Cehennem: Ey mümin! Çabuk geç ki, nurun ateşimi söndürüyor, diyecek, sözü hadis midir?

Tarih: 23.06.2014 - 08:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hadis var mı hocam?
- Eger var ise böyle bir müminin özellikleri ne olmalıdır?
- Böyle bir mümin olmak için ne yapmak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisi Taberani (el-Kebir) rivayet etmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 39029).

- Ancak Taberani’nin elimizdeki nüshasında (Şamile'de) bu hadis rivayetine rastlayamadık.

- Sahavî, mevzu ve zayıf hadislerle ilgili yazdığı “el-Mekasıdu’l-Hasene, 1/262” adlı eserinde, bu hadisin senedinde yer alan Mansur bin Ammar’ın zayıf olduğunu belirtmiştir.

- İbn Adi de bu hadisi rivayet etmiş ve bunu “münker” olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Adi, el-Kamil Fi’d-duafa, 8/130, Aclunî, 1/360)

- Suyuti de İbn Adi’nin bu eleştirisine yer vermiştir. (bk. Suyutî, ed-Dureru’l-Müntesire, 1/97/H. no:167)

- Hafız Heysemi de senedde yer alan Süleym b. Mansur b. Ammar’ın zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 18446)

Müminin nurunun ateşi söndürmesi konusu bir mecaz olarak ifade edilebilir. Çünkü, iman cennetin kapılarını açan anahtar ise, cehennemin de kapılarını kapatan bir kilittir.

Bediüzzaman Hazretleri, “Ey ateş! İbrahim için serin ve selâmetli ol, dedik.” (Enbiyâ, 21/69) ayetinin tefsirinde bu temayı işlemiştir:

Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i mâneviye, İslâmiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevî ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünkü, Cenâb-ı Hak, ism-i Hakîm iktizasıyla, bu dünya dârü’l-hikmet olmak hasebiyle, esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyle ise, Hazret-i İbrahim’in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşımukavemet haletini vermiştir. İbrahim’i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor."

"İşte bu işaretin remziyle, mânen şu âyet diyor ki: 'Ey millet-i İbrahim! İbrahimvâri olunuz, tâ maddî ve mânevî gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi, Cenâb-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var; onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz.” (Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun