Kişinin en hayırlı hazinesi, dindar hanımıdır, hadisi sahih midir?

Tarih: 23.06.2015 - 01:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisler Hz. Peygambere ulaşıyor mu yoksa senetlerinde bir problem var mı?
1. Hureyre (r.a)'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki:

"Kadınların hayırlısı, kendisine baktığın, zaman seni sevindiren, emir verdi­ğin zaman sana itaat eden, yanında hazır olmadığın takdirde de kendi nef­sinde ve senin malında seni (haklarını) koruyan kadındır." Daha sonra şu: "Er­kekler, kadınlar üzerine yöneticidirler..." ayetini sonuna kadar okudu.
2. Hz. Peygamber, Hz. Ömer'e şöyle demiştir:
"Kişinin en hayırlı hazinesinin ne olduğunu sana bildireyim mi? O, saliha kadındır. Kocası ona baktığında onu sevindirir. Ona emrettiğinde ona itaat eder, yanında hazır bulunmadığın­da da onu korur."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bu rivayet İbn Mace’de geçmekte, ancak “Er­kekler, kadınlar üzerine yöneticidirler..." mealindeki ayet yer almamaktadır. (bk. İbn Mace, Nikah, 5)

Zevaid’de bu hadisin ravilerinden birinin “münkeru’l-hadis” (hadisi kabul edilemez) olduğu bildirilmiştir. (bk. İbn Mace, Talik, a.y)

2. Bu hadis, Ebu Davud’da geçmektedir. (Ebu Davud, Zekât, 32)

Hakîm ve Zehebi tarafıdan sahih kabul edilmiştir. (bk. Hâkim, el-Müstedrek/Zehebi, Et-Telhis, 2/351;  Zeynu’l-Iraki, Tehricu Ahadisi’l-İhya,  2/36)

- Ancak el-Elbani bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. (bk. el-Elbani, Sislsiletu’l-Ehadisi’d-Daife, 3/485)

- Hadiste, ailenin bir unsuru olan kadının evin huzur ve barışını temin eden birkaç -olması gereken- pozitif meziyetlerine işaret edilmiş ve bunların pratikte gösterilmesi teşvik edilmiştir.

Bediüzzaman Hazretlerin ifade ettiği gibi, ailenin huzur ve barışını temin eden temel harç, karşılıklı saygıdır. Eşler arasındaki ilişki bir amir-memur ilişkisi değildir. “Hürmet-i mutakabile” denilen karşılıklı saygıdır. Sevgi her zaman olmayabilir. Fakat saygı her zaman olmak durumundadır.

Bir erkek için en büyük hazine dindar karısı olduğu gibi, bir kadın için de en büyük hazine dindar kocasıdır.

Diğer taraftan, ailede huzurlu bir iklimin oluşturulabilmesi için öncelikle karşılıklı güven ortamının sağlanması gereklidir. Sonrasında eşlerin duygusal paylaşımları, saygı ve sevgi esasına dayanan münasebetleri ve vefakarlıkları nispetinde olumlu iklim oluşacaktır.  

Eşler arasındaki hürmet ve merhametin yuvanın korunmasındaki ve iyileştirilmesindeki etkisi büyüktür.

Gerçekten de kadın ve erkeğin birbirlerinin hukukunu çiğnemeden, hassasiyetlere saygı duyarak, içtenlikle onları oldukları gibi kabul etmeleri yani “hürmet” göstermeleri birçok problemin önünü kesmektedir.

“Hürmet” kavramı çoğu kez eksik anlaşılmaktadır. Hürmet demek riayet etmektir, ihtiram göstermek, tazim olunmaktır. Yani yekdiğerine karşı kabul söz konusudur. Onun davranışlarına, görüşlerine, sınırlarına karşı saygı göstermektir, ona değer vermektir.

"Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngah ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir."

"Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir." (bk. Nursi, Şualar, Dokuzuncu Şua)

Aile saadetinin ve mutluluğunun tesisinde öncelikle karşılıklı güven, sonrasında vefadarane hürmet ve merhamet esasına dayalı bir münasebet gereklidir. Bunlar olmadığı taktirde insanın küçük bir dünyası ve hususi bir cenneti olan aile hayatı dağılmaya yüz tutacak, bu durumdan ise hem aile fertleri hem akrabaları hem de islamın haysiyeti ve şerefi zarar görecektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Aile içerisinde eşlerin görevleri nelerdir?
Kadının aile içerisindeki sorumlulukları...
Kadının hakları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun