Ahir zamanda mümin için zenginlik saadettir, sözü hadis midir?

Tarih: 28.11.2014 - 17:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadis ise nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 “Ahir zamanda mümin için zenginlik saadettir.”

rivayeti bazı kaynaklarda geçmektedir.(bk. Kenzu’l-Ummal, h. no:6338; Suyutî, Camiu’l-Ahadis, h. no: 6572)

Bu rivayetin asıl kaynağı Rafii’in “ed-Tedvin fi Ahbari Kazvîn, 1/211” adlı eseridir.

İbn Arrak, bu rivayete mevzu / uydurma rivayetleri topladığı “Tenzihu’ş-Şeria... 2/198” adlı eserinde yer vermiştir.

el-Fettenî de bu rivayeti “Tezkiretu’l-Mevduat, 1/174” adlı eserine almıştır.

Bu kaynaklardan anlaşılıyor ki, bu rivayet, eğer mevzu değilse bile çok zayıftır.

a) Bununla beraber, ahir zamanda fakirliğin küfre sebep olabilecek bir unsur olduğu göz önünde bulundurulursa bu hadisin manası daha iyi anlaşılır.

“Nerdeyse fakirlik küfre dönüşür / küfre götürür.” (Aclunî, 2/108)

manasındaki hadisin ifade ettiği gibi, fakirlik isyan ve küfür potansiyeline sahip bir durumdur. Şeytan insanı isyana sevk etmek ve küfre sürüklemek için kullandığı kozların başında belki de fakirlik gelir.

Özellikle ahir zamanda kapitalizmin hâkim olduğu, şefkat ve merhametin ortadan kalktığı, fakirlerin hor görüldüğü, zenginlerin gerektiği şekilde zekât ve sadakalarıyla onların yardımına koşmadığı bir devirde, insanın geçimini sağlayacak kadar zengin olması gerçekten bir saadettir.

b) “Bu âhir zaman fitnesinde, açlık (fakirlik) ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehl-i dalalet, bîçare aç ehl-i imanı derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup, ya ikinci, üçüncü derecede bırakmağa çalışacak diye, rivayetlerden anlaşılıyor.” (bk. Nursi, Kastamonu Lahikası, s. 140) Demek ki bu fitneye karşı çalışıp geçimini sağlamak çok önemlidir.

c) “Bu zamanda i'lâ-yı Kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıf ve medeniyet-i hakikiyeye girmekle i'lâ-yı Kelimetullah edilebilir. İzzet-i İslâmiye'nin iman ile kat'î verdiği emri, elbette âlem-i İslâmın şahs-ı manevîsi o kat'î emri, istikbalde tam yerine getireceğine şübhe edilmez.” (bk. Nursi, Hutbe-i Şamiye, s. 35)

Bu açıdan da bakıldığı zaman İslam âleminin izzet ve şerefini korumak, İslam’ın ve Müslümanların konumun yüceltmek için bu ahir zaman fitnesinde -böyle halis bir niyetle- zengin olmaya çalışmak güzeldir ve saadettir.

- Son olarak şunu da unutmayalım ki, birer imtihan sorusu olan fakirlik gibi zenginlik de imtihanı kaybetme riskini taşır.

“İnsanlar kendilerini ihtiyaçsız hissettiği zaman azgınlaşır.” (Alak, 96/6-7)

mealindeki ayet de bu gerçeğe işaret edilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahir zamanda maddi terakkinin önemi nedir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun