Yusuf Suresi 15. ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 31.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hazreti Yusuf (a.s) çocukken vahiy almış mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali:

"Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a: 'Andolsun ki sen onların bu işlerini, onlar (işin) farkına varmadan, kendilerine haber vereceksin.', diye vahyettik." (Yusuf, 12/15)

Kardeşlerinin yaptıklarını bir gün kendilerine haber vereceğine dair Hz. Yusuf (as)'a yapılan vahiyle ilgili olarak iki görüş vardır:

a) Hz. Yusuf'a peygamberlik daha o za­mandan verilmiştir. Nitekim bu vaad daha sonra gerçekleşmiş ve Hz, Yusuf kardeş­lerinin kendisine yaptıklarını ileride onlara haber vermiştir.(Yusuf, 12/89) 

 b) Buradaki va­hiyden maksat, ilhamdır; henüz peygamberlik verilmemiştir.

Burada sözü edilen «vahy»in mahiyeti hakkında âlimler ihti­laf etmişlerdir. Müfessirlerin çoğuna göre Hz. Yusuf (as)'a gerçekten vahyedilmiştir. Yani, gerçekten de Allah ona vahyetti... Cebrail'i ona gönderdi. O onunla yoldaş oldu, ona kuyudan çıkacağına da­ir müjde verdi. Gerçekte kardeşlerine bu yaptıklarını söyleyeceği­ni, onları bu yaptıklarına karşılık cezalandıracağını bildirdi.

Bazıları, on beş yaşında baliğ bir genç olduğunu, bazıları çocuk olup, Allah'ın aklını kemâle erdirdiğini, ona rüşdünü verdiğini, onu vahy ve peygamberliği kabul edecek hâle getirdiğini söyle­mişlerdi. Nitekim Allah Teâlâ, Hz. İsa (as) hakkında da böyle demiş­tir. Şayet Hz. Yusuf'un kuyuda nasıl peygamber olduğu; oysa ora­da peygamberliği tebliğ edecek hiç kimsenin bulunmadığı söylenerek, itiraz edilecek olursa, cevap olarak; Allah Teâlâ'nın onu vahy ile şereflendirip, peygamberlikle keremlendirmesinin, onun kalbini hoş etmek, üzüntü ve yalnızlığını gidermek gayesine matuf olduğu söylenebilir. Daha sonra da peygamberlik zamanında onu tebliğ etme emri kendisine verilmiştir.

Bazıları da buradaki vahiy'den maksadın, ilham olduğunu söylemişlerdir. Nitekim, «Biz arıya vahyettik.», «Biz Musa'nın an­nesine vahyettik.» ayetlerinde geçen «vahy» ile "ilham" kastedilmiş­tir.(Kadı Beyzavi, Hazin, Mecma'ut-Tefasir, 3/385-386)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun