Nikah bağını elinde tutan kocadır, hadisi sahih midir?

Tarih: 30.09.2016 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bakara suresi 237 ayette Darektuni'den gelen merfu hadiste “Nikah bağını elinde tutan kocadır.” hadisi sahih midir?
- Yoksa zayıf mıdır?
- Hadis alimleri bu konuda ne demiştir, sizin görüşünüz nedir; açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Darekutni’de ilgili hadis rivayeti geçmektedir. (bk. Sünen, 4/423)

Bu ayette iki yorum vardır:

- Hz. Ali, Said b. Müseyyeb, sahabe ve tabiinlerin çoğuna göre ayette zikredilen “Nikah bağını elinde tutan”dan maksat, kocadır. İmam-ı Azam da bu görüştedir.

- Hasan-ı Basri, Mücahid, Alkame’ye göre bundan maksat kızın velisidir. İmam Şafii de bu görüştedir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Darekutni’nin hadisine de yer veren Kurtubi’nin bildirdiğine göre, İmam Şafii’nin sahih olan (cedid) kavline  göre de bundan maksat kocadır. (Ayrıca bk. Beydavi, İbn Kesir, ilgili yer)

- Suyuti’nin bildirdiğine göre, İbn Cerir (Tefsir, 5/157), İbn Ebi Hatim (Tefsir, 2/445), Taberani (Evsat: 6/262), Beyhaki’nin (es-Sünenu’l-kübra, 7/410) “hasen” bir senetle İbn Ömer’den rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz (asm) ayetteki “nikahın bağını elinde tutan” kişinin koca olduğunu ifade etmiştir. (bk. Suyuti, ed-Dürrü’l-Mensur, 1/699/ ilgili ayetin tefsiri)

- Suyuti’nin “Beyhaki’nin hasen senetle İbn Ömer tarikiyle Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğine” dair verdiği bilgiye Beyhaki’de rastlayamadık.

Bilakis Beyhaki de İbn Cerir, İbn Ebi Hatim, Taberani gibi merfu olarak zikrettiği rivayetin senedinde “İbn Lehia” vardır ki oldukça zayıftır.

Nitekim, Beyhaki’nin kendisi de bu rivayetin naklettikten sonra, “Bu hadis mahfuz değil, senedinde yer alan İbn Lehia ise muteber bir ravi değildir.” demiştir. (bk. Beyhaki, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun