İnisiyasyon ve Ezoterizm hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 09.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bunların İslam'da uygulamaları var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnisiyasyon kelimesi, kök olarak Lâtince "initiatio"dan gelir. Fransızca'da ve İngilizce'de "initiation" olarak geçer. Osmanlıca karşılığı "tedris, irşat"; Türkçe anlamı ise "öğretme, doğru yolu gösterme" şeklindedir.

İnsanlık tarihi boyunca oluşmuş bir takım eski gelenekler vardır. Bunlar genellikle ezoterik (içe dönük, batinî) yapıdadır. İnisiyasyon; bu ezoterik bilgilerin, bunları öğrenmek isteyen kimselere yani “İnisiye”lere, “İnisiyatör”ler tarafından bir takım özel şartlara bağlı olarak aktarıldığı merkezlerdeki eğitimin adıdır.

Bazılarına göre, inisiyasyon, Türkçede karşılığı olmayan bir terimdir. Buna en yakın kavram, tasavvuf olarak düşünülebilir; ama bu ikisi birebir örtüşen iki terim olarak ele alınamaz. Çünkü inisiyasyon bir ana kavramdır, tasavvuf için ise 'İslam inisiyasyonu' tabirini kullanabiliriz. Bunun nedeni, bir Hristiyan inisiyasyonu, Musevi inisiyasyonu, Hindu vb. pek çok dinsel doktrinde inisiyatik bir yolun bulunmasıdır. (bk. René Guénon, çev. Abdülvahid Yahya, İnisiyasyona Toplu Bakışlar)

Her dinin Batınî bir geleneği olduğu için bu dinlerdeki inisiyasyonlarda da inisiye olacak kişinin amacı, akılla ulaşılamayacak bir marifete müşahede yoluyla ulaşmaya çalışmaktır.

İnisiyasyon, İslam tasavvufundaki müridin mürşide intisabı ile benzerlik arz eder, denilebilir. Bu yol hakikate giden bir yoldur. Ancak her müntesip aynı hakikate ulaşamayabilir.

Not: Tasavvur ve düşüncelerimizi İslami kavramlarla seslendirirsek, daha geniş bir perspektif kazanabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun