Hicret için, Peygamberimize Konya’nın da teklif edildiği doğru mudur?

Tarih: 28.03.2014 - 00:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Konya'nın belde-i muhayyere olduğu, yani Efendimiz (s.a.v)’e hicret için teklif edilen üç şehirden biri olduğu, Cenab-ı Hakkın; "Habibim hangi şehri istersin, Medine mi, Şam mı, Konya mı?" dediği zaman, Efendimiz'in (s.a.v) fakiri çok olduğundan Medine’yi seçtiği belirtilmektedir.

- İnternette yaptığım araştırmada birisi konu ile ilgili şöyle bir rivayet belirtmiş;

"Allah u Teala bana şöyle vahiy buyurdu: Şu üç yerin hangisine inersen orası senin hicret yerindir: Medine, Bahreyn, Kın Nesreyn (Konya)."

-Kaynak olarak da şunları göstermiş; "Ziyadetü camiussağir: imam Suyuti, ed-Dürerul müntesire, Kenzu'l-Ummal, H.No. 46242; Et-Tirmizi :H.No. 4015 El-Müstedrek Mucemu’t-Tabarani Fethulbari fi şerhilbuhari Tuhfetu'l-ahvezi Ed-Derb.

- Bu rivayetin aslı var mıdır, yoksa uydurma bir rivayet midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, meşhur bölgelerin, köy ve şehirlerin doğru tespitini yapmak üzere “el-Ensab” adlı eserini kaleme alan es-Semanî ve İbn Hacer, isim olarak “Kinnesirîn” şeklinde tespit ettiği bu yerin Şam bölgesinde Haleb’e yakın bir yer olduğunu belirtmiştir. (bk. Semanî, Ensab,10/498; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/228)

- Hicret etmesi için Efendimizin “Medine, Bahreyn, Kinnesrîn” şeklindeki üç yere hicret etmekte muhayyer bırakıldığına dair hadis zayıftır.

- Tirmizi, bu hadisin “garib” olduğunu belirtmek suretiyle zayıflığına hükmetmiştir. (bk.Tirmizi, Menakıb,68/h.no: 3923)

- İbn Hacer’e göre, bu hadis rivayetinin sübutu kuşkulu/şüpheli ve “Kinnesrîn” yerine “Yemame”nin geçtiği sahih hadis rivayetlerine aykırıdır. (İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/228)

- Beyhakî’nin “tahyir/hicret için seçim yapma imkânını veren” hadiste sadece “Bahreyn ile Medine” vardır. (İbn Hacer, a.y). Bu da Tirmizi hadisinin zayıf olduğunu göstermektedir.

- İbn Hacer Tehzib adlı kitabında da, İbn Hibban tarafından bu hadisin “münker/zayıf” olduğunu belirttiğini ifade etmiştir. (bk. İbn Hcaer, Tehzib, 8/254; Tuhfetu’l-Ahvezî,10/293)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, Kinnesrin her şeyden önce kaynaklarda verilen bilgiye göre Şam bölgesinde Haleb’e yakın bir yerde olup, Konya ile yakından uzaktan bir alakası yoktur. Kaldı ki hadis rivayeti de zayıf veya uydurmadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in rüyasında Yesrip, Hecer ve Şam'dan birisine gideceğini gördüğü doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun