Yetkiniz altındaki her Yahudi'yi öldürün, emri var mıdır?

Tarih: 22.06.2016 - 01:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed'in "Yetkiniz altındaki her Yahudi’yi öldürün" emri var mıdır?
- Bu olay gerçek midir?
- Hz. Muhammed, Yahudi şairi Ka’b Eşref’in öldürülmesinden sonra “Yetkiniz altındaki her Yahudi’yi öldürün” emri vermişti ve bu emir üzerine Muhayissa, yakın ticari ve sosyal ilişki içinde bulunduğu Suneyna’nın aniden üzerine atlayarak onu öldürdü. Muhayyısa´nın henüz Müslüman olmayan ağabeyi Huvayyısa b. Mes´ud ona vurmaya başladı ve: “Ey Allah düşmanı! Onu öldürdün ha?! Vallahi, senin kamında onun malından pek çok içyağı vardır!” dedi. Muhayyısa: “Vallahi, onun öldürülmesini bana öyle bir zât emretti ki, eğer o seni öldürmemi de bana emretseydi, muhakkak senin boynunu da vururdum!” dedi. Huvayyısa´nın İslâmiyete girmesine ilk sebep, bu cevap oldu. Huvayyısa: “Şaşılacak şey! Eğer Muhammed öldürülmemi sana emretse, gerçekten beni öldürür müsün?” dedi. Muhayyısa: “Evet! Vallahi, o senin boynunu vurmayı bana emretseydi, muhakkak, senin de boynunu vururdum!” dedi. Huvayyısa: “Vallahi, seni bu duruma getiren bir din, hayrete şayandır!” dedi ve o da Müslüman oldu. [İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c.3, s.62, Vâkıdî, Megâzî, c.1, s.191-192, Taberî, Târih, c.3, s.5, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c.3, s.200, İbn Abdilberr, İstiâb, c.4, s.1464, İbn Esîr, Kâmil, c.2, s.144, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c.1, s. 01, Zehebî, Megâzî, s.1 31, E bu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c.4, s.5.]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu rivayetlerin en sağlam kaynağı -alimlerin ittifakıyla- Ebu Davud’un Sünen’idir. (bk. Ebu Davud, Sünen, h.no: 3002)

- Bu rivayetin senedinde de iki meçhul ravi olduğundan hadis zayıftır. (bk. Nasıruddin el-Elbani, Daifu Ebi Davud, 2/431)

- İbn Teymiye  “el-Vakidi”yi -diğer birçok alim gibi- zayıf gördüğü için ondan gelen rivayetin zayıflığına “Bunu yalnız Vakidi rivayet etmiştir” ifadesiyle işaret etmiştir. (bk. es-Sarimu’l-Meslul, 1/90-91)

- Görebildiğimiz kadarıyla, bu konuyu ilk defa söz konusu eden İbn İshak’tır. İbn İshak, bu bilgiyi “Beni Harise’nin bir azatlı kölesinden” almıştır. (bk. İbn Hişam, es-Sire, 2/58; İbn Kesir, es-Sire, 3/16)

Buna göre, senedin ilk ravisi meçhuldür.

Senedin ikinci ravisi “Muhayyısa’nın kızı” da meçhuldür.

Kaldı ki, bazı kaynaklarda Muhayyısa’nın kızı, diğer bazı kaynaklarda Muhayyısa’nın oğlu olarak geçmektedir. Bu da rivayetin çok zayıf olduğunu gösterir.

- Bununla beraber, bütün araştırmalarımıza rağmen, İbn İshak’da -senetle ilgili- böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun