Mezid hadisi olarak bilinen cuma gününün faziletiyle ilgili rivayet sahih midir?

Tarih: 29.10.2015 - 02:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mezid Hadisini aktaran et-Tergib ve't-terhib yazarı kimdir? Mezid rivayetini nereden almıştır?
-  Mezid Hadisine zayıf denilmesi doğru mudur?
- Dârakutnî, Muhammed b. Nuh- Muhammed b. Musa b. Sufyân es-Sukkerî- Abdullah b. el-Cehm er-Râzî- Amr b. Ebu Kays-Ebu Tayyibe-Âsım- Ebu'l-Yakzân Osman b. Umeyr - Enes b. Mâlik (r.a.) yoluyla rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (s.a.v.) buyururlar ki:
"Cibril yanıma geldi. Elinde beyaz bir ayna, aynada siyah benek gibi bir şey vardı. Sordum:
- Ey Cibril! Bu nedir? Cevap verdi:
- Bu, cumadır. Allah, hem senin hem de senden sonra ümmetin için bayram olsun diye bu günü sana sunuyor.
- O günde bizim için ne vardır?
- Sizin için o günde hayır vardır. O günde sen ilk olacaksın. Yahudî ve Hıristiyanlar sırada senden sonra gelecekler. Senin için o gün içinde bir saat vardır ki bir kul, o saatte Allah'tan (c.c.) kendi payına düşen bir şey istese mutlaka verir. Kendi payına düşen bir şey yoksa ondan daha üstün olanını verir. O kulun başına gelmesi takdir edilen bir şerden de Allah onu korur. Böyle bir şey yoksa bundan daha büyük bir şerri ondan defeder.
- Peki, bu siyah benek nedir?
- Cuma günündeki saattir. Cuma günü bizim gözümüzde günlerin efendisidir. Ahiret halkı ona "Mezîd Günü" der. (Şafiî, Müsned, 1/148; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirinde (56/108) bu hadisi kaydederek, rivayet kaynaklarını şöyle sıralamıştır: İbn Ebî Ş eybe, Bezzâr, Ebu Ya'lâ, İbn Ebi'd-Dünya (Sı/atu'l-Cennel adlı eserinde), tbn Cerîr, İbnü'l-Münzir, Tabe­rânî (Evsat'ta), İbn Merdûyeh, Acürrî (eş-Şerîa'da.), Beyhakî (Ru'yet'te), Ebu Nasr es-Siczî (el-İbâne'de). Hadisin isnâdı zayıftır.) (et-Tergib ve't-terhib, 1/169)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu rivayet Terğib’te geçmektedir. (bk. et-Terğib ve’t-terhib,1/280-281)

- Bu kitabın yazarı büyük bir muhaddis olan “Abdulazim el-Münziri", (ö: 656 h.) adında bir zattır.

- el-Munziri, bu rivayeti Taberani (el-Evsat,7/15) den nakletmiş ve senedinin zayıf değil, “ceyyid=iyi, sağlam” olduğunu belirtmiştir. (bk. et-Terğib , a.y)

Ancak Taberani, bu rivayetin senedinde yer alan bir ravinin “teferrüd” ettiğini bildirmek suretiyle onun zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Taberani, el-Evsat,7/15)

- Zeynu’l-Iraki de: “Şafii, Taberani ve İbn Merduye’nin yaptığı rivayetin senetlerinin zayıf olduğunu belirtmiştir." (bk. Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya, 1/211)

- Hafız Heysemi de bu hadisi kısaca aktaran Ebu Yala!nın rivayetinin “sahih” olduğunu bildirmiştir. Taberani’nin de rivayetlerinden birinin ravilerinin sağlam olduğunu, ancak birinin hakkında farklı yorumların olduğunu bildirmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 10/421-22)

- Öyle anlaşılıyor ki, konu ile ilgili birçok hadis rivayetlerinin toplamından “sahih” olmasa da “hasen” bir durum çıkabilir. Onun için  buna kesin “zayıf” damgasını vurmak isabetli olmayabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cuma gününün önemi ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun