Müslüman olmayan bir ülkeye sebebsiz savaş ilanı yapılabilir mi?

Tarih: 04.12.2013 - 13:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslüman bir devletin, gayri müslim devletin liderinin zalim olmadığı halde ve halkının da mutlu olduğu halde; oraya savaş ilan etmesi caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam’da savaşmak esas değildir. Savaşmanın iki önemli gerekçesi vardır:

Birincisi: Karşı taraftan yapılan saldırıya karşı müdafaa etmektir. Asr-ı saadette yapılan savaşların önemli kısmı bu türdendir.

İkincisi: Tebliğ görevine engel teşkil edenlere karşı yapılabilir. Çünkü İslam’da Allah’ın mesajını insanlara aktarmak büyük bir görevdir. Bu görevi engelleyenlerin tavrı, dolaylı da olsa İslam’a ve Müslümanlara zımnen saldırı anlamına gelir.

- Günümüzde de insanların İslam’ın hakikatlerini öğrenmelerine karşı çıkan, onların bilgilenme haklarını gasp edenlere karşı -uygun bir zemin varsa- bu engeli ortadan kaldırma adına gerekenler yapılır.

Bununla beraber, bugün insanların bilgilenme araçları devletlerin resmi izinlerini aşmış durumdadır. Modern iletişim araçları, sınırları fiilen ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple, bu gerekçe fiilen ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Özetle, halkına zulmetmeyen, İslam dahil genel olarak insanların bilgilenme hakkını ihlal etmeyen devletlere karşı savaşmak, İslam ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz.

- Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin şu ifadeleri konumuza ışık tutmaktadır:

“...Bu ittihadın nizamnamesi Sünnet-i Nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahi-i şer'iyedir. Ve kılınçları da berahin-i katıadır. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Taharri-i hakikat, muhabbet iledir. Husumet ise, vahşet ve taassuba karşı idi. Hedef ve maksadları da i'lâ-i Kelimetullah'tır. Şeriatta yüzde doksandokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 20)

“Her bir mü'min i'lâ-i Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve san'at silâhıyla i'lâ-i Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz. Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garranın berahin-i katıasının elmas kılınçlarına havale edeceğiz.” (Divan-ı Harb-i Örfi , s. 57)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kur'an'da bahsedilen savaşların hepsi savunma amaçlı mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun