Müminun suresinin başındaki Hazreti Ömer'den nakledilen vahiy gelirken arı vızıltısı duyulması hadisinin senedi ve başka şahitleri var mıdır?

Tarih: 17.08.2012 - 00:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahmet bin Hanbel bu rivayeti kim ya da kimlere dayandırmaktadır ve kuvvet derecesi nedir?

- Bu olaya tanık olan sahabi ya da kişiler var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ömer’den nakledilen ve “vahiy esnasında Hz. Peygamberin yüzünün (başının) yakınında olanlar tarafından bir arı fısıltısı gibi bir sesin duyulduğu”na dair hadis-i şerif sahihtir. Bu hadis kütüb-ü sittede de yer almaktadır .(bk. Tirmizi tefsiru sureti 23/el-Müminûn; Ahmed b. Hanbel, 1/34; 4/268).

İbn Kesir (Muminun suresi tefsiri), Tirmizi’nin bu hadis için mümker dediğini belirtir. Ancak bizim görebildiğimiz kadarıyla,Tirmizi, değişik rivayetlerle bu hadisi naklettikten sonra bir rivayetin diğerlerinden daha sahih olduğunu belirtir, ancak herhangi biri için zayıf demiyor.(bk. Tirmizi, a.g.y)
 
Tefsir kaynaklarında da bu hadis rivayetine yer verilmiştir.  Ömer b. el-Hattab (r.a)'dan şöyle dediği kaydedilmektedir:
"Peygamber (asm)'a vahiy indirildiğinde, yüzünün yakınlarında arı vızıltısı gi­bi bir ses işitilirdi. Bir gün ona vahiy indirildi, biz de bir süre onun yanında durduk. Sonra üzerinden vahiy hali geçti, kıbleye döndü, ellerini kaldınp dedi ki: 'Allah'ım üzerimizdeki nimetlerini arttır, üzerimizdeki nimetlerinden bir şey eksiltme. Bizi razı kıl ve bizden de razı ol.' Sonra şöyle buyurdu: 'Ba­na on âyet-i kerîme indirildi ki, onları gereği gibi uygulayan bir kimse cen­nete girer.' Sonra da: 'Mü'minler gerçekten felah bulmuşlardır...' buyruğu­nu on âyet-i kerime sona erinceye kadar okudu."
 Îbnu'l-Arabî bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (Kurtubî, Müminun suresinin ilk ayetlerinin tefsiri).
 
el-Begavî de kendi senediyle bu hadise yer vermiş, sonra İbn Hanbel, Ali b. el-Medenî ve daha başka birçok kimsenin bunu Abdurrazzak’dan rivayet ettiklerini belirtmiştir(el-Beğavî, ilgili ayetin tefsiri)
 
Buhari’nin rivayetine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle demiştir:
“Vahiy bana bazan çan sesi şeklinde gelir -ki bana en zor gelen şekil budur- sonra üzerimden bu hâl kalkınca, (Cebrail’in) ne dediğini kavramış olurum.” (Buhari, Bed’ü’l-vahy 2)
Buhari’de “çan sesi” diye ifade edilen husus Hz. Ömer (ra)’den gelen rivayetteki “arı vızıltısı” olarak ifade edilmiş olabilir. 
 
Hakim de aynı hadisi rivayet etmiş ve bunun sahih olduğunu belirtmiştir(el-Müstedrek, 2/392). Ancak Zehebi rivayetteki bir ravinin zayıf olduğuna işaret etmiştir(Zehebi, a.g.e, a.g.y). 
 
Bu sesleri kimin duyduğuna dair bir rivayete rastlayamadık. Ancak bu sesi en az Hz. Ömer (ra)’in duyduğu söylenebilir. Bir de Hz. Peygamber (asm)'in gelen ifadesi, onunla birlikte daha başka insanlarında bunu duyduğu anlaşılır.
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun