"Her kim 'Lâ ilâhe İllallâh' derse, günahları silinir." anlamındaki hadis sahih midir?

Tarih: 18.03.2013 - 12:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Her kim harflerinin hakkını vererek ve çekerek 'Lâ ilâhe İllallâh' derse, büyük günahlarından 4.000 günahı silinir."(Kenzu'l-Ummal, Hadis No: 202) 

- Bu hadisi "islamport" isimli bir sitede okudum. Hadis ve açıklaması Arapça yazıyor. Hadisin uzun açıklamasını çevirip açıklamasını yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin tercümesi:

“Kim düzgün çekerek ve harflerinin hakkını vererek 'Lâ ilâhe İllallâh' derse, büyük günahlarından 4.000 günahı silinir.”

Hadisle ilgili tartışmalar:

Daru’l-Hadis hocalarından Mahmud er-Renkus adında bir alim bu tartışmayı şöyle özetlemiştir: 

Bazı alimlerin içinde yer alan sevabın fazlalığını gerekçe göstererek, bu hadisin sıhhatini eleştirdiklerini belirten Mahmud er-Renkus, bunlara şöyle cevap vermiştir:

“Veren Allah olduktan sonra, bu gibi sevapları abartılı bulmak doğru değildir. Nitekim bir kâfir “La ilahe İllallah” derse mümin olur ve bu kelime, günahlarıyla birlikte küfrüne de kefaret olur. Küfrü silip süpüren bu sözün Müslüman kimse için büyük günahlarına kefaret olmasını içine sindirmemek isabetli bir yaklaşım değildir.”

Bununla beraber, hadisin sahih olup olmadığını belirlemek onun metni ve senedinin sağlam olup olmamasına bağlıdır. 

Hadisin senedi zayıftır.

Hadisin metni ise, hem aklen hem naklen sahihtir, sağlamdır. İçinde vaad edilen fazla sevabı bahane ederek bunun uydurma olduğunu söyleyenlerin bu iddiaları yanlıştır, isabetli değildir. 

- Aklen sahihtir; çünkü: 

Yukarıda da karşılaştırması yapıldığı gibi, kâfirin küfrü Müslümanın günahından çok büyüktür. Kafirin küfrüne kefaret olan bu kelime-i tevhidin Müslümanın -ne kadar büyük olursa olsun- günahlarına kefaret olması daha makuldur. Hemen aşağıda arz edeceğimiz üzere, “kâfirin mükellef olmadığını öne sürerek bu iki konu arasında fark olduğunu söylemek” isabetli değildir.

- Naklen de sahihtir, çünkü:

Evvela, “Şüphesiz Allah kendisine şirk koşmayı affetmez. Onun dışında dilediği kimseler için dilediği günahlarını bağışlar.” mealindeki ayette ifade edildiği üzere, şirkin dışında hiçbir günah -büyüklüğü sebebiyle- Allah’ın geniş rahmetinin dışında bırakılmamıştır. 

İkinci olarak; İmam Ahmed b. Hanbel ve Tirmizi’nin “hasen-garip” diyerek rivayet ettiği, yine Hakim el-Müstedrek; Beyhaki, Şuabu’l-iman adlı eserinde İbn Ömer’den rivayet ettiklerine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Allah kıyamet günü, ümmetimden bir adamı -insanların gözü önünde- hesaba çeker; her biri dosyası günün uzandığı yer kadar uzun olan doksan dokuz dosyayı ortaya koyar ve o kimseye,

'Söyle bakalım, sen bunları inkâr ediyor musun? Yoksa amelleri kaydeden melekler sana zulüm mü ettiler?' diye sorar. Adam:

'Hayır ya Rab!..' diye cevap verir. Bu defa Allah:

'Peki, senin bu konuda söyleyeceğin bir özrün / bir mazeretin var mı?' diye sorduğunda, adam

'Hayır ya Rab!' der. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur:

'Fakat senin bizim nezdimizde mevcut olan bir iyiliğin vardır. Bugün sana asla zulmedilmez.'

Derken içinde 'Eşhedü en Lâ ilâhe İllallâh ve Eşhedu Enne Muhammeden abduhû ve Resûluhu.' yazılı bir bitaka (küçük bir evrak) çıkartılır ve kendisine:

'(karşılaştırılacak olan bu iki dosyanın) tartıldığı yerde hazır ol.' denilir. Adam:

'Bu küçük bir evrakın bu devasa doksan dokuz dosyanın yanında ne değeri var ki!..' der. Kendisine:

'Sana asla zulmedilmez.' denilir ve o devasa doksan dokuz dosya bir tartının bir kefesine, o küçük dosya da öbür kefesine konur. Ve o doksan dokuz dosyanın bulunduğu kefe havaya kalkarken, (içinde kelime-i şahadet bulunan) diğer dosya ağır gelir. Zaten yüce Allah’ın ismine hiçbir şey daha ağır gelmez.” (bk. İbn Mace, Zühd 35; Tirmizi, İman 17)

İşte bu hadis, konumuzla alakalı hadis rivayetinin doğruluğuna en açık bir delildir. Hz. Peygamber (asm)'in -küçük dosyanın büyük dosyalara ağır gelmesinin gerekçesi olarak- söylediği: “yüce Allah’ın ismine hiçbir şey daha ağır gelmez.” sözlerine bir daha dikkatle bak...

Üçüncü olarak denilebilir ki: Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği:

“Kim Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla 'La ilahe İllallah' derse, Allah ateşi ona haram kılar.” (Keşfu’l-Hafa)

hadis-i şerifi de (vaad edilen sevabın fazlalığından ötürü) yukarıdaki hadisin uydurma olduğunu söyleyenlerin yanlışlıklarına önemli bir delil teşkil etmektedir. (İbn Neccar, Enes’ten rivayet etmiştir).

İlave bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun