Hz. Hamza, Cebrail’i görmüş müdür?

Tarih: 04.04.2013 - 00:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Hamza (ra) şöyle dedi;

— Ya Resulallah, Bana Cibrîl (as)'ın (hakiki) sûretini gösterir misin?
— Şüphesiz onu görmeye dayanamazsın.
— Dayanırım!..
— Otur!..

Hz. Hamza (ra) oturdu. Cebrail (as) müşriklerin Kâbe'yi tavaf edecekleri zaman elbiselerini üzerine koymayı âdet hâline getirdikleri kütüğün üzerine indi. Nebi dedi ki;

— Başını kaldır ve bak. Hz. Hamza baktı. Cebrail (a.s)'in zebercedden yeşil cevhere benzeyen ayaklarını gördü ve bayıldı. (Beyhâki, Delâilü'n Nübüvve; İbn Sa'd,Tabakâtul Kubrâ)

- Ayrıca başka bir rivayette Hz. Hamza’nın Cebrâil(as)'ı bütün semâyı bir kuşun kanatlarıyla kapladığı şeklinde gördüğünü anlatan rivayeti de bulup izahlarını yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlk rivayetin kaynaklarına ulaştık. Bir rivayete göre Ammar b. Ebi Ammar olayı -özetle- şöyle anlatıyor:

“Hamza b. Abdu’l-Muttalib Hz. Peygamber (asm)'den Cebrail’i asıl suretinde kendisine göstermesini istedi. Hz. Peygamber ‘Onu görmeye dayanmazsın.’ dedi. Hamza: ‘Dayanırım!' deyince, Hz. Peygamber: ‘Olduğun yerde otur.’ dedi. O da oturdu.

Derken, Cebrail, müşriklerin Kâbe'yi tevaf edecekleri zaman elbiselerini üzerine koymayı âdet edindikleri ağaç kütüğünün üzerine indi. Resulullah (asm): ‘Başını kaldır ve bak.’ deyince, Hamza, Cebrail (a.s) 'in zebercedden yeşil cevhere benzeyen ayaklarını gördü ve bayıldı.” (İbn Sad, et-Tabakatu’l-Kübra, Beyrut, 1410/1990, 3/8; Kadı Iyaz, eş-Şifa, Amman, 1407, 1/711; Beyhaki, Delailu’Nübüvve, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, 1408/1988, 7/81; Suyutî, el-Hasaisu’l-Kübra, Beyrut, ts. 1/208).

Kaynaklarda Hz. Hamza ile ilgili başka bir rivayete rastlayamadık.

Hz. Peygamber (asm), Cebrail’i (as) bir kere "açık ufukta", bir kere de "sidretü'l-müntehâ"da aslî hüviyetiyle görmüştür. Cebrail, inkarcılara karşı Hz. Peygamber (asm)'in dostu, müminlerin destekleyicisidir. Kadir Gecesi'nde meleklerle birlikte yeryüzüne iner, âhirette insanlar hesaba çekilirken mahşerde saf saf dizilen meleklerin yanında bulunur. (bk. M.F. Abdülbâki, Mu 'cem, s. 163, 326)

İlgili hadislere göre Cebrail (as) dünyada ve âhirette Allah ile kulları arasında elçidir; hem meleklere hem peygamberlere ilâhî emirleri tebliğ eder. Bu sebeple de Allah'la vasıtasız konuşur. (Müsned, II, 267; III, 230; Buhârî, Tev-hîd, 33)

Hz. Peygamber (asm), Cebrail (as)'in Allah nezdindeki üstün mertebesini dikkate alarak dualarında "Cibril'in Rabbi" ifadesini kullanmış ve bir anlamda onunla tevessülde bulunmuştur. (Müsned, VI, 61, 156; Nesâî, Sehv, 88)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun