Hakimin verdiği ceza, günaha kefaret olur mu?

Tarih: 27.09.2023 - 19:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dinimizde cezası belli olan suçlar var, bunların cezasını dünyada çekenler ahirette ceza almazlar diye biliyorum. Acaba tazir dediğimiz dinimizde cezası belli olmayan suşlar da var, bunlara hakimler karar veriyor ve tazir deniyor bildiğim kadarıyla.
- Bu tazir cezalarını çekenler de ahirette cezadan kurtulur mu, yoksa bu yeterli olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Âlimlerin çoğunluğuna göre, dünyada -Allah adına- verilen had veya kısas cezaları, ahiretteki günahlara kefaret olur. Özellikle kişilerin cezalarını isteyerek çekmeleri makbul bir tövbe hükmündedir.

Had ve kısas cezaları dışında yöneticinin veya hâkimin takdirine bırakılan cezalar vardır; işte bunlara tazir cezaları denir. 

Had ve kısas cezalarını dünyada çekenlerin ahirette tekarar cezalandırılmayacağını bildiren hadis-i şeriflerin en meşhuru Ubade b. Samit rivayetidir:

“Resulullah çevresinde bir grup sahabe varken şunları söyledi:

'Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmama, hırsızlık yapmama, zina etmeme, çocuklarınızı öldürmeme, eller ve ayaklarınız arasındakinden (kendi kendinize) uyduracağınız yalanla iftira etmeme, hiçbir hayırlı işte isyana gitmeme şartı üzerine bana biat ediniz. Kim sözünü tutarsa karşılığını vermek Allah'a kalmıştır. Kim de bu sayılan günahların birini işler ve dünya hayatında cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefarettir. Kim bu günahlardan birini işler de Allah onun bu hâlini örter (halk arasında bu durum açığa çıkmazsa) onun durumu Allah'a kalmıştır; dilerse ona azap eder, dilerse onu bağışlar.' ”(1)

İmam Ahmed, bir başka rivayette “dünya hayatında cezalandırılırsa, gördüğü ceza kefaret ve günahtan temizlik sebebi olur."(2) ifadesini zikreder..Bu rivayette cezaların açıkça günahlardan temizleme ve telafi etme özelliği ifade edilir. Hadisin rivayetleri arasında “had suçu işlemesi” ifadesinin zikredilmesi(3) de cezanın kefaret olduğuna delil sayılmıştır.

Başta da ifade ettiğimiz gibi, âlimlerin çoğunluğuna göre suçlunun had veya kısas cezasını dünya hayatında çektiği zaman, ahiret hayatında bu suç sebebiyle ceza görmeyeceği kabul edilir. 

Ancak tazir cezasını çekenlerin de işlenen suça kefaret olduğunu, sadece İbn Hacer Askalani ve İbn Recep Hanbeli açık bir şekilde ifade eder.

İbn Hacer, bu hadiste geçen "bu sebeple dünya hayatında cezalandırılırsa” ifadesini hem had hem de tazir cezalarını kapsayacak şekilde genel olarak değerlendirir.(4)

İbn Recep de Ubade hadisini zikrettikten sonra cezalar kapsamını geniş tutarak hadleri, tazîrleri, hastalık, elem, bela ve musibet gibi hadiseleri de kefaret olan cezalardan sayar. Hz. Peygamber (asm) Efendimizin

“Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.”(5)

hadisini ve Hz. Ali’nin “kime had uygulanırsa ona kefarettir” sözünü delil sayar.(6)

Buna göre, dünyada çekilen her cezanın, her sıkıntının... kendi miktarınca günaha kefaret olacağını, samimi tövbe edilir ve bir daha o günah işlenmezse affedileceğini ümit edebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cezası belli olmayan suçlar karşılıksız mı kalır?

İslam'ın verdiği cezayı çeken bir kimse, ahirette o suçundan dolayı tekrar ceza görecek mi?

Kaynaklar:

1) Buhârî, Fezailü's-Sahabe 72;  İman 11; Müslim Hudûd 41; Nesâî Bey'a 17;  Tirmizî, Hudûd 12; Ayni, Umdetü’l-Kâri, 19/233; İbn Hazm, Muhallâ, 12/12.
2) Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessesetü'l-Kurtuba, Kahire trs , I-VI, no: 22733.
3) İbn Mâce, Hudûd 33.; Beyhakî, Sünen-i Kübrâ, Eşribe 26.
4) İbn Hacer, Fethu'I-Bari, 7/223.
5) Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52.
6) İbn Recep, Camiu’l-Ulum, Beyrut 2001, 1/171-172.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun