Peygamberimizin cinsel hayatıyla ilgili rivayetleri nasıl anlamalıyız?

Peygamberimizin cinsel hayatıyla ilgili rivayetleri nasıl anlamalıyız?
Tarih: 28.12.2013 - 08:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şu hadislerin anlamlarını ve nasıl anlamamız gerektiğini yazabilir misiniz; bunlar sahih midir?

a) “Peygamber otuz erkeğin cinsel gücüne sahipti.” (Buhari, Muhtasar Tecıîd-i Sarih, hadis no: 192)

b) “Peygamber bir gecede dokuz hanımıyla ayrı ayrı cinsel ilişki kurardı.” (Buhari, Muhtasar Tecrid-i Sarih, hadis no: 192)

c) “Cebrâil bana bir çömlek getirdi de ben ondan içtim ve bunun üzerine bana cinsî münasebette kırk erkek gücü verildi.” (İbn Sa’d, et-Tabakatu’l- Kübra, s.374)

d) "Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi." (Buhari, Hibe, 8)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) “Hz. Peygamber otuz erkeğin cinsel gücüne sahipti.” anlamındaki rivayet sahihtir. Ancak, Buharî’nin ilgili rivayetinde (Buhari, Gusül, 12) yer alan bu bilgi, Hz. Peygamber (a.s.m)’den nakledilen bir bilgi değil, -Hz. Enes’in “Biz kendi aramızda öyle konuşurduk” sözlerinden de anlaşıldığı gibi- sahabelerin kendi aralarında yürüttükleri bir tahmine dayanır. Bunun doğru olması da Hz. Peygamber için -haşa- bir noksanlık değildir. 

Zaten sahabilerin böyle bir tahmin yürütmelerinin asıl sebebi de Hz. Peygamber (asm)'in her konuda diğer insanlardan çok farklı olduğunu anlatmaktır. 

Bu konunun pratikte Müslümanlara hiçbir faydası yoktur. Peygamberlik görevleriyle de hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla, bunun yerine Hz. Muhammed (a.s.m)’i miracın o yüksek ve eşsiz makamına çıkartan yüksek ahlakını öğrenmeye ihtiyacımız vardır.

b) “Hz. Peygamber bir gecede dokuz (doğrusu on bir) hanımıyla ayrı ayrı cinsel ilişki kurardı.” bilgisi de yukarıdaki hadisin bir parçasıdır. (Buhari, Gusül, 12) Bu da Hz. Enes’in kendi tahminidir. Peygamberimiz (asm)'den doğrudan nakledilen bir bilgi değildir. Bu düşüncenin de sebebi, Hz. Peygamber (asm)'in her konuda diğer insanlardan çok farklı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatmaktır. 

Bu tahminin doğru olup olmadığını bilemeyiz. Ancak, böyle bir gerçek varsa, bu “her gece aynı şeyin yapıldığı” anlamına gelmez. Şayet, bir veya birkaç defa olmuşsa, bunun peygamberliğin yüksek makamıyla çelişen bir tarafı da yoktur. 

Peygamberimiz (asm), bünye kemali bakımından herkese üstün ve erkeklikte insanların en kuvvetlisi olduğu hâlde, yine nefsine herkesten daha çok sahipti.

Dikkat çekici taraf şu ki, yirmi beş yaşına kadar geçen gençlik çağında hiçbir kadına yanaşmamış olduğu gibi, evlenmesinden elli yaşına kadar da bir kadınla yaşamıştır... (bk. Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/380)

c) “Bana cinsi münasebet konusunda kırk erkek gücü verildi.” manasındaki hadis, hadis ototriteleri tarafından zayıf kabul edilmiştir (bk. Zeynu’l-Irakî, Tahricu Aahadisi’l-İhya, 6/152; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 8/269).

d) “Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi." (Buhari, Hibe, 8) sorusu konusunda şunları söylemeliyiz:

- Bu ifade, iman şuuruyla bağdaşmayan, Hz. Peygamberi (asm) başka göstermeye yönelik bir düşünce olabilir. Müminler bu konuda aynı ifadeyi kullanma cehaletine düşmemelidir. 

- Bu bilginin kaynağı olarak gösterilen (Buhari, Hibe, 8) bilgisi yanlıştır. Orada böyle bir bilgi yoktur. Doğrusu bu hadis rivayeti (Muslüm, Nikah, 9) da yer almaktadır.

- Bu hadis rivayeti, Müslim’de üç şekilde gelmiştir. Üçünün de asıl ravisi Ebu Zübeyr, Hz. Cabir’den rivayet etmiştir.

Birinci rivayette: Hz. Cabir -özetle- şöyle demiştir:

“Resulullah (s.a.m) bir kadın gördü ve hanımı Zeyneb’e gitti, işini gördü, sonra da (tekrar) sahabenin yanına döndü ve:

‘Kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Şayet biriniz bir kadın görürse, kendi eşine gitsin. Bu onun içindekini giderir.’ diye buyurdu.” (Müslim, Nikah, 9)

İkinci rivayette: “Kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider.” manasına gelen bir ifade yoktur. (Müslim, a.y)

Üçüncü rivayette, sadece şu bilgi vardır:

“Resulullah’tan şunu söylerken işittim: ‘Bir kadın sizden bir kimsenin hoşuna gider ve de kalbinde yer alırsa, eşine gitsin ve onunla yatsın. Bu onun içindekini giderir.’(Müslim, Nikah, 10)

- Aynı ravi’nin Hz. Cabir’den yaptığı üç rivayetin bu farklı ifadeleri, hadisin bir bütün olarak sahih kabul edilse bile, bazı ifadelerin bir sehiv sonucu olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. 

- Hadisin ravisi Ebu Zübeyr, birçok alim tarafından sika olarak kabul edilmiştir.

Ancak onun zayıf bir ravi olduğunu söyleyenler de vardır. Bunları şöyle sırlayabiliriz: Eyyub es-Sahtiyanî, İbn Uyeyne, Ebu Hatim, Ebu Zur’a, İmam Şafii, Buhari, Şu’be (bk. İbn Hacer, Tehzib,9/440-443).

- Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm), bu çok önemli bir konuda, canlı bir örnek olsun diye böyle bir şey yapmış ise, bu husus, elbette onun -Allah tarafından “en yüksek bir ahlak üzere olduğu” (Kalem, 68/4) bildirilen o erişilmez, eşsiz yüksek ahlakını zedeleyen bir boyutunun olduğunu düşünmek asla mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 300.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun