Mehdi, On İkinci İmam olan İmam Muhammed midir? Mehdi ile ilgili rivayetler nelerdir?

Tarih: 28.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Mehdi’nin âhir zamanda geleceğine dair Ehl-i sünnetin inancı, delilleri birçok hadis-i şerife dayanmaktadır. Ünlü hadis alimlerinden Mansur Ali Nasıf’ın da belirttiği gibi;

"Selef ve halef uleması arasında yaygın bir şekilde, şu husus oldukça şöhret bulmuştur: Ahir zamanda Ehl-i beyttten Mehdi adında bir kimse zuhur edecektir. Müslümanlar ona tabi olacaktır. O da onların arasında adaletle muamelede bulunacaktır. Dini güçlendirecek ve takviye edecektir.”

Mehdi ile ilgili hadisleri sahabenin önde gelenlerinden bir grup rivayet etmişlerdir. Ve bu hadisler Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Taberani, Ebu Ya'la, Bezzaz, İmam Ahmed b. Hanbel ve Hakim gibi büyük Muhaddisler tarafından rivayet edilmiştir. Bu sebeple, Mehdi ile ilgili bütün hadislerin zayıf olduğunu söyleyen İbn Haldun gibi bir kısım alimler, bu konuda  ciddi bir hata yapmışlardır. (et-Tac, V/341).

Yine Meşhur hadis âlimlerinden İbnu Cafer el-Kettanî, “Nazmu’l-Mütenasir mine’l-Hadisi’l-mütevatir” adlı eserinde Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin mütevatir (yalan / yanlış bilgi taşıma ihtimali olmayan) hadisler olduğunu ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak hem hadisleri rivayet eden sahabeden, hem de hadis kaynaklarından uzun bir liste vermiştir.(bk. Kettanî, a.g.e, s.236-239).

Ayrıca "mehdi" kelimesi zikredilmemekle beraber, yine de ondan bahseden hadisler, Buharî ve Müslimde de rivayet edilmiştir. Biz şu tevatür derecesine varan pek çok hadisten, birkaç tanesini misal olarak arz etmekle yetineceğiz:

Ebu Hureyre’den yapılan rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

"İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden, namazda imamınız olduğu (İsa da imamınıza uyduğu) halde bakalım nasıl olursunuz?" (Müslim, İman, 244, 247).

Hz. Ali (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

"Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa bile,  Allah, Ehl-i beytimden yeryüzünü adaletle dolduracak bir zatı (Mehdi’yi ) insanların başına gönderecektir."(Ebu Davud, Kitabu’l-Mehdî, 1).

Ümmü Seleme anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Mehdi, benim neslimden; Fatıma’nın evladındandır.”(Ebu Davud, a.g.e; Tirmizî, Fiten, İbn Mace, Fiten, 34).

Ebu Said el-Hudrî anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Mehdî bendendir / benim soyumdandır, alnı açık / geniştir, burnu tümsektir, yeryüzünü -daha önce zulüm ve hasızlıkla / işkenceyle dolduğu gibi- adalet ve hakla, huzur ve güvenle dolduracaktır."(Ebu Davud, a.g.e).

Abdullah b. Mesud anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

"Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa, Allah Ehl-i beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine mutabık olan ve yeryüzünü -daha önce zulüm ve hasızlıkla / işkenceyle dolduğu gibi- adalet ve hakla –huzur ve güvenle- dolduracak bir kişiyi başa geçirmek için mutlaka onu uzatacaktır.”(Ebu Davud, a.g.e; Tirmizî, Fiten, 52; Tirmizî: Bu hadis Hasen ve sahihtir, demiştir).

Abdullah b. Mesud anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Ehl-i beytimden ismi ismime muvafık bir kişi Müslümanların başına geçmeden kıyamet kopmaz.”(Tirmizi, a.g.e.; Tirmizî: Bu hadis Hasan ve sahihtir, demiştir).

Hz. Enes anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Biz Abdulmuttalib’in çocukları, cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi...”(İbn Mece, a.g.e).

Hz. Ali (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Mehdi bizden; Ehl-i Beyttendir, Allah onu bir gecede ıslah eder / Mehdilik görevini yapabilecek yepyeni bir kişiliğe büründürür.”(İbn Mace, a.g.e).

"Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, Haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak; mal (o nisbette) çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir." (Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2334, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s. 93)

Dikakte değer bir nokta şudur: Ebu Davud, Tirmizî ve İbn Mace, bu hadisleri “Mehdi” başlığı altında işlemişlerdir.

Şiaya gelince, bilindiği üzere, Ehl-i Beytin meşhur imamları on ikidir. Bu sayı Şia veya Ehl-i sünnete göre değişmez. Ancak, on ikinci imam hususunda farklı değerlendirmeler yapılmıştır.

Şiaya göre, on ikinci imam, hicri 255’te dünyaya gelen, çocukken kayıp olan, İmam Hasan el-Askerî’nin oğlu Muhammed Mehdi'dir. Ahir zamanda yeniden ortaya çıkıp, İmam Mehdi-yi Muntazar olarak gelecektir. Şia'nın bu konudaki yaklaşımları duygusaldır, mantık ölçülerinden ziyade, ahir zamanda gelecek Hz. İsa (as)’a bir benzetme yapıldığı kokusunu veriyor.

Ehl-i Sünnet ise, Hz. Mehdi o kayıp olan çocuk değil, ahir zamanda doğup ortaya çıkacak Muhammed  Mehdi adında bir zattır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şiilikte bulunan Mehdilik inancı ile Ehl-i Sünnetin Mehdilik inancı arasındaki farklar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun