Nuh Tufanı ve Âd kavminin helakının olduğu gün haricinde, her bir yağmur damlası bir melek gözetiminde iner, sözü kime aittir?

Tarih: 20.03.2013 - 13:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Lem Tenzil Gadratun min mâin İlla bikeylin alâ yedey melek. İlla yevme nuhin ve yevme âd.''

"Nuh tufanı ve Âd (kavminin helakının olduğu) gün haricinde, yere inen her bir yağmur damlası, bir melek gözetiminde (iner)." (Kenzü’l- Ümmâl, Hadis No: 4679)

- Bu söz Hz. Ali (ra)'ye mi, Peygamberimiz (asm)'e mi aittir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadisin başında yer alan “an Aliyyin Kale:” ifadesinden de anlaşılacağı üzere -bu rivayete göre- bu söz Hz. Ali (ra)’ye aittir.

Hz. Ali, Hz. Nuh ve  Ad kavimleriyle ilgili ayetlerin ifadelerine dayanarak, onların helaki zamanında yağmurun damlalar halinde değil, sel-tufan halinde yağdığını belirtmiştir.

Ancak bu rivayette sanki Nuh kavmi gibi Ad kavmine de tufan gelmiş gibi anlaşılıyor. Halbuki Hz. Ali’nin bu ifadelerini nakleden Taberi, bunu daha açık sözlerle ortaya koymuştur.

Buradaki rivayetin tercümesi şöyledir:

Ali b. Ebi Tâlib'den nakledilir ki; o, şöyle demiş:

"Yeryüzüne düşen her damla su mutlaka bir meleğin elinden düşmektedir. Nûh peygamberin kavminin helak edildiği gün gelince Allah suyu indiren bekçiye / meleğe değil, doğrudan suya izin vermişti de su bekçinin üzerinden aşarak dışarı çıkmıştı. İşte Allah’ın: 'Gerçekten su bastığı zaman, sizi biz taşıdık gemide.' (mealindeki) sözünün manası budur."

"Gökyüzünden yeryüzüne inen her rüzgâr da ancak bir meleğin elinden çıkmaktadır. Âd kavminin helak olduğu rüzgâr müstesna. Çünkü Allah o gün, bekçinin / meleğin dışında -doğrudan- rüzgâra izin vermişti de öyle çıkmıştı. İşte Allah’ın: 'Âd'a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.' (mealindeki) sözünün mânâsı budur." (Taberi, İbn Kesir, Hakka suresinin 6. ayetinin tefsiri)

Benzer ifadeler İbn Abbas’tan da nakledilmiştir. (Taberi, a.y).

Razi, senedini vermeden konuyla ilgili şöyle kısa bir rivayeti doğrudan Hz. Peygamber (asm)'e isnat etmiştir:

“Resulullah (a.s.m) buyurdu ki: Nuh gününde su bekçilerinin (gözetimi) dışında taştı. Rüzgâr da Âd gününde bekçilerinin (gözetimi) dışında coşmaya başladı.” (Razi, Hakka suresinin 6. ayetinin tefsiri)

Kurtubi de -yukarıda yer verdiğimiz- İbn Abbas’a ait görülen sözleri Hz. Peygambere isnat ederek vermiştir. (Kurtubi, ilgili yer)

Kurtubi’nin rivayetini merfu/Peygamberimizin sözü olarak zikretmesinin isabetli olmadığını düşünüyoruz. Çünklü, Taberi ve İbn Kesi gibi büyük muhaddis tefsirciler rivayeti mevkuf olarak zikretmişlerdir. Nitekim, Alusi de rivayeti Taberi’ye dayandırarak ve Hz. Ali’nin sözü (mevkuf) olarak aktarmıştır. (Alusi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun