Ahir zamanda maddi terakkinin önemi nedir?

Tarih: 07.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ahir zamanda insanlara para pul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler."
- Bu hadisi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili şu rivayetler önem arzetmektedir:

Enes (r.a) anlatıyor: Rasülullah (a.s.) buyurdular ki:

"Sizden her kimin, dinini ve şerefini (iffet ve namusunu) malı ile korumaya gücü yeterse, korusun." (1)

"Ahir zaman gelince insanlara mutlaka altın ve gümüş para gerekir ki, onunla kişi, hem dinini hem de dünyasını ayakta tutabilsin." (Taberani'den, R. Ehadis, no: 815)

Buna göre ahir zamanda maddi ihtiyaçlar artacaktır. İnsanlar zaruri olmayanları da zaruriymiş gibi değerlendirecek, görenek belasıyla kendisini çok şeye muhtaç hissedecektir. Bu nedenle dünyasını ve dinini muhafaza etmek için maddiyatın gerekli olduğunu düşünecektir.

Ayrıca dini hizmetlerin yerine getirilmesi için de maddi terakkiye ihtiyaç olacaktır. Günümüzde ortaya çıkan bu durum Peygamber Efendimizin (asm) bir mucizesi olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Peygamber Efendimiz (asm) Müslümanlara maddi terakkinin ne kadar önemli olduğunu bildirmekte ve yol göstermektedir, denilebilir. Bu rivayetlerden Müslümanların alacağı çok dersler vardır.

Her şeyi bizim hizmetimize sunan Yüce Rabbimiz, bizden de davasına hizmet istemektedir. Müslüman, her şeyi inancına hizmet ettirmeyi gaye edinmiş insandır. Bizler, "kuvvetli olmayı" emreden bir dinin mensuplarıyız ve "Güçlü mü'minin, zayıf mü'minden Allah'a daha sevimli ve daha hayırlı olduğunu." (2) bildiren bir Peygamber (asm)'in ümmetiyiz. Dinin izzeti, müslümanların şerefi, ancak her alanda güçlü olmakla korunabilir. Günümüz şartlarında bu husus, daha da büyük önem arz etmektedir. Başka bir Hadis-i Şerifte:

"Ahir zamanda insanlara para - pul gerekecek. Ta ki, onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler."(3)

buyurulmuştur. Bediüzzaman bu hususa şöyle dikkat çeker:

"Her bir mü'min İlâyı Kelimetullah (Allah'ın adını yüceltmek) ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmek (ilerlemek, yükselmek) tir. Zira ecnebiler (yabancılar), fünun (fenler) ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri (manevi baskı ve diktatörlükleri) altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silahıyla, İlâyı Kelimetullah'ın en müthiş düşmanı olan cehalet ve fakirlik ve fikir ayrılıklarına karşı cihat edeceğiz."(4)

Bu gün yapılmakta olan ve yapılması gereken birçok hizmetin maddî finansmanı gerektirmesi Müslümanlar olarak maddi kalkınmaya, iktisadi çalışmalara ne kadar önem vermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

Maddi imkanlar bize binmemeli, kalbimize girmemeli, ancak bizler ona binerek dünya ve ahiremizi kurtarmalıyız.

Dipnotlar:

1. Hakim, Müstedrek,2/50; Münavi, Feyzul- Kadir 6/54,(8405); Haşimi, Muhtarul- Ehadisin- Nebeviyye, 139 (1140)
2. Müslim, Kader, 34;İbni Mace, Mukaddime, 10.
3. Münavi, a.g.e.l/425(812)
4. Bediüzzaman, Divan-i Harbi-Örfı, 49.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun