"El-Metâlibü'l-Âliye" isimli hadis kitabı hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 18.11.2011 - 01:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"El-Metâlibü'l-Âliye" isimli hadis kitabı, ünlü hadis âlimi ve hafızı İbn Hacer el-Askalani'ye (ö. 852/1449) aittir. Sehâvi'ye göre İbn Hacer, hadis başta olmak üzere çeşitli ilimlere dair yüz elliden fazla eser kaleme almıştır.

El-Metâlibü'l-Âliye Bizevâidi'l-Mesânîdi's-Semâniye:

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî, Müsedded b. Müserhed, Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, İbn Ebû Ömer, Ahmed b. Menî', Abd b. Humeyd, Haris b. Ebû Üsâme, İshak b. Râhûye ve Ebû Ya'lâ el-Mevsılî'nin el-Müsned'lerinde bulunduğu halde, Kütüb-i Sitte ile Ah­med b. Hanbel'in el-Müsned'inde yer al­mayan 4.702 hadisin konularına göre düzenlendiği bir eserdir.

Hadis ilmi ve edebiyatında müstesna bir yere sahip bulunan müellif İbn Hacer, hadislerin sıhhat durumu ve senedler hakkında bilgiler de vermektedir.

Çalışmaya esas alı­nan eserlerin bir kısmının günümüze ka­dar gelmemiş olması sebebiyle değeri da­ha da artan el-Metâlibü'l-'âliye Habîbürrahman el-A'zamî tarafından dört (Kuveyt 1390-1393/1970-1973, 1393/1973), Yûsuf Abdurrahman el-Mar'aşlî tarafın­dan son cildi fihrist olmak üzere beş cilt (Beyrut 1407/1987) halinde yayımlanmış­tır. Ayrıca Ömer b. Garâme el-Amravî, el-Etrâfü's-seniyye li-Mecmai'z-zevaid ve'l-Metâlibi'l-'âliye adlı hacimli çalış­masında (Riyad 1406) eserin fihristini ha­zırlamıştır.

Eseri tahkîk eden Habiburrahman el-A'zamî, hadisin sahih, hasen veya râvilerinin sika olduğunu ilk bakışta anlamak için hadis rakamlarının başına yuvarlak bir yıldız işareti koymuştur.

İlave bilgi için bk.:

- T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İBN HACER el-ASKALÂNÎ mad., İstanbul 1999, c. 19, s. 521.
- Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakar, Hadis Edebiyâtı, İfav Yayınları, s. 119-120.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun