Atoma müekkel melekler var mı?

Tarih: 01.04.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Öncelikle her atomun müekkel bir meleği olduğu doğru mudur ?
- Eğer öyle ise atomdan başlayıp atomların birleşmesinden oluşan molekül, bileşik ve böyle birleşmeden arşa müekkel meleğe kadar dereceler vardır denilebilir mi?
- Şeytan bana şöyle vesvese veriyor, ben de bilgi eksikliğimden şüpheye düşüyorum takıntı oluyor. İnsan Allah’ın sonsuz rahmetine mazhar oluyor ve sonsuz çeşit sanat eserlerini temaşa ediyor. Ancak bir atoma müekkel melek yalnızca ondaki cüzi bir rahmeti ve sanatı görüyor ve başka her şeyden habersiz oluyor. 2 atomun birleşimindeki bileşik biraz daha sanata mazhar oluyor.
- Atoma müekkel melekler neden çok cüzi bir şeyden haberdar oluyorlar sonsuz rahmet sahibi Allah azze ve cellenin buradaki hikmeti nedir?
- Kalbimi ve aklımı tatmin edecek bir cevap verirseniz çok memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her tür varlık için bir müekkel melek vardır. Bu konu ayet ve hadislerde çok açık ifadelerle bildirilmemiş olmasına rağmen, İslam âlimleri tarafından istinbat yoluyla gelen bazı yorumlar söz konusudur.

Örneğin, Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri, bu konuda aklı tatmin eden ilmi bir istidlal kıvamındadır:

"Hem de lisan-ı şeriatten işitiliyor: Her bir nev'e mahsus ve o nev'e münasib bir melek-i müekkel vardır. Bu münasebete binaen o melek o nev'in ismiyle müsemma, belki âlem-i melaikede onun suretiyle mütemessil oluyor..."

"Hadis olarak işitiliyor: 'Her akşamda Güneş arşa gider, secde eder. İzin alıyor, sonra geliyor.' Evet, şemse müekkel olan melek; ismi şems, misali de şemstir..." (bk. Muhakemat, Birinci Makale, On İkinci Mukaddime)

- Soruda yer alan “Ancak bir atoma müekkel melek yalnızca ondaki cüzi bir rahmeti ve sanatı görüyor ve başka her şeyden habersiz oluyor…  Atoma müekkel melekler neden çok cüzi bir şeyden haberdar oluyorlar sonsuz rahmet sahibi Allah azze ve cellenin buradaki hikmeti nedir?” ifadesinin hedefindeki bilginin doğruluğu için ilmi bir kaynak gerekir. Ona ulaşırsak, hikmeti konuşabiliriz.

Bununla beraber, bir meleğin bir konuyla görevlendirilmesi, onun başka işlerden haberdar olmadığı anlamına gelmez. Birçok insan değişik işler yaparken, bunun melek için de geçerli olmadığının bir nedeni yoktur.

Kaldı ki, her bir yağmur tanesini bir meleğin yere indirdiği ve görevinin onunla tamamlandığını bildiren rivayetler vardır. Yağmur tanesini indiren melek ile Güneş'i idare eden melek elbette bir olamaz.

Bu meleğin görevi hem o türün fıtri ve hâli ibadetlerini Allah’a takdim etmektir, bu görev vekâlet kelimesi ile ifade ediliyor. Hem de o tür üzerinde tecelli eden ilahi isim ve sıfatları takdir ve tahsin ile tefekkür etmektir ki, bu görev de nezaret kelimesi ile ifade ediliyor.

Mesela, bulutlar bir türdür, bu bulutlara vekâlet ve nezaret eden görevli bir melek vardır.

Yine ağaçlar bir türdür, bütün ağaçlara vekâlet ve nezaret eden görevli bir melek vardır. Örnekleri çoğaltabiliriz...

Türlere nezaret ve vekâlet eden melekler, o türlerin ismi ile anılıyor ve melekler âleminde de o türlerin şekline bürünebiliyorlar.

"Her akşamda Güneş arşa gider, secde eder. İzin alıyor, sonra geliyor." (Tirmizi, Fiten, 22)

hadisinin manası da bu inceliğe işaret ediyor. Hatta bu hadisin manasını anlamayan bazı kimseler, hadisi inkâr etmişler. Oysa arşa gidip secde edip izin isteyen Güneş'in kendisi değil, Güneş gibi büyük ve haşmetli bir sanata vekâlet ve nezaret eden görevli melektir.

Ayrıca Güneş'e vekâlet ve nezaret eden melek, gaybi âlemlerde hem Güneş'in ismi ile anılıyor hem de Güneş'in suretine ve şekline bürünmüştür.

Aynı şekilde "Dünya Sevr ve Hut'un üzerindedir." (bk. Hâkim, el-Müstedrek: 4:636; el-Münzirî, et-Terğib ve’t-Terhîb: 4:257; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid: 8:131; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam: 1:172.) hadisinde geçen sevr ifadesi, dünyaya müvekkel olan bir meleğin adı olduğu gibi, balık diye ifade edilen hut ifadesi de diğer meleğin adıdır.

Demek ki, her bir atoma müekkel olan melek de o atomda yaratılan ilahi sanatları tefekkür eder, o atomun tesbihlerini Allah’a takdim eder.

İlave bilgi için tıklayınız:

Meleklerin yağmur damlasına binmesi ve Cenab-ı Hakk'ın her yağmur damlasına bir melek tahsis etmesinin nedeni nedir?

Bir insanın başında, insana görevlendirilmiş kaç tane melek vardır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun