Meleklerin insanlarla ilgili olan görevleri nelerdir?

Tarih: 21.01.2015 - 09:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

İslam bilgim yetersiz olduğu için size danışmaya karar verdim ve bazı sorularım olacak:
1. Hristiyanlıkta 777 sayısı melekleri temsil eder, peki İslam dininde 777 sayısının anlamı nedir veya burdaki gösterilen kaynakta yorum doğru mudur?
2. Meleklerle ve rakamlarla (0 dan 9 kadar) arasında bir ilişki var mıdır?
3. Meleklerin görevleri nelerdir insan için?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İslamî Literatürde, melekleri temsil ettiği iddia edilen 777 sayısıyla ilgili bir bilgiye rastlayamadık.

2. “Meleklerle ve rakamlarla (0 dan 9 kadar) arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna, maalesef cevabımız yine olumsuzdur. Zira sahih kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

3. “Meleklerin görevleri nelerdir insan için?” sorusuna gelince, bu konuda Kur’an ve hadislerden bazı bilgileri aktarmamız mümkündür. Şöyle ki;

a) Meleklerin Koruma ve Denetleme Görevi

“Onun (insanın) önünde ve ardında devamlı olarak nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” (Rad, 13/11)

mealindeki ayetten, söz konusu olan koruyucu meleklerin bu görevi, bütün insanlar için geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

- Ayette “koruyucu melekler” olarak tercüme edilebilen “muakkıbat” kelimesi, izleyenler, takip edenler anlamına gelir.

Tefsircilerin beyan ettiklerine göre, ayette geçen “korurlar” manasına gelen “yahfezûn” fiilinin işaret ettiği “hıfz/muhafaza” kavramı iki anlama gelir.

Birincisi: İnsanların yaptığı işleri denetlemek, kontrol etmektir. Bu mana, “Üzerinizde hafîz/denetleyiciler vardır.” (İnfitar, 82/10) mealindeki ayetin manasıyla örtüşmektedir

İkincisi: İnsanları tehlikelerden korumak, kollamaktır. Bu koruyup kollama işi, Allah’ın kullarına yaptığı büyük bir lütuftur. Yoksa insanın, -bir mikroptan bir depreme kadar- semavî ve arzî musibet ve tehlikeler gibi çepeçevre kendisini saran kötülüklerden korunması asla mümkün olmayacaktı. Bu yorum da “Allah kullarına büyük lütuf sahibidir.” (Şura, 42/19) mealindeki ayetle örtüşmektedir. (krş. Taberî; Razî, İbn Kesir; İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

b) Kiramen Kâtibin Meleklerinin Görevi: Amelleri Yazmak

“Gerçekten siz hesap ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz. (Oysa) üzerinizde gözetleyiciler; çok şerefli yazıcı (melek)ler var. Onlar, her yaptığınızı bilirler.”(İnfitar, 82/9-12)

mealindeki ayetlerde meleklerin bu görevine işaret edilmiştir.

- İbn Kesirin bildirdiğine göre, her insanın dört koruyucu meleği vardır. Bunlar 24 saatte bir nöbet değiştirirler. Bunlardan iki tanesi, insanların sağında ve solunda olup amellerini yazarlar. Diğer ikisi ise, insanların önünden ve arkasından kendisini izleyen ve –Allah’ın izin verdiği yerlerde- onu değişik musibetlerden koruyan meleklerdir. (İbn Kesir, İnfitar suresi 10-11. ayetlerin tefsiri)

c) Dört Büyük Meleğin Görevi:

Kısaca bu meleklerin en önemli görevleri şunlardır:

Cebrail Aleyhisselam: Vahiy Meleğidir.

Mikail Aleyhisselam: Allah Teala'nın emriyle yer yüzünün işleyişinde görevlendirilen büyük melek Mikail'dir.

Azrail Aleyhisselam: Allah Teala'nın emriyle eceli gelenlerin canını almakla görevlidir.

İsrafil Aleyhisselam: Allah Teala tarafından meleklere verilen görevlerin biri de kıyametin kopacağı zaman haber vermektedir. Bu görevi yerine getirecek olan melek, İsrafil'dir. İsrafil, iki defa sura üfleyecektir. Birincisinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise yeniden diriliş başlayacaktır.

d) Allah’a İsyan Eden Kavimleri Helak Etmeleri

“Melekler: ‘Lût !’ dediler, biz Allah’ın elçileriyiz, hiç merak etme, onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Haydi öyleyse, gecenin bir vaktinde ailenle yola çık, yürü! Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın, yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüsvaylık varsa, ona da gelecektir. Onların helâk olma zamanı sabah vaktidir. Sahi! Sabah da pek yakın değil mi?” (Hud, 11/81)

mealindeki ayette meleklerin bu görevlerine işaret edilmiştir.

e) Meleklerin Cehennemde Bekçilik Görevi

“Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında kaba yapılı, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah’a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.” (Tahrim, 66/6)

mealindeki ayette bu görevlerine işaret edilmiştir.

f) Meleklerin Cennette Bekçilik Görevleri

“Rablerinden korkup sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevkedilirler. Nihâyet oraya vardıklarında, kapıları açılır ve cennet bekçileri/melekler onlara: 'Size selâm olsun, tertemiz oldunuz, artık ebedî kalmak üzere buraya girin!' derler.”(Zümer, 39/74),

“Onların (cennette olanların) etrafında, kendilerine ait sedefte saklı inci gibi genç hizmetçiler/melekler dolaşır.”(Tur, 52/24)

mealindeki ayetlerde meleklerin bu görevlerine işaret edilmiştir.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerinde de genel olarak meleklerin görevlerine işaret edilmiştir:

“Meleklerin bir kısmı âbiddirler (yalnız ibadet ederler), diğer bir kısmının ubudiyetleri (ibadetleri ve kullukları) ameldedir. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabir caiz ise, bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani rûy-i zemin, umumî bir mezraadır. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine Hâlık-ı Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Ondan daha küçük her bir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekkel var. Hem de rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek, bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezzakıyet arşının hamelesinden olan Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm, şunların en büyük nâzırlarıdır.” (bk. Sözler, s. 353)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun