Cafer es-Sadık tasavvufa karşı mıydı?

Tarih: 08.10.2018 - 20:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Cafer-i Sadık Efendimizin gerçekten böyle bir sözü var mı? 
- ​Bir sitede böyle bir şey duydum acaba doğru mudur?
“Cafer-i Sadık, Ebu Haşim Kufi için söylüyor: Gerçekten inancı bozuktu, tasavvuf denen kötü inançları toplamış bir yol icat etti. Bu mezhebe birçok kötü inançlı kişiler uydular ve batıl inançlarına bu yolu kalkan edindiler…” Ve devamla; Caferi Sadık fetvasını veriyor; “Onlar bizim düşmanlarımızdır. Kim onlara meylederse o da onlardandır; Onlarla haşredilir. Bir bölük toplum belirir ki onlar, bizi sevdiklerini iddia ederler; fakat sufilere de meyilleri vardır; Kendilerini onlara benzetirler; Onların anıldıkları gibi anılırlar. Onların sözlerini yorumlarlar. Bilin ki onlar bizden değildirler; bizde onlardan uzağız; onları inkar eden, reddeden kişiyse, resulullahın huzurunda, düşmanlarıyla savaşmış gibidir.” (Abdulbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam mezhepleri kitabından aktarma)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cafer es-Sadık Hazretlerinin Ehl-i sünnet çizgisinde olan bir tasavvufa karşı çıkması mümkün değildir, aksine Hz. Cafer es-Sadık, birçok konuda olduğu gibi tasavvuf tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

İlk sufilerin hayat hikayelerini anlatan Ebu Nasır es-Serrac, Eba Tâlib el-Mekki, Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi ve Abdülkerîm el-Kuşeyri gibi mutasavvıf müelliflerin ondan hiç bahsetmemiş veya nadiren atıfta bulunmuş olmalarına karşılık, Ebû Nuaym el-İsfahani "Hilyetü’l-evliya"da kendisine geniş yer ayırmıştır. (bk. Hilyetü’l-evliya, I, 3-20)

Attar ise "Tezkiretü’l-evliyâ" adlı eserine onunla başlar.

Bütün sufilerin evliyadan saydıkları Cafer es-Sadık, tarikat silsilelerinde de önemli bir yer tutar. (bk. Abdülmecîd el-Hânî, el-Hadâiku’l-verdiyye, Kahire 1308, s. 180-188)

Bir tarikat olmaktan çok tasavvufî bir tavrı ifade eden Aşkıyye mensupları silsilelerini Cafer es-Sadık’la başlatırlar. Nimetullahiyye, Nurbahşiyye ve Zehebiyye gibi Şiî tarikatları da onun tasavvuf bakımından önemini kabul etmişlerdir.

Bununla beraber genel olarak Şîa, Cafer es-Sadık’ın tasavvufla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, sufîleri kendisine düşman bildiğini ve onlarla mücadele etmeyi dini bir görev saydığını iddia ederler. (Ma‘sûm Ali Şah, Tarâik, I, 209; Müderrisî, Mebâni-i İrfân-ı İslâm, Kum 1410, s. 180-188)

Demek ki, sorudaki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cafer-i Sadık'ın eserleri nelerdir? Caferilik mezhebi ve kaynak ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun