Hz. Hatice Ebionit miydi?

Tarih: 08.02.2024 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Araştırmacı bir yazardan Hz. Hatice'nin İslam’dan önce Ebionit (Arabistan'da Hristiyanlığı kabul etmiş Yahudi kavimden) olduğunu yani İsrailoğulları'nın soyundan geldiğini duydum. Yazar, Hz. Peygamber ve Hz. Hatice'nin nikahını kıyan Rahip Varaka'nın Hz. Hatice'nin amcasının oğlu olmasını buna kanıt olarak göstermiş bu bilgiler gerçek midir?
- Ayrıca İslam öncesi dönemde Arabistan'da kadınlar evden çıkmaları bile yasak iken Hz. Hatice annemiz ise Ticaret ile uğraşan, şehirden şehire gidebilen bir hanımdı! Bunu o dönem yapabilen tek kadınlar ticaretle nam salmış Yahudi kadınlardı.
- Yani Hz. Hatice validemiz İslamiyeti kabul etmiş Yahudi kökenli biri miydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Hatice Validemizin soyu dedelerinden Kusay’da Resul-i Ekrem (asm) Efendimizin soyu ile birleşir. Kureyş’in eşrafından olan babası Huveylid kaynakların önemli bir kısmına göre Ficar savaşından önce öldü.(1) Annesi Fatıma bint Zaide (Zeyd) b. Cündeb (Esam) el-Amiriyye olup onun soyu da Lüey b. Galib’de Resulullah’ın soyu ile birleşir. (2)

- Hz. Hatice’nin nikâhını -babası daha önce öldüğü için- amcası Amr b. Esed kıymıştır. İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Hz. Aişe ve Hz. İbn Abbas’tan gelen bilgiler bu doğrultudadır.(3)

- İlginçtir, “Varaka”nın bu nikâhı kıydığını söyleyen 5-6 kişiden 3-4’ü Hristiyan’dır. !!!

Kaynaklar:

1) Mesela bk. İbn Sa‘d, Tabakat, 8/16.
2) İbn Hazm, Cemhere, s. 171.
3) Misal olarak bk. İbn Sad, Tabakat, 1/105; Zehebi, Siretu’n-Nubela, 1/172-3/409; Suheyli, er-Ravd,1/213; İbnu’l-Esir, Usdu’l-ğabe, 7/81.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun