Kıyamet kopmadan 100 yıl önce ibadet eden kalmayacak mı?

Tarih: 23.10.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

* Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz…
* Kıyamet kopana kadar, insanlar 120 yıl daha kalacak, öyle ki fidan bile dikeceklerdir, buyurdu. (Kurtubî)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Güneş'in batıdan doğmasından sonra insanların yüz yirmi sene daha yaşayacaklarına” dair hadis rivayeti için bk. Kurtubi, Enam 158. ayetin tefsiri.

- Kurtubi’nin -senedini doğrudan- Abdullah b. Ömer’den mevkuf olarak yaptığı rivayeti, Maverdi de aktarmıştır. Fakat Maverdi senedini Mücahid vasıtasıyla Abdullah b. Ömer’den naklen merfu olarak bildirmiştir. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu hadis rivayetinin tashihi konusunda bir bilgiye rastlayamadık. Çeşitli araştırmalarda bu rivayete yer verildiği hâlde, bunu sahih veya zayıf olduğuna dair bir tahlile rastlayamadık. Konuyla ilgili verilen bilgilerin hemen hepsi rivayetin mevkuf şekliyle ilgilidir. 

Özetlersek: Bu hadis Hz. Abdullah b. Ömer’in mevkuf olarak zikrettiği bir rivayete dayanır. Fakat bu gibi konularda sahabenin verdiği bilginin bir şekilde Hz. Peygamberden (s.a.v) alınmış olduğu hususunda âlimlerin ittifakı vardır. Rivayetin merfu şekli bunu desteklemektedir.

Fakat her şeye rağmen farklı bilgilerin varlığı bu konuda kesin bir hüküm vermeye mânidir. 

- Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz, rivayeti için bk. Kenzu’l-Ummal, 14/244, no: 38576.

Kenzu’l-Ummal bir tahriç kitabıdır, içinde sahih ve zayıf hadisler olmakla beraber, genel olarak bir tashih cihetine gidilmez.

Hülasa; -kanaatimizce- sahih hadis kaynaklarında yer almayan bu rivayetlerden kesin bir bilgi çıkarmaya çalışmak isabetli değildir.

Sahih olan rivayet, "Allah Allah diyenlerin üzerine kıyamet kopmaz" hadis-i şerifidir:

“Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.” (Müslim, İman 234, no: 148; Tirmizi, Fiten 35, no: 2208)

Kıyametten önce müminlerin tamamı, ya Allah’ın bir lütfu olarak ya da kıyametin kaderinin bir parçası olarak, temizlenecek, ruhları o günden önce alınacaktır. Çünkü o gün dehşeti gören kâfirler iman etmeye kalkacak, ama kendilerinden iman kabul edilmeyecektir.

İşte bu dehşeti yaşatmamak için Allah önceden müminlerin vefat etmesini sağlayacaktır.

Nitekim bir hads-i şerfite şöyle buyurulmuştur:

"Kıyamet müminlerin başına kopmaz. Cenab-ı Allah kıyametin kopacağına yakın bir zamanda, bir rüzgâr gönderir. O rüzgârın dalgalanmasıyla, imanı olan hiçbir mümin kalmayacak, ruhunu teslim edecektir. Allah onlara rahmet eylesin." [Şerhü's-Sünne 15/90, Müsned-ül Firdevs 5/88, El-Metalibül Aliye hadis no: 4582 (İmamı Busiri hadisin sıhhatine hükmetmiş); Kenzü'l-Ummal 15/229; Beyhaki, Şuab-ı İman 2/191; Mu'cemut-Taberani El-Kebir 3/3037]

İlave bilgi için tıklayınız:

"Yer yüzünde Allah, Allah diyen kaldıkça kıyamet kopmaz" ne demektir? (Video: Dr. A. ÇOLAK)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun