Namazdaki 17 sayısının sırrı nedir?

Tarih: 05.03.2024 - 09:43 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced değeri: 153'tür. Bu sayı: 9x17 olduğu gibi, ardışık sayı sistemine göre 1'den 17'ye kadarki sayıların da toplamıdır.

İşte bu hikmetten dolayı, Mabud-u Hakikiye yönelik en büyük ibadet olan günlük beş vakit farz namazın her tarafı 17 sayısıyla donatılmıştır. Mesela:

Salat (Namaz):

- Namazın Kur'an'daki ismi "Salat" tır. Ebced değeri: 527=31x17dir.

- Miraç'ta farz kılınan beş vakit namazın rekât sayısı: 17'dir.

Mescid-i Aksa:

- Namazın ilk kıblesi Mescid-i Aksa isminin zikredildiği İsra suresinin tertip numarası: 17'dir.

- Mescid-i Aksa isminin ilk kelimesi olan "Mescid" in (gerçekte mescid olmayan Mescid-i zırar hariç) bu ayetteki tekrar sayısı: 17'dir.

- Mescid-i Aksa, hicretten önce kıble olarak kaldığı ayların sayısı: 17'dir.

- Mescid-i Aksanın hicretten sonra kıble görevini devam ettirdiği ayların sayısı: 17'dir.

- Mescid-i Aksayı inşa eden Hz. Süleyman'ın o sıradaki yaşı: 17'dir.

- Süleyman ismi Kuran'da zikredilen peygamberler arasındaki sırası: 17'dir.

- Süleyman isminin Kuran'daki tekrar sayısı: 17'dir.

- Süleyman isminin ilk defa zikredildiği ayet numarası. Bakar: 102=6x17'dir.

- Süleyman isminin 17. tekrarının yapıldığı ayet numarası: Sad:34=2x17'dir.

- Mescid-i Aksa ilk defa Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir. Fethedildiği tarih yıl olarak hicri 17'dir.

Ayasofya Camii:

- Ayasofya Camiinin kiliseden camiye çevrilmesinin Osmanlı Devletinin kuruluşunun tarihi yıllarının sayısı: 153=9x17'dir.

- İslam'ın hâkimiyetinin bir simgesi olan Ayasofya camiinin ilk Cuma namazının kılındığı 153. yılın gün sayısı da: 153=9x17'dir.

Namazın Rükünleri:

Namazın zikrindeki 17 Sayısı:

- Kıyamda: İftitah Tekbiri/ "/ الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- Besmelenin son kelimesi "/ الرحيم er-Rahîm" in ebced değeri de: 289=17x17'dir.

3) Fatiha suresinin ikinci ayetinde geçen "/ ربّ Rabb" kelimesinin ebced değeri: 204=12X17'dir. 

- Fatiha suresinin son ayetinde yer alan "/ انعمت Ena'mte" fiilinin ebced değeri: 561=33x17'dir.

- Fatihanın sonunda okunan "/ أمين Âmîn" kelimesinin ebced değeri: 102=6x17'dir.

- Rükûa giderken: okunan " ا لله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- Rükûda okunan "/ سبحان ربي العظيم Sübhane Rabbiyel-azîm" sözcüğünde "Rabb" in ebced değeri: 204=12x17'dir.

- " / عظيمAzîm" kelimesinin ebced değeri ise: 1020= 60x17'dir.

- Kıyama dönerken okunan "/ سمع الله لمن حمده Semiallahu limen Hamidehu" ifadesinde yer alan "/ سمعSemia'" fiilinin ebced değeri: 170=10x17'dir.

- Secdeye giderken yine okunan "الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- Secdede okunan " / سبحالن ربي الاعلي Sübhane Rabbiyel-â'lâ" cümlesinde yer alan "Rabb" kelimesinin ebced değeri:204=12x17'dir.

- (el takısı hariç) "â'lâ" isminin ebced değeri: 102=6x17'dir.

- Cülûs için okunan "الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- İkinci secde için okunan "الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- İkinci rekâtın kıyamına kalkarken okunan "الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

- Teşehhüdde okunan "/  التحياة لله et-Tehiyyatu lillahi" nin ebced değeri: 884=52x17'dir.

- Yine Teşehhüdde okunan "/ اشهد ان لا اله الا الله Eşhedu en lâ ilâhe illallah" cümlesinin ebced değeri: 527=31x17'dir.

- Aynı yerde okunan " / اشهد ان محمدا رسول الله Eşhedu enne muhammeder-resulullah" cimlesinin ebced değeri: 816=48x17'dir.

- Teşehhüdün sonunda okunan " / حميد مجيد Hamid-Mecid" isimlerinin ebced değeri: 119=7x17'dir.

Zamire Bitişmemiş "Salat" Kelimesi:

- Kur'an'da zamire bitişmemiş "salat" kelimesinin tekrar sayısı: 67'dir.

Doğrudan Hz. Peygambere (asm) söylemesi emredilen "namazım / salatî" kelimesiyle birlikte bu sayı: 68=4x17'dir.

"(Resulüm!) De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve vefatım âlemlerin Rabbi Allah'a aittir" (Enam, 6/162)

mealindeki ayetin metni şöyledir.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Bununla beraber, Hadis-i şerifte peygamber efendimiz (asm) Fatiha suresine "salat" ismini vermiştir. Çünkü namazlar Fatiha suresi olmadan olmaz. (bk. Kurtubi, Fatiha, Besmelenin tefsiri; Müslim, h.no: 38)

- Bu ayetin salat sistemindeki sırası: 26'dır. Ardışık sayı sistemine göre 1'den 26'ya kadarki sayıların toplamı 351 olup "Kuran" kelimesinin ebced değeridir.

- Kur'an'da bu sisteme göre kullanılan namaz (Salat) kelimesinin tekrar sayısı: 68=4x17'dir.

- Günlük 5 vakit farz namazların toplam rekat sayısı: 17'dir.

- Salat kelimesinin 17'yi gösteren son tekrarının yapıldığı yer, "el-Beyyine" suresidir ki, Kur'an'ın sondan itibaren tertip numarası: 17'dir.

- Sondan 17. Sırada olan bu surenin içinde salat kelimesinin geçtiği ayetin Kuran'ın sondan itibaren tertip sırası:102=6x17'dir.

- Surenin ismi "el-Beyyinet" kelimesinin ebced değeri: 493=29x17'dir.

e) Bu surenin ismi olan "Beyyine" kelimesinin el takısı almamış şekliyle Kur'an'daki tekrar sayısı:17'dir.

- Kuran'daki tekrar sayısı 17 olan "Beyyine" kelimesinin 9. tekrarını yaptığı Hud suresinin ilgili ayet numarası: 17'dir.

- Bu kelimenin 17. Tekrarının yapıldığı yer ise Muhammed suresinin 14 numaralı ayetidir.17'nin ilk yarısı sayılan Hud suresinin ilgili ayetinin tertip numarası 17 olduğu gibi, bu sistemin ikinci yarısını teşkil eden Muhammed suresinin 14. Ayetinde geçen "Beyyine" nin tekrar sayısı:17'dir. Buna göre bu sistemde söz konusu iki ayetin ortak paydası 17 sayısıdır.

Beyine Suresinin Gösterdiği İ’caz Parıltısı

- Bütün Kur’an’da zamire bitişmemiş salat/namaz kelimesinin -yukarıda ifade edildiği üzere- Beyine suresindeki tekrar sayısı: 68=4x17’dir.

- En son salat (namaz) kelimesinin içine alan Beyine suresinin sondan itibaren Kuran’daki tertip sırası:17’dir.

- Kur'an'da Salat kelimesinin en son geçtiği Beyyine suresinin ilgili ayetin tertip numarası: 5'tir. Bu da farz namazların günlük 5 vaktine tevafuk etmektedir.

- Söz konusu ayette "Allah'a ibadet etmeyi" ifade eden "ya’budu" kelimesine kadarki harflerin sayısı: 17'dir.

- İlgili ayette zikredilen "salat" kelimesine kadar ki harf sayısı: 51=3x17'dir.

- Salat (Namaz) kelimesinin geçtiği surelerde yer alan toplam ayet numaralarının (Beyine suresinin sondan ikinci ayeti olan 7. Ayete kadarki) toplam sayısı: 2567=151x17’dir.

Beyine Cümlesinin Gösterdiği Harika Bir İ'caz Parıltısı

- Bütün Kur’an’da  "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه (Rabbi tarafından kendisine verilen bir beyyine / delil üzerinde olan kimse (başkası gibi olur mu?)" cümlesi, iki yerde tekrarlanmıştır. Birincisi: Hud suresi 17. ayet; ikincisi: Muhammed suresi 14. ayet.

- İlginç bir tevafuktur ki, bu iki ayette aynı ifade kullanılmıştır:

Çünkü bu iki ayetin ortak paydası "Beyyine" ile ilgili 17 sayısıdır.

- Beyine suresinin ismi “el-Beyine” kelimesinin ebced değeri: 493=29x17’dir.

- el-Beyine kelimesi bu surede iki defa kullanılmış ve onunla Hz. Muhammed’in (asm) risaletine vurgu yapılmıştır.

Yine ilginçtir, el-Beyine kelimesinin ebced değeri: 493=29x17 olduğu gibi, Fetih suresinin 29. ayetinde zikredilen “Muhammedu’r-resulullah” cümlesinin ebced değeri de: 493=29x17’dir.

- Bu surenin dışında el takısı almamış “Beyine” kelimesinin Kuran’daki tekrar sayısı: 17’dir.

- Az önce de ifade ettiğimiz gibi, Beyine kelimesinin içinde yer aldığı "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه (Rabbi tarafından kendisine verilen bir beyyine / delil üzerinde olan kimse (başkası gibi olur mu?)" cümlesi, iki yerde tekrarlanmıştır. Birincisi: Hud suresi17; İkincisi: Muhammed suresi: 14. Yani 17 defa tekrar edilen “Beyine” kelimesinin ilk tekrarı 17’nin büyük yarısı olan 9. tekrarı Hud suresinin 17 numaralı ayetinde yer almaktadır. İkinci tekrar ise, Muhammed suresinin 14. ayetindeki 17. Tekrarıdır.

- Bu cümlenin ebced değeri: 1102 olup okunuşu itibariyle "Seb'ate aşer/ On yedi" demektir.

- Bütün Kuran'da yalnız bu iki yerde zikredilen bu cümlenin gösterdiği bu tevafuk elbette Kuran'ın Allah'ın sonsuz ilminden gelen kelamı olduğunun tartışmasız göstergesidir. Üstelik bu cümlenin yer aldığı Hud suresi Mekke'de, Beyyine suresi ise 20 sene sonra Medine'de indirilmiştir.

- Bu tevafuka; ebced değeri müttefekun aleyh olan bir cümlede tevfik-i subhanisini refik etmek, ancak subhan, müstean ve rahman olan bir sultan-ı zişanın işi olabilir, başka olamaz

-  Bu surede heca harflerinden 26 tanesi kullanılmıştır (kullanılmayan: Peltek S, Zı=500+900=1400)

İlgili ayetlerin tablosu:

(2/286 4/176 5/ 120 6/165 7/206 8/73 9/129 10/109 11/123 13/43 14/52 17/111 19/98 20/135 21/112 (: 1938), 22/78 24/64 27/93 29/69 30/60 31/34 33/73 35/45 42/53 58/22 62/11 73/20 98/8/ top: 1938+630=2568/ Ayetlerin Beyyine suresinin: 7. Ayetine kadarki toplam sayısı: 2567=151x17'dir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun