Sünnilik nereden çıktı?

Tarih: 09.02.2018 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Biz kimiz? Neden sünniyiz? 
- ​Sünniliğin asıl çıktığı yer neresidir?
- Ne zaman, nerede ve nasıl çıktı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunu oluşturan Sünnilik sadece bir isim, sıfat veya mezhep değil, bütünüyle bir yaşam tarzıdır ki, tamamen Kitap ve Sünnete uygun olarak İslâm'ın hayata tatbikidir.

Ehl-i sünnete bağlı olanlara “sağlam ve doğru inancı benimseyenler” anlamında “Sünnî” adı verilir.

Sünni kelimesi, tabiînden Saîd b. Cübeyr’e (ö. 95/713) nisbet edilen bir rivayetten anlaşıldığına göre ilk defa I. yüzyılın sonuna doğru (VIII. yüzyılın başları) ortaya çıkmış olmalıdır. (Fığlalı, Çağımızda Îtikadî İslâm Mezhepleri, s. 54)

Ehl-i sünnet mensupları, “ehl” kelimesine “hadis, cemaa, istikame, hak, iman, isbat” kelimeleri eklenerek oluşturulan terkiplerle ve “sıfâtiyye” (ilâhî sıfatları benimseyenler), “fırka-i nâciye” (kurtuluşa eren zümre) ve “sevâd-ı a‘zam” (büyük çoğunluk) tabirleriyle de anılır.

Günümüze ulaşan kaynaklar içinde Ehl-i sünnet tabirine yer veren en eski eser, Ahmed b. Hanbel’e atfedilen er-Red ale’z-zenâdıka ve’l-Cehmiyye’dir. (s. 96)

Onu Dârimî’nin es-Sünen’i (Muķaddime, 23), Müslim’in Sahihi (Muķaddime, 1), İbn Şâzân en-Nîsâbûrî’nin el-Îzâh’ı (s. 93-94) ve İbn Kuteybe’nin el-İħtilâf fi’l-lafz,’ı (s. 67-68) takip eder.

Bu bilgiler, Ehl-i sünnet’in III. (IX.) yüzyılda itikadî bir mezhep olarak teşekkül ettiğini, başka bir deyişle ehl-i bid‘atın zuhurundan sonra muhafazakar çoğunluğun bu isimle anılmaya başlandığını kanıtlar. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Ehl-i sünnet ve Ehl-i beyt kavramlarını açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun