Yatsıdan önce ve sonra dört rekat namaz kılmakla ilgili rivayet sahih midir?

Tarih: 16.01.2015 - 01:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her kim yatsıdan önce 4 rekat namaz kılarsa, gecesinin bir kısmını teheccüt kılarak geçirmiş gibi olur, kim de yatsıdan sonra onları (4 Rekat) kılarsa, kadir gecesini bir kısmını ibadetle geçirmiş gibi olur. (İbni Hacer el-askalani -ed-diraye fi tahrici ehadisil hidaye- isimli eserinde (syf 198)
- Rivayetinin Sıhhati Nedir?
- Hakkında alimler ne söylemiştir?
- Buna göre yatsının farzından önce ve sonra dört rekat namaz kılmak sünnet midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bilindiği üzere, İbn Hacer ilgili hadisin tahricini yapmış, fakat tashihi konusunda bir ifadede bulunmamıştır. Yalnız, rivayetin merfu şekli yani Peygamberimize ait olanı Said b. Mansur tarafından; mevkuf şekli yani sahabeye ait olanı ise, Beyhaki, Nesai ve Darekutni tarafından rivayet edildiğine işaret etmiştir.

İbn Hacer’in bu açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla, bu rivayetin merfu şekli, sahih kabul edilen herhangi bir hadis kaynağında bulunamamıştır.

- Said b. Mansur’un Süneninde -elimizdeki nüshasında- böyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Nesai ve Darekutni’de mevkuf olarak -benzer ifadelerle- zikredilen rivayette, yalnız: “Kim yatsı namazından sonra dört rekat kılar, kıraatini güzel yapar, rüku ve secdeleri güzelce yerine getirirse, Kadir gecesi gibi (Darekıtni’de: “Kadir gecende kıldığı namaz gibi”) sevap alır.” manasındaki ifadelere yer verilmiştir. (bk. Nesaî, Katu’s-sarik, 10;  Darekutnî, Sünen, 2/461)

Elbani, Nesai’nin rivayeti hem mevkuf, hem de maktu olduğunu belirtmiştir.

- İbadetlerin durumunu, fıkıh itaplarından öğrenmeliyiz. Çünkü, bin yıllık bir tarih süreci içerisinde İslam alimleri ayet ve hadisleri incelemiş ve ona göre bir hüküm ortaya koymuşlardır.

Dört mezhep alimlerinin farklı yaklaşımları, nasların tarz-ı telakkilerin yanında, hadis rivayetleri ile ilgili olumlu veya olumsuz şeklindeki farklı değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu sebeple, herkes bağlı bulunduğu mezhebinin kabul ettiği hükümleri esas alarak ibadetlerini yapması gerekir. Örneğin:

Hanefi mezhebinde ikindiden ve yatsıdan önce dört rekat nafile (gayr-ı müekked) kılmak sünnettir. Yatsıdan sonra müekked sünnet iki rekattır. Bunun dayanağı bu gibi hadis rivayetleridir. (bk.V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami,2/40-35)

Şafii mezhebinde ise, müekked olarak yalnız yatsıdan sonra -vitir dışında-iki rekat sünnet vardır. Yatsıdan önce ise gayr-ı müekked iki rekat vardır. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/64-67)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun