Kuran-ı Kerim içindeki sureler birbirini tutacak şekilde mi yazılmıştır?

Tarih: 23.04.2023 - 08:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran-ı Kerim sureleri mantıksal olarak birbirini tutacak şekilde kitap haline getirilseydi anlam karmaşaları son bulur muydu?
- Kuran-ı Kerim içindeki sureler birbirini tutacak şekilde mi yazılmıştır yani ateizm mensuplarının var dedikleri çelişkiler son bulur muydu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran-ı Kerim insanların telif ettiği kitaplar gibi belli konuları takip eden sure ve ayetler takip etmez.

Bizzat Kuran’da Kuran’ın tarifi şöyle yapılmıştır:

“Ehl-i kitap (olan Yahudilerden-Hristiyanlardan) ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar (hakkı inkârcılıktan) ayrılacak değillerdi. O sayfalarda dosdoğru hükümler (çok değerli kitaplar) yer almaktadır.” (Beyyine, 98/1-3)

Kuran, sadece manası değil, aynı zamanda lafızları itibariyle de Peygamberimizin (asm) kalbine vahyedilmiştir. Kuran’a vahy-i metlûv denilmesi bundandır. Binaenaleyh Kuran sadece mana değil, lafız ile mananın bütünüdür. Kuran, Peygamber Efendimize (asm) toptan gelmemiştir; ayet ayet, sure sure nazil olmuştur.

- Ateist ve benzerlerinin Kuran’a karşı ön yargılı tavırları, şu ayette çok veciz ve harika bir tarzda beyan edilmiştir:

“Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş olsalardı, o küfürlerinde inat eder, yine de ‘Bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil!’ derlerdi.” (Enam, 6/165)

Bu ayetlerin bir nevi tefsiri mahiyetinde tarifi yapılan Kuran-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

Kuran;

- Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.
- Ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.
- Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri.
- Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.
- Ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.
- Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.
- Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.
- Ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.
- Ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası.
- Ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı.
- Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.
- Ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.
- Ve nev'-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.
- Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi.
- Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi' bir Kitab-ı Mukaddes'tir.”
(Sözler, s. 366 – 367)

Şunu da belirtelim ki, Kuran’ın sureleri ve ayetleri arasındaki münasebeti inceleyen birçok eser telif edilmiştir. Bu konuda eser yazan veya tefsirlerinde konuya yer veren birkaç âlimin isimlerini -teberrüken- yazmakta fayda olduğunu düşünüyoruz:

Ebu Bekir en-Nisaburi, Fahreddin er-Razi, Ebu Cafer b. Zübeyr, Burhaneddin Bikaî, Şeyh Ebu Hayyan, Suyutî, İzz b. Abdusselam, Veliyyuddin el-Melevi. (bk. Suyutî, Mu’terekü’l-Akran, 1/43-44)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun