İnsanlar mahşer günü kaç yaşında dirilecek?

İnsanlar mahşer günü kaç yaşında dirilecek?
Tarih: 23.10.2021 - 10:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanlar mahşer günü kaç yaşında dirilecek, yani yedi yaşında vefat eden bir çocuk ile yetmiş yaşında vefat eden bir ihtiyar kaç yaşında mahşerde dirilecek?
- Kaynakları ile açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mahşer günü insanların kaç yaşında olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık.

Fakat cennete girenlerin 30 veya 33 yaşında olacaklarına dair rivayetler vardır.(1)

Ancak, Bediüzzaman Hazretleri akıl-baliğ olmayan çocukların çocuk yaşta kalacaklarını şöyle ifade etmiştir:

“Ve on beş yaşına girmeden, yani hadd-i büluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete lâyık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette, onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir. Veledperverlik hislerini memnun eder. Ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinn-i teklife girmediklerinden; ebedî, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur, yalnız çok şirin olan veledperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki -Cennet tenasül yeri olmadığından- cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kabl-el büluğ evladı vefat edenlere müjde…”(2)

Ahiret hayatı, herkesin gideceği; fakat gidenin, geride kalanlara gördükleri ve yaşadıkları hakkında bilgi veremediği, ontolojik olarak dünya hayatıyla kıyası kabil olmayan faklı bir alemdir.

Kur'an’da ahirette, haşirle birlikte(3) bütün insanların mahşer meydanında toplanacağı(4) kötülüklerin terazinin bir kefesine, iyiliklerin ise diğer kefesine konulacağı(5) ve amellerin terazide tartılacağı, hangi taraf ağır basarsa ona göre kişi hakkında hüküm verileceği haber verilmektedir.(6)

Görüldüğü gibi burada imajlar dünyasında insanların yapmış olduğu filler, ağırlığı olan nesneler şeklini almaktadır.(7)

Amel defterlerinin verilmesi(8), mîzân(9), sorgulama(10), insanın kendi organlarının kendisi aleyhine şahitliği(11) gibi hususlar, insanın idrak edebileceği bir mahiyette değildir ve sembollerle ifade edilmiştir.

Semboller, müşahede edilemeyen, esrarlı bir olgu hakkında bize çok net olmayan bir duygu, his ve izlenim vermektedir.(12)

Buna göre gayb alemine ait olgular olan ahiret hayatı, haşir meydanı, cennet ve cehennemin anlaşılması ancak sembolik bir ifade ile mümkün olmaktadır. İnsanoğlu dünyadaki beden ve ruhu ile ahirette varlığını sürdürecek olsa da her halükarda haşir meydanın mahiyeti, cennetin hakikati ve karşılaşacağı ortamın bihakkın tasviri insanın idrak kapasitesini aşmaktadır.

Bu sebeple, Kur'an’ın mahşeri, cennet tasvirlerini ve cennet hayatına dair bilgileri, bu bağlamda ele alıp değerlendirmek daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.

Özetle, Hz. Abdullah b. Abbas’ın dediği gibi, “Cennetteki nimetler ile dünyadakilerin arasında sadece isim benzerliği vardır.”(13)

Zira, Peygamber (asm) Efendimizin ifadesiyle,

“Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın tasavvur bile edemediği nimetlerle dolu güzel bir yerdir.”(14)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahirette insanlar kaç yaşında olacaklar?

İnsanlar cennette kaç yaşında olacaklardır?

İnanmayanlar cehennemde kaç yaşında olacaklar? Bebekken ölen ...

Kaynaklar:

1) bk. Ahmed b. Hanbel, 22106; Tirmizi, Sıfatü’l-cennet, 12, no: 2545.
2) bk. Sözler, s. 648.
3) bk. Enam 6/30; Hacc 22/5; Rûm 30/56.
4) bk. Enam 6/22, Araf 7/25; Yunus 10/28, 45.
5) bk. Araf 7/9; Müminûn 23/102, 103.
6) bk. Enbiya 17/47.
7) Bu konuda bk. Sadık Kılıç, İslâm’da Sembolik Dil (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995), 222.
8) bk. İsrâ 17/13, 71; İnşikâk 84/7, 8, 10.
9) bk. Araf 7/7-9, Müminûn 23/102.
10) bk. Bakara 2/245; Müminûn 23/115.
11) bk. Fussilet 41/20-21.
12) Kılıç, İslam’da Sembolik Dil, 56.
13) Beyhakî'den naklen Alûsî, 1/204.
14) Mecmau’z-zevaid, h. no: 18718.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun