El-Kavlu'l-Müsedded fi'z-Zebbi ani'l-Müsned, ne demektir?

Tarih: 16.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müsned hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu eser, Ahmed bin Hanbel’in "Müsned" isimli eserinde geçen ve bazı âlimler tarafından itiraz edilen rivayetlerin uydurma olmadığını ispat etmek için, İbn Hacer tarafından yazılmıştır.

El-Müsned, Ahmed b. Hanbel'in 700 bin hadis arasından seçerek tertip ettiği otuz bin kadar hadise, oğlu Abdullah ile talebesi Ebu Bekir el-Katii'nin birçok (bazı kaynaklara göre on bin) hadis ilave etmesiyle meydana gelmiştir. En hacimli iki hadis külliyatından biridir. (diğeri Baki b. Mahled'in el-Müsned'idir).

Sadece sahih hadisleri ihtiva etmesi hedef alınmadığından, eser hasen ve zayıf hadisleri de içine almaktadır. İbnü'l-Cevzi el-Müsned'de otuz sekiz mevzu hadis bulunduğunu söylemiş, fakat İbn Hacer el-Askalani bu iddianın doğru olmadığını göstermek üzere “El-Kavlu'l-müsedded fi'z-zebbi an Müsnedi Ahmed” [Ahmed (b. Hanbel)'in Müsnedini Mudafaa Eden Sağlam Söz] adlı eserini yazmıştır.

İbn Hacer, söz konusu eserin Giriş kısmında, “Bu kitapta, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan ve hadis ehlinin 'mevzû' sanarak aleyhinde konuştukları sözlerden bana ulaşan kadarını zikretmeyi düşündüm...” diyerek hocası Irâkî’nin cüz’ünü harfiyen nakletmiş ve hadisleri tek tek ele alarak ona cevap vermiştir. Bundan başka İbnü’l-Cevzî’nin “mevzû” dediği ve fakat Irâkî’nin zikretmediği Müsned’deki diğer hadisleri ele almış ve kesin delillerle bunların “mevzû olmadığını" ispat etmiştir.

Ahmed b.Hanbel, yalancı olduğu bilinen kimselerden hadis rivayet etmemeyi, doğru sözlülüğü ve dindarlığı herkesçe kabul edilen güvenilir ravilerden hadis almayı prensip edindiği için, eserde mevzu hadislerin bulunmaması tabiidir. Ancak uzun hapis hayatı ve bu hayatın getirdiği çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle, kitabını tertip etmeye fırsat bulamadığından bazı zayıf ve epeyce de mükerrer rivayetin eserde yer almasını önleyememiştir.

Kitapta, İslam'a giriş tarihleri esas alınmak üzere, önce aşere-i mübeşşere'nin, sonra Ehl-i beyt', Haşimoğulları, Mekkeli, Medineli, Küfeli, Basralı, Suriyeli sahabelerin ve en son da kadın sahabilerin müsnedleri sıralanmıştır. El-Müsned üzerinde muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Nureddin el-Heysemi, bu eserde bulunup da Kütüb-i Sitte'de yer almayan sahih hadisleri Gayetü'l-maksad fi zevaidi'l-Müsned adlı kitabında, bablara göre tasnif etmiştir.

Eserdeki hadislerin güvenilir olup olmadığına. ravilerinin hal tercümesine, Hz. Peygamber (asm)'den üç ravi ile rivayet edilen hadislerine (sülasiyyat) dair yazılan kitapların yanı sıra, eseri sahabe adlarına göre alfabetik olarak tertip eden, bablara göre yeniden tasnif eden, nadir (garib) kelimelerini açıklayan, şerh ve ihtisar eden kitaplar da yazılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

AHMED B. HANBEL.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun