İslam’ın hak din oluşunun örnekleri var mı?

Tarih: 29.12.2018 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın varlığını ve İslam’ın hak din oluşunu, diğer dinlerin batıllığının örneklerini günlük hayata uygun olarak verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dininin doğruluğunun delilleri her şeyden önce Kur'an’ın Allah kelamı olduğunu gösteren mucizevi yönleridir.

Kur'an’ın gaibden haber vermesi, belagatı ile bütün dünyaya meydan okuması ve yaklaşık 1.500 yıldan beri bu meydan okuyuşuna kimsenin ciddi anlamda bir nazireyi ortaya koyamaması, kırk yönden mucize olduğunun ispat edilmesi gibi güçlü deliller, İslam’ın hak din olduğunun belgeleridir.

Kırk yönden mucize olan Kur’an’ı ortaya koyan Hz. Muhammed (asm)’in şehsiyet-i manviyesi de İslam’ın hakkaniyetine şahitlik eden ayrı bir tasdik unsurudur.

İslam’ın hakkaniyetini, soruda arzu edildiği gibi, “günlük hayatla ilgili bağlantısını kurarak özetleyen Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri önemlidir:

“O zât (asm);

- öyle bir şeriat,
- bir İslâmiyet,
- bir ubudiyet,
- bir dua,
- bir davet,
- bir iman
ile meydana çıkmış ki,
- onların ne misli var ne de olur.
- Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur."

"Çünkü ümmi bir zâtta zuhur eden o şeriat; on dört asrı ve nev'-i beşerin humsunu, âdilane hakkaniyet üzere, müdakkikane, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez."

"Hem ümmi bir zâtın, ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslâmiyet; her asırda üç yüz milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalblerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafatı ve maden-i terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış.” (bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, s. 217)

- Takdir edersiniz ki, bu konuyu detaylı bir şekilde açıklamak için hacimli bir kitap yazmayı gerektirir.

- Bununla beraber, özet bir ifadeyle şunu da ekleyebiliriz ki, İslam dininin insanlar için ortaya koyduğu, dini ve dünyevi hayat prensipleri onun hak din olduğunun göstergesidir. Mesela;

- Her konuda adaleti, merhameti, yardımlaşmayı, affetmeyi, hoşgörüyü, isar hasletini / başkasını kendi nefsine tercih etmeyi, meşru dairede nikahla evliliği, infak etmeyi, iman kardeşliği, insan kardeşliği, canlı-hayat kardeşliği çerçevesinde herkesin haklarına riayet etmeyi emretmesi, İslam’ın hak din olduğunun göstergesidir.

- Keza, savaşta bile haksızlığın yapılmasına, kadın, yaşlı, çocuk, savaşmayan siviller, yalnız kendi diniyle meşgul olanlara dokunulmasına, içki içilmesine, katil, zina, hırsızlık gibi kötülüklerin yapılmasına izin vermemesi, bunları yasaklaması da İslam’ın hak din olduğunun göstergesidir.

- İnsanın fıtratına / yapısına uygun emir ve yasakları ihtiva eden İslam dininin bu hüviyeti, insanı yaratan ile bu dini gönderen Zât-ı Akdesin aynı yaratıcı, aynı Allah olduğuna işaret etmektedir.

- Diğer dinlerin batıllığı konusunu, günlük hayat örnekleriyle sunmak epey araştırmayı gerektirir.

Önce şunu biliyoruz ki, “diğer dinler” denildiğinde ilk akla gelen Yahudilik ve Hristiyanlık dinidir. İslam’a göre bu iki din de  -asıl hüviyeti itibariyle- Allah tarafından vahiy edilen birer “hak din”dir. İnsanların tahrifat ve tahribatları sonucu olarak, bu iki din kendi içinde yine de doğruları barındırmakla beraber, birçok yanlış ve batıl şeyleri de beraberinde taşımaktadır.

- Unutulmaması gereken önemli bir gerçek şudur ki, din mensupları bütün hayatlarında kendi dinlerinin icaplarını yerine getirerek bir dini yaşantıyı ortaya koymazlar. Bu sebeple, bugün günlük hayatta, Müslüman diye geçinen birçok insanın hayatında gösterdiği kötü örnekler İslam’ın malı olmadığı gibi, Yahudi ve Hristiyanların da ortaya koydukları bir takım güzelliklerin hepsi onların dinlerinin malı değildir.

Burada merhum M. Akif Ersoy’un şu meşhur ifadesinin yazılmasında fayda vardır. Ona, gidip gezdiği Avrupa / Batı / Hristiyan dünyasını nasıl gördüğünü sormuşlar, şöyle veciz bir cevap vermiştir:

“Onların öyle işleri var ki tam bizim dinimiz gibi, dinleri ise tam bizim işimiz gibi...”

Bu sebeple, bugünkü hayat şartlarında pratiğe dökülen yaşantılara bakarak dinler hakkında hüküm vermek çok yanıltıcı olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun