz ve ibadete devam eden itaatkârlardandı..

İşte Allah Teâlâ -önceki ayetlerde- iki şanlı Peygamber olan Nuh ile Lut (a.s)'un hanımlarını küfürle hıyanetlerinden dolayı adlarını kötüye çıkarıp, cehenneme atılmaya mahkum olan en fena kimselerle beraber o kötü akibete uğratarak kâfirlere, küfrün korkunç bir sonuca götürdüğünü göstermek için birer nümune yapmış olduğu gibi, kaderinde Firavun'un eline düşüp onun hatunu olması takdir edilen Müzâhim kızı Âsiye'yi iman ve şehadetle Allah'a yaklaşma yolundaki o güzel dileklerine ulaştırmak sûretiyle Firavun'un ve adamlarının şerrinden ebediyyen kurtuluşa çıkarıp, yükselterek aynı şekilde İmrân'ın kızı Meryem'i de öyle akılları hayran bırakacak temiz ve rûhânî bir üstünlüğe erdirerek, ikisini de iman edenlere, imanın güzel akıbetini anlatmak için birer darb-ı mesel yapmıştır.

Gerçi bunlar Allah Teâlâ'nın akıl üstü, garip, harikulâde keramet ve mucizeler kabilinden takdir ve ihsan ettiği görüntülerden iseler de küfür ve hıyânet, iman ve ihlâs ile ciddi dilek, ihsan ve iffet, tasdik ve ibadet gibi insanların ihtiyarî fiilleri ile de alâkası gösterilmiş iman konularından oldukları cihetle, tasdik edilmesi ve uyulması akıl ve şuur, kalp ve vicdan sahibi her insan için ibret ders olacak ilâhî kelimeler olduğu da anlatılmıştır.

Muhakkak ki Peygamber'in ailesi; müminlerin anneleri olan eşleri ve kızları ile ehl-i beyti, Ahzâb Sûresi'nin (33/33) âyetinde "Allah sizden, sadece şek ve şüpheyi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." buyurulduğu üzere, en güzel örnek ve ibret alanların önündedirler.

Hz. Hatice, Hz. Aişe ve diğer Peygamber eşleriyle Hz. Fatıma'nın fazilet ve menkıbeleri hakkında hadis ve tefsir kitaplarında nice sözler zikredilmiş ve nice müstakil eserler yazılmıştır. Binaenaleyh, bütün müminler ve aileleri bunları hiçbir zaman dikkat nazarlarından uzak tutmayarak, kendilerini ve ailelerini o dehşetli ateşten koruyup Allah'ın nurundan tam istifade etmek için gayret sarfetmelidirler... (bk. Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun